Publikacje pracowników

 

dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

Sprawozdania, recenzje, tłumaczenia, artykuły okolicznościowe, komunikaty itp.

 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej 5-6.12.1997 r., Roczniki Nauk Prawnych 1998, t. VIII

 

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (23-25.09.1998 r.), Państwo i Prawo 1999, nr 1

 

Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kultura i Prawo (18-20.05.2000 r.), Państwo i Prawo 2000, nr 7

 

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości, tł. z języka angielskiego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Recenzja książki: A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, Studia z Prawa Wyznaniowego, 2007, nr 10

 

Uczestnictwo w dyskusji, [w:] Funkcje publiczne związków wyznaniowych, pod redakcją A. Mezglewski, Lublin 2007

 

Uniwersytecka Poradnia Prawna, [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008

 

Komunikat, Polen: Erwaeiterung der Testierfreiheit, Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge 2011, nr 3

 

Recenzja: Martyna Jedlińska, Spółdzielnia socjalna w prawie polskim, Sopot, 2017, "Rejent" 2017, nr 11

 

 

 

Artykuły i glosy

 

Kapitał zakładowy i zapasowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. (Pojęcia, charakter, funkcje), Gdańskie Studia Prawnicze 1999, t. V

 

Cele podwyższenia kapitału zakładowego, Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 2

 

Glosa do wyroku S.A. z dn. 06.11.1997 r. I A ca 531/97, Przegląd Sądowy 2000, nr 3, (dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie dotychczasowych postanowień umowy)

 

Glosa do wyroku SN z dn. 08.05.1998 r. ICKN 670/97, Monitor Prawniczy 2000, nr 11, (dotyczy zwrotu wpłat dokonanych na udział w spółce z o.o.)

 

Uwagi na temat projektu ustawy o przekształceniu spółdzielni w spółkę, Roczniki Nauk Prawnych 2000, t. X

 

Pozaprawne pojęcie spółdzielni, Roczniki Nauk Prawnych 2001, t. XI

 

Udział osób duchownych w tworzeniu spółdzielni w Wielkopolsce w XIX w. i w początkach XX w., Studia z Prawa Wyznaniowego 2002, t. V

 

Glosa do uchwały SN z dn. 15.03.1995 r. III CZP, Roczniki Nauk Prawnych 2002, t. XII, z. 1. (dotyczy zwrotu udziałów)

 

Ewolucja charakteru prawnego majątku spółdzielni, [w:] Iustitia Civitatis Fundamentum, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wiesława Chrzanowskiego, red. H. Cioch, ks. A. Dębiński, J. Chaciński, Lublin 2003, s. 387-423

 

Teorie spółdzielcze i ich wpływ na kształt prawa spółdzielczego, [w:] Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red. D. Dudek, A. Janicka, W.S. Staszewski, Lublin 2003, s. 465-488

 

Koncepcja stosunków majątkowych w prawie polskim, Studia z Prawa Wyznaniowego 2003 nr 6

 

Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa po wejściu w życie ustawy kodeks spółek handlowych, Przegląd Sądowy 2004, nr 3

 

Z zagadnień konstrukcji prawnej spółdzielni, Rejent 2004, nr 9

 

Przekształcenia własnościowe w spółdzielniach mieszkaniowych w świetle wyroku TK z 29.5.2001 r., Monitor Prawniczy 2005, nr 4

 

Cel spółdzielni, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Zasady Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Wprowadzenie, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, z. 1

 

Przedawnienie w znowelizowanym niemieckim kodeksie cywilnym (z nawiązaniem do Zasad Europejskiego Prawa Umów), Przegląd Legislacyjny 2005, nr 5-6

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, (współautor), Edukacja Prawnicza 2006, nr 3

 

Metoda sporządzania opinii prawnej na przykładzie sprawy cywilnej, II wyd. zm. (współautor), Edukacja Prawnicza, 2009, nr. 12Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze 2006

 

Glosa do wyroku SN z 09.07.2004 r., II CK 426/03, MP, nr 16, 2005, Monitor Prawniczy 2006, nr 11, (dotyczy udziału i prawa głosu w spółdzielni osób prawnych)

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, [w:] Prawo cywilne, red. J. Pisuliński, Warszawa 2008

 

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych małżonków przez spółdzielnię mieszkaniową, II wyd. zm. [w:] Metodologia pracy w SPP, pod red. I. Kraśnickiej, Warszawa 2009

 

Przedawnienie w Zasadach Europejskiego Prawa Umów, Roczniki Nauk Prawnych, t. XVI, nr 2, 2006

 

Spółdzielnia europejska jako nowy typ osoby prawnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2008, z. 1

 

Wspólnotowe i krajowe źródła prawa spółdzielni europejskiej, [w:] Spółdzielnia europejska, – szansa integracji i rozwoju spółdzielczości w Europie, Warszawa 2008

 

Zasada równości w prawie spółdzielczym, Studia Prawnicze KUL 2008, nr 2

 

Kierunki zmian polskiego prawa spadkowego, Przegląd Ekonomiczno-Prawny 2008, nr 3

 

Ekspektatywa – powstanie, pojęcie, natura prawna, wygaśnięcie, Edukacja Prawnicza 2010, nr 5

 

Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu jako podstawa wpisu w księdze wieczystej nabywcy w charakterze właściciela, Rejent 2010, nr 4

 

Komentarz do wyroku SN z dnia 30 października 2008 r., II CSK 237/08, Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Komentarz do wyroku SN z 4 kwietnia 2008, I CSK 479/07, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2007-2010 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2011

 

Wady opracowań kazusów, Edukacja Prawnicza 2011, nr 10

 

Udział spółkowy wspólnika spółki jawnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym. Przegląd Prawa Handlowego 2012, nr 1

 

Das Vindikationslegat im polnischen Zivilgesetzbuch, [w:] Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft, herg. Ch. von Bar, A. Wudarski, 2012, s. 792, wyd. Selp

 

Zapis windykacyjny, Przegląd Sądowy 2012, nr 2

 

Komentarz do wyroku SN z 29 czerwca 2010 r., III CSK 295/09, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Komentarz do postanowienia SN z 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2010-2011, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2012

 

Model zawarcia małżeństwa w prawie polskim a oświadczenie mężczyzny i kobiety jednoczesnego zawarcia małżeństwa w trybie art. 1 § 2 KRO, [w:] Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, pod red. A. Tuni, Lublin 2011

 

Komentarz do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 139/10 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego za lata 2011-2012 pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2013

 

Pojęcie i przedmiot działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w świetle ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Prawo i Więź 2013, nr 3

 

Dopuszczalność licytacyjnej sprzedaż lokalu na żądanie wspólnoty mieszkaniowej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. (Uwagi na tle postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2010 r.), [w:] Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, Lublin 2013

 

Udział spółkowy wspólnika spółki cywilnej jako przedmiot następstwa prawnego mortis causa pod tytułem szczególnym, Przegląd Prawa Handlowego 2013, nr 5

 

Autorskie prawa majątkowe jako przedmiot sukcesji prawnej mortis causa, [w:] Domena publiczna – troska o prawa podstawowe, red. P. Fajgielski, P. Potakowski, Lublin 2013

 

Glosa do uchwały SN z 5 lutego 2010 r. III CZP 127/09, współautor, Prawo i Więź, nr 3, 2013

 

Charakter prawny dyspozycji wkładem członkowskim i oszczędnościami na wypadek śmierci, [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, pod red. M. Pecyny, J. Pisulińskiego, M. Podreckiej, Warszawa 2013

 

Krytyczne uwagi wobec regulacji nadzorczych zawartych w ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Więź 2013, nr 4

 

Komentarz do postanowienia SN 16 stycznia 2009 r., III CZP 133/08, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego, Sopot 2014

 

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły Senackie, z. 22.

 

Komentarz do uchwały SN z 16 maja 2012 r., III CZP 15/12, OSNC, 2013, nr 1, poz. 2 [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. IV, 2014, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

Spółdzielcze prawa do lokali – propozycje zmian, [w:] Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce, Zespoły senackie, 2014, z. 22


Instytucja wkładu de lege lata i de lege ferenda, (w:) Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014


Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty w zamian za wierzytelności przysługujące jej wobec członków w świetle art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Pieniądze i Wieź 2014, nr 4


Komentarz do wyroku TK z 27 czerwca 2013 r., K 36/12, OTK-A 2013, nr 5, poz. 64, [w:] Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego, t. V, 2015, pod red. nauk. K. Pietrzykowskiego

 

Wejście spadkobierców wspólnika do spółki cywilnej na jego miejsce, [w:] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, red. J. Kołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Kalkuta, Wrocław 2015, e-książka, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808

 

Projekt w sprawie modelu Europejskiego Przedsiębiorstwa Spółdzielczego zgłoszony w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Teka Komisji Prawniczej, OL PAN, 2015, v. VIII

 

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 24 maja 2013 r., III CZP 104/12, "Prawo i Więź" 2015, nr 3

 

Umowa darowizny na wypadek śmierci w prawie holenderskim, niemieckim i polskim, [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. naukowa A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015

 

Komentarz do wyroku SN z 22 maja 2014 r., IV CSK 597/13, [w:] "Rocznik Orzecznictwa i Piśmiennictwa z Zakresu Prawa Spółdzielczego", t. VI, 2016, red. naukowa K. Pietrzykowski; LEX nr 1504845

 

Metoda sporządzania opinii prawnej, wyd. III zmienione, "Edukacja Prawnicza", rok akademicki 2016/2017, nr 1 (współautor)

 

Fundusze własne spółdzielni de lege ferenda, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016, nr 12

 

Lustracja spółdzielni i kontrola jakości związków rewizyjnych de lege ferenda wraz z projektem przepisów prawnych, [w:] Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

Komentarz do uchwały Sądu Najwyższego z 18 czerwca 2015 r., III CZP 31/15, OSNC 2016, nr 6, poz. 67, "Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego oraz prawa spółek handlowych", t. VII, 2017

 

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przez komornika sądowego przy wykonywaniu czynności, [w:] Środki zaskarżenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Zbiór studiów, red. J. Misztal-Konecka, Sopot 2017

 

Zarys projektu wykorzystania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w Narodowym programie budowy mieszkań, "Prawo i Więź" 2017, nr 3  (współautor)

 

Stan aktualny i perspektywy rozwoju polskiego prawa spółdzielczego, „Roczniki Nauk Prawnych” t. XXVII (2017), nr 4, doi: http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.4-5

 

Entrance of heirs of the deceased partner into a civil-law partnership, Teka Komisji Prawniczej – OL PAN, t. X, 2017

 

Dopuszczalność zwiększenia obciążeń właścicieli lokali użytkowych z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej ze względu na obowiązek podatkowy wspólnoty mieszkaniowej, [w:] Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa L. Bosek, Warszawa 2017

 

Spółdzielnie mieszkaniowe po zmianach z 2017 r., "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2018,  z. 1

 

 

 

Monografie, komentarze i publikacje akademickie

 

Majątek spółdzielni, Warszawa 2003, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2010

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2010, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] A. Stępień-Sporek, M. Wyrwiński, P. Zakrzewski, Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

P. Zakrzewski [w:] Prawo cywilne. Część ogólna. Kazusy, Warszawa, 2013, II wyd. zmienione, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis

 

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz, Warszawa, 2014 (współautor)

 

Przedawnienie roszczeń, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna (art. 1-125), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

Wyzysk, umowa przedwstępna, umowa o świadczenie przez osobę trzecią, umowa o zwolnienie z długu, umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej, zadatek, umowne prawo odstąpienia, odstępne, kara umowna, kara ustawowa i zwłoka wierzyciela, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), red. M. Habdas, M. Fras, Warszawa 2018

 

 

 

Redakcje prac zbiorowych

Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, red. A. Herbet, P. Zakrzewski, Lublin 2014

 

Prawo spółdzielcze. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, Lublin 2017

 

 

 

 

dr Aneta Biały

 

 

Polubowne rozstrzyganie sporów przez instytucje finansowe, [w:] Najnowsze zmiany polskiego prawa prywatnego i publicznego a funkcjonowanie rynków finansowych, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Nałęczów Zdrój, 3-5 października 2008 r., TNOiK, Rzeszów 2008

 

Uznanie i stwierdzenie wykonalności zagranicznych orzeczeń sądów polubownych, [w:] Arbitraż i mediacje. Praktyczne aspekty stosowania przepisów. Materiały z Konferencji Naukowej - Iwonicz Zdrój 18-20.10.2007, TNOiK, Rzeszów 2007

 

Zarys historii sądownictwa polubownego do 1939 roku, [w:] red. J. Olszewski, Sądy polubowne i mediacje, Warszawa 2008

 

Granice czasowe uznania orzeczenia zagranicznego - jeden ze skutków uznania, [w:] red. J.Olszewski, Arbitraż i mediacja, Aktualne probelmy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, TNOiK, Rzeszów 2009

 

Uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów polubownych, www.prawonacodzien.org.

 

Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.I), www.prawonacodzien.org.

 

Problematyka międzynarodowego arbitrażu handlowego - wybrane aspekty (cz.II), www.prawonacodzien.org.

 

Nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi, [w:] red. M. Załucki, Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Warszawa 2010

 

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji: Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Rzeszów 25 - 26 marca 2010 r., Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3

 

Wpływ teorii arbitrażu na problematykę prawa właściwego dla umowy o arbitraż w międzynarodowym arbitrażu handlowym, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3

 

Sprawozdanie z konferencji naukowej: Alternatywne rozwiązywanie sporów. Regulacja prawna mediacji, Lublin 26 - 27 kwietnia 2010, Studia Prawnicze KUL 2010, nr 2-3

 

Zakładamy fundację (cz. I-IV), poradnik opublikowany na www.faberconsulting.com

 

Zakładamy spółdzielnię socjalną (cz. I-V), poradnik opublikowany na: www.faberconsulting.com

 

Regulacja w zakresie bezpieczeństwa na terenach narciarskich na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorganizowanych terenach narciarskich, www.prawonacodzien.org

 

Problemy prawne związane z realizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, opublikowane na: www.prawonacodzien.org

 

Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce (wybrane aspekty), Roczniki Nauk Prawnych 2015, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, t. XXV, nr 2

 

The situation of the aggrieved party in the context of the statute of limitations for claims based on tort in accordane with article 442 i. 1 of the Civil Code, (Sytuacja poszkodowanego w kontekście przedawnienia roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych według art. 442 i. 1 kodeksu cywilnego), TEKA Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, t. VIII/2015

 

Liability of an organizer of collective public transport for a personal injury inflicted on a passenger, in: Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference on Právní ROZPRAVY 2016, International Scientific Conference on law and law studies „Theory, Evolution, Practices of Law", Vol. VI

 

Podatek akcyzowy a wewnątrzwspólnotowe nabycie pojazdu w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych w Polsce (wybrane aspekty), Roczniki Nauk Prawnych, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, tom XXVI, numer 2/2016

 

Więź rodzinna jako dobro osobiste w kontekście zadośćuczynienia z tytułu śmierci osoby bliskiej, [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Wydawnictwo C.H.Beck, 2016

 

Rozdział w monografii: Współpraca - przemysł - nauka. Dobre praktyki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017

 

Ugoda - lepszy sposób rozwiązania sporu?, Acta Iuris Stetinesis 3/2017 (19)

 

 

 

 

dr Paweł Bucoń

 

Publikacje – wybrane

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CKN 300/00 [w:] „Gazeta Sądowa”, grudzień 2002

 

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt III CZP 57/01 [w:] „Gazeta Sądowa”, styczeń 2003

 

„Wpływ kwoty podatku VAT na wysokość odszkodowania z tytułu OC i AC” [w:]  „Gazeta Sądowa”, lipiec – sierpień 2007

 

„Odpowiedzialność cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego”, monografia, Warszawa 2008

 

„Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny” [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 15 (2/2011)

 

„Prawa i obowiązki ojca w polskim prawodawstwie” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 2 (2/2011)

 

„Praca socjalna w postępowaniu cywilnym” [w:] „Praca socjalna jako profesja i dar”, red. J. Mazur, Lublin – Kraków 2011

 

„Przebieg postępowania w sprawie o ubezwłasnowolnienie” [w:] „Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne”, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2011

 

„Ochrona zdrowia psychicznego. Wybrane zagadnienia społeczno-prawne”, red. P. Bucoń, J. Maciaszek, Stalowa Wola 2011

 

Glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 16 listopada 2011 r., sygn. akt II Cz 859/11 [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 18 (1/2012)

 

„Paweł Włodkowic – ojciec adwokatury” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 4 (1/2012)

 

„Roman Longchamps de Bérier – wybitny cywilista i kodyfikator” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 5 (2/2012) 

 

„Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości – uwagi dotyczące postępowania cywilnego” [w:] „Współczesne problemy wymiaru sprawiedliwości”, red. D. Gil, I. Butryn, A. Jakieła, K. Woźniak, Lublin 2012

 

„Święty Iwo z Bretanii – średniowieczny patron współczesnych prawników” [w:] „Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej”, red. A. Lis, Lublin 2012

 

„The Impact and Significance of the Amendment of the Means of Appeal on Civil Procedure in Poland” [w:] “The Quality of Legal Acts and its Importance in Contemporary Legal Space”, University of Latvia, 2012

 

„Aleksander Wolter – wybitny cywilista i kodyfikator” [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, nr 7 (2/2013) 

 

„Perspektywy rozwoju mediacji w postępowaniu cywilnym” [w:] „Przegląd Prawno – Ekonomiczny”, nr 25 (4/2013)

 

„Ewolucja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokata” [w:] „Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji”, red. D. Tyrawa, Lublin 2013

 

„Judicial assistance appointed by the court in the pre-court proceedings in Poland” [w:] “Proceedings of the 55th International Scientific Conference of Daugavpils University”, Daugavpils 2014

 

 „Odpowiedzialność prawna adwokata – wybrane aspekty” [w:] „Odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych”, red. M. Giżyńska, A. Piszcz, Toruń 2014

 

„Procedura odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką” [w:] „Samotność: wybór czy konieczność?”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014

 

„Ustanowienie adwokata z urzędu w sprawach o ustalenie ojcostwa” [w:] „Ojcostwo: rodzaje i formy”, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016

 

 

 

 

dr Paweł Widerski

 

Monografie

 

Pełnomocnictwo w prawie polskim, Warszawa 2018

 

Artykuły i glosy

 

Fałszywe pełnomocnictwo na gruncie postępowania cywilnego, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 23

 

Najem okazjonalny lokali – cz. I, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 7 (współautor)

 

Najem okazjonalny lokali – cz. II, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 8 (współautor)

 

Opieka naprzemienna w polskim prawie rodzinnym, „Człowiek–Rodzina–Prawo” 2014, nr 5

 

Pełnomocnictwo udzielone pracownikowi w ramach stosunku pracy z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] Transgraniczność stosunku pracy, red. M. Mościcki, B. Bomanowski, Lublin 2015

 

Bony skarbowe jako papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, [w:] Ewolucja instytucji polskiego prawa papierów wartościowych. W 80-lecie Prawa wekslowego z dnia 28 kwietnia 1936 r., red. J. Mojak, J. Widło, A. Żywicka, Lublin 2016

 

Opieka naprzemienna nad dzieckiem po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 25 czerwca 2015 r., [w:] Rodzina we współczesnym świecie, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2016

 

Pełnomocnictwo cywilne a upoważnienie administracyjne, [w:] Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, red. G. Kozieł, Lublin 2017

 

Prawno-ekonomiczna charakterystyka opcji giełdowych i ich rola w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, red. L. Bielecki, J. Mojak, A. Żywiecka, Lublin 2017

 

Sprzeczność interesów pełnomocnika i mocodawcy w przypadku pełnomocnictwa do zabezpieczenia (glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 2015 r., III CSK 330/14), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 23

 

Pełnomocnictwo jako prawny sposób zabezpieczenia wierzytelności, [w:] Zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim – w 20-lecie przywrócenia zastawu rejestrowego, red. A. Jakubecki, J. Mojak, J. Widło, Lublin 2017

 

Charakter prawny kary umownej według prawa polskiego na tle ponadnarodowych uregulowań prawnych, „Studia Prawa Prywatnego” 2018, z. 2

 

Udzielenie prokury przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6 marca 2018 r., cz. I, „Monitor Prawniczy” 2018, nr 15

 

Udzielenie prokury przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą – uwagi na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 6 marca 2018 r., cz. II „Monitor Prawniczy” 2018, nr 16

 

Prokura w spółce cywilnej, cz. I, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 1

 

Prokura w spółce cywilnej, cz. II, „Przegląd Prawa Handlowego” 2019, nr 2

 

Zasądzenie kosztów procesu po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej z elektronicznego postępowania upominawczego przed doręczeniem pozwu stronie pozwanej, „Monitor Prawniczy” 2019, nr 4

 

Adresat oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa procesowego i wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13.09.2017 r., IV CZ 50/17, „Glosa” 2019, nr 3

 

 

 

mgr Olga Nowak-Dziwina

 

Glosa do wyroku SN z dnia 28 kwietnia 2010 r., III CSK 143/09, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 2

 

Zakres odpowiedzialności zapisobiercy windykacyjnego za zachowek – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, red. K. Dadańska, A. Tomczyk, Szczecin 2014


Zachowek, rezerwa i roszczenia alimentacyjne – jak instytucje prawne służą ochronie rodziny w perspektywie prawnoporównawczej, [w:] Zeszyt Naukowy „Vademecum spadkowe – kto dziedziczy całość, a kto połowę?”, M. Nitkowski, M. Szczepaniak, K. Wojdyło, Wrocław 2015

 

Ograniczenia w dziedziczeniu roszczenia o zachowek – stan aktualny i perspektywy zmian w: „Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego", red. P. Stec, M. Załucki, Kraków 2015

 

Ewolucja zasad odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej w Kodeksie cywilnym w: „50 lat obowiązywania Kodeksu cywilnego w Polsce. Tom 2 – prawo zobowiązań", red. M. Sobiecka, M. Ślęzak, Warszawa 2015

 

 

 

mgr Paweł Mącik

 

Prawne ograniczenia nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, [w:] O. Łachacz, J. Galstera (red.) Status cudzoziemca w prawie międzynarodowym publicznym: implikacje w prawie Unii Europejskiej i polskim porządku prawnym, Olsztyn 2013

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe w prawie polskim a bezpieczeństwo prawne spadkobierców, [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Szczecin 2014

 

Idea bezpieczeństwa prawnego w polskim prawie spadkowym, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2014, nr 2

 

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2019, godz. 17:58 - Paweł Bucoń