dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL

Monografie: 

 • Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 • Małżeństwo i rodzina w polskiej prasie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

 

Redakcje naukowe: 

 • Jakie media? Konteksty – badania – postulaty. 10 lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, red. Justyna Szulich-Kałuża, O. Białek-Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2019 (w druku)
 • Artes Liberales. Teatr – Sztuka – Media. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi, red. S. Fel. J. Szulich-Kałuża, P. Nowak, M. Sławek-Czochra, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2018.
 • Różnorodność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
 • Tożsamość i komunikacja. Red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011
 • Stałość i zmienność tożsamości. Red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 • Odmiany tożsamości. Red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

 

Pozostałe publikacje recenzowane:

Artykuły w czasopismach: 

 • Szulich-Kałuża, Dyskurs o wielokulturowości Lublina w lokalnej prasie, „Roczniki Kulturoznawcze”, 2019/ nr 3, s. 5-25.
 • Szulich-Kałuża, Kreowanie wizerunku Kościoła katolickiego w dyskursie polskiej prasy, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 2018/nr 2, s. 69-81.
 • Szulich-Kałuża, Semantyczne i wizualne modele „nowego ojcostwa” upowszechniane w publikacjach „Przekroju” i „Polityki”, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2018/nr 2, s. 65-86.
 • Szulich-Kałuża, Fotografia jako narzędzie mediatyzacji wojny w mediach społecznościowych – na przykładzie fotografii konfliktu na wschodniej Ukrainie, „Zeszyty Naukowe KUL” , 2018/nr 1, s. 351-372.
 • Szulich-Kałuża, Współczesne konflikty wojenne w cyfrowej rzeczywistości - na przykładzie memów o wojnie na wschodniej Ukrainie, „Roczniki Kulturoznawcze” , 2018/nr 1, s. 5-25.
 • Szulich-Kałuża, Matki w popkulturze - zwykłe czy niezwykłe? O ekspertyzacji macierzyństwa w dyskursie medialnym, „Zeszyty Naukowe KUL”, 2016 /nr 3, s. 15-28.
 • Szulich-Kałuża, Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji Leona Dyczewskiego, „Roczniki Kulturoznawcze”, 2016 /nr 4, s. 25-42.
 • Szulich-Kałuża, Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie. Journal of Modern Science”, 2016/ nr 1, s. 353-368.
 • Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie. Journal of Modern Science”2016 nr 1 (28) s. 353-368.
 • Wyobrażenia młodzieży w Polsce o małżeństwie. Współautor. "Pedagogia Chrystiana" 2007 nr 1 (19).
 • Teoretyczne i metodologiczne podstawy socjologii wizualnej. "Roczniki Nauk  Społecznych" 2006 nr 1.
 • Wyobrażenia młodzieży w Polsce o rodzinie (raport z badań). Współautor. Pedagogia Chrystiana 2006 nr 2 (18).
 • Społeczeństwa państw Europy w ocenie publicystów Der Spiegel. "Roczniki Nauk Społecznych" 2004 nr 1.
 • Portrety europejskich polityków w Der Spiegel w latach 1989 -1997. "Zeszyty Prasoznawcze" 2002 nr 3 -4.

 

Rozdziały w pracach wieloautorskich:

 

 • Szulich-Kałuża, Medialne kreacje społeczeństw wielokulturowych na przykładzie wizerunku Lublina w lokalnej praise. W: Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, red. A. Łukasik-Turecka, K. Słowiński Lublin: Wydawnictwo KUL, 2020 (w druku)
 • Szulich-Kałuża, Kulturotwórcze konteksty komunikacji społecznej w ujęciu Leona Dyczewskiego, w: Jakie media? Konteksty – badania – postulaty. 10 lat Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, red. Justyna Szulich-Kałuża, O. Białek-Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2019 ( w druku)
 • Gruchoła, J. Szulich-Kałuża, Społeczne postrzeganie przemocy w internecie - analiza porównawcza, w: „Współczesne media: Przemoc w mediach”, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2019 ( w druku).
 • Szulich-Kałuża, Status fotografii we współczesnej kulturze - artystyczne kreacje czy technologiczne sztuczki? W: Pulchrum et Communicatio, Księga jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, red: A. Wójciszyn-Wasil, M. J. Gondek, D. Wadowski, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 237-250.
 • Szulich-Kałuża, W trosce o kulturę komunikacji i kulturotwórcze media. Socjologia mediów, w: 100 lat socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II . Idee – Teorie – Badania, red. W. Szymczak, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2018, s. 317-331.
 • Szulich-Kałuża, Portretowe odsłony Leszka Mądzika – w poszukiwaniu malarskich inspiracji na fotoportretach artysty, w: Artes liberales. Teatr-Sztuka-Media, red. S. Fel, J. Szulich-Kałuża, P. Nowak, M. Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo 2018, s. 305-322.
 • Szulich-Kałuża, Wartość rodziny w dobie przemian społeczno-kulturowych w refleksji Leona Dyczewskiego, w: Mistrz i przyjaciel. Ojciec Profesor Leon Benigny Dyczewski OFMConv., red. M. Halicka, A. Szafranek, L. Dakowicz, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2018, s. 56-74.
 • Szulich-Kałuża, Debata o małżeństwie w niemieckiej prasie, w: Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku. Red. K. Motyka, Lublin> Wydawnictwo KUL, 2016 s. 153-168.
 • Szulich-Kałuża, The role of visualization in social-media information campaigns. W: R. Szwed, Framing of the Ukraine - Russia conflict in online and social media, , Ryga 2016, s. 83-117.
 • Szulich-Kałuża, Wymiary świętości Jana Pawła II w publikacjach wysokonakładowych tygodników z okresu kanonizacji, w: Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. J. Olędzki, T. Sasińska–Klas, Warszawa 2016, s.132-147.
 • Szulich-Kałuża, Fotokultury w zamediatyzowanej komunikacji, w: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców, red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Lublin 2015, s. 141-150.
 • Szulich-Kałuża, Pluralizm religijności i duchowości w przekazach prasowych, w: Tożsamość religijna w nowoczesności, red. L. Dyczewski, K. Jurek, Lublin 2015, s.103-118.
 • Szulich-Kałuża, Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu o zapłodnieniu in vitro w „Przekroju” i „Polityce”, w: O współczesnym dziennikarstwie: sztuka i polityka, red. K. Wolny-Zmorzyński, K. Kowalik, K. Bernat, M. Zimnoch, Kraków 2015, s. 113-125.
 • Szulich-Kałuża, Wizerunek Obywateli Państw Trzecich w prasie ogólnopolskiej, w: Integracja medialna czy lokalna? Badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, red. W. Wciseł, Lublin 2015, s. 31-59.
 • Szulich-Kałuża, Inkluzywność definicyjnych ujęć rodziny w mediach,w: Medialne reprezentacje kultury. Społeczeństwo - Polityka – Promocja, tom 2, red. A. Duda, Lublin 2015, s. 17-26.
 • Szulich-Kałuża, The Plualism of Spirituality in Press Coverage. In: Secularization and the Development of Religion in Modern Polish Society. Red. L. Dyczewski, Waszyngton 2015 s. 145-155.
 • Szulich-Kałuża, Rodzina kreatorem wzorów komunikowania: nowe wyzwania, w: Człowiek - Kultura - Bezpieczeństwo / Man - Culture – Security, red. P. Gondek, Lublin 2014, s. 131-145.
 • Szulich-Kałuża, Wizerunek rodziny w mediach, w: Współczesna rodzina polska: przemiany, zagrożenia i wyzwania, red. A. Jabłoński, M. Szyszka, D. Gizicka, Lublin 2014, s. 57-70.
 • Szulich-Kałuża, Ojcowie Rosji XXI wieku. Szkic do portretu. Współautorstwo D. Wadowski, w: Ojcostwo dzisiaj, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2014, s. 113-152.
 • Szulich-Kałuża, Tendencje przemian ojcostwa i roli ojca we współczesnym społeczeństwie. Współautorstwo D. Wadowski, w: Ojcostwo dzisiaj, red. Dorota Kornas-Biela, Lublin 2014, s. 53-74.
 • Szulich-Kałuża, Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego, w: Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, red. A. Jan Kukuła, Warszawa 2013, s. 216-231.

Hasła encyklopedyczne:

„Unitas”. Miesięcznik Kościelny. Encyklopedia Katolicka, t. XVIII, red. E. Gigilewicz, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, s.1355.

 

Tłumaczenia z języka obcego:

Tłumaczenie artykułu: M. Marr, N. Zillien, Digitale Spaltung. Cyfrowy podział społeczeństwa, w: Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki, red. S. Fel, Lublin, Wydawnictwo KUL 2013, s. 115-144.

Recenzent artykułów w czasopismach:

„Media - Kultura - Komunikacja Społeczna”, „Journal of Modern Sciences”, „Konteksty Społeczne”, „Roczniki Nauk Społecznych”, „Zeszyty Naukowe KUL”, „Roczniki Kulturoznawcze”

 

 

dr hab.  Małgorzata Gruchoła, prof. KUL

Monografie:

 • Ochrona telewidza w III Rzeczypospolitej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003.
 • Gmina Kock dawniej i dziś, Wydawnictwo WSBiA, Łuków 2006.
 • Polityka społeczna w gminie Kock, Wydawnictwo WSBiA, Łuków 2008.
 • Ochrona użytkowników internetu w państwach Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 • Władysław Froch. W poszukiwaniu tożsamości…, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

Ekspertyzy:

 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kock do 2015 roku. Kock 2008. ss.177.
 • Strategia Kockiego Stowarzyszenia Regionalno-Oświatowego na lata 2011- 2021. Kock 2011. ss.62, (współautor: Ewa Mioduchowska).

Pozostałe publikacje recenzowane:

Artykuły w pracach zbiorowych

 • Doświadczenie ikony, [w:] „Pulchrum et Communicatio” Księga Jubileuszowa Profesora Karola Klauzy, Maria Joanna Gondek, Aneta Wójciszyn-Wasil, Dariusz Wadowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 95-105.
 • Media i nowe technologie – czynnik kształtujący czy kształtowany? [w:] Medioznawstwo personalistyczne, t. 2: Wybrane zagadnienia z kultury mediów, ks. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 591-619.
 • Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w świetle badań opinii społecznej (1989-2017), [w:] Współczesne media – media multimodalne, I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS 2019.
 • Małgorzata Gruchoła, Łukasz Sarowski Zmiany w relacjach nadawca – odbiorca w przestrzeni komunikacyjnej internetu: od człowieka do robota społecznego, w: Dynamika przemian w mediach, Wiedza – Komunikacja – Działanie", red. Agnieszka Hess, Maria Nowina Konopka, Weronika Świerczyńska-Głownia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo ToC, Kraków 2019, s. 209-229.
 • Ochrona dziecka i rodziny przez nadawców medialnych, w: Rodzina, dziecko, media, pod red. L. Dyczewskiego, wyd. Gaudium, Lublin 2005, s. 289 – 304.
 • Wiedza jako podstawa zarządzania szkołą podstawową, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, pod red. T. Pakaszewskiej-Reindl, T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. St. Staszica, Kielce 2008, s. 241-266.
 • Edukacja medialna na rzecz bezpieczeństwa odbiorców mediów, w: Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, pod red. M. Lisieckiego, M. Raczkowskiej-Lipińskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, Józefów 2008, s. 263- 272.
 • Zarządzanie wiedzą o Internecie, w: Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki i organizacji, pod red. T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Umiejętności im. St. Staszica, Kielce 2009, s. 293 – 312.
 • Każde miejsce inakszą ma nocy - symfonie! - Miejsca pamięci w gminie Kock, w: Studia z dziejów Kocka, pod red. J. Pożarowszczyk, Wydawnictwo Werset, Lublin 2009, s. 11-42.
 • Wybrane teorie i koncepcje natury ludzkiej w socjologii, w: Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2010, s. 251-266.
 • Jacy byli, jacy powinni być? - społeczne postrzeganie zawodu dziennikarza, w: Prawo, etyka czy rynek?. Zmiany w polskich mediach po 1989 roku, pod red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo „Adam Marszałek”, Toruń 2010, s. 137 - 148.
 • Wdrażanie dyrektywy i zaleceń Unii Europejskiej w zakresie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym, w: Unia Europejska – wielowymiarowość procesu integracji, pod red. E. Lesiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010, s. 139-150.
 • Czynniki endogeniczne rozwoju regionu wschodniego w świetle badań WSBiA w Łukowie, w: Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, pod red. D. J. Błaszczuk, M. Stefański, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2010, s. 263-271. (współautor: M. Czyrka)
 • Stosunki polsko-ukraińskie w świetle badań opinii publicznej, w: Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny, pod red. H. Chałupczak, M. Pietraś, P. Tosiek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Wydawnictwo Officina Simonidis, Zamość 2010, s. 99- 115.
 • Kreowanie tożsamości i wizerunku Unii Europejskiej w „Dyrektywie o audiowizualnych usługach”, w: Stałość i zmienność tożsamości, t. 2, pod red. L. Dyczewski, J. Szulich – Kałuża, R. Szwed, Wydawnictwo KUL Lublin 2010, s. 307-318.
 • Ochrona przed sektami w Internecie w dobie postmodernizmu, w: Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderne, pod red. K. Kardis, M. Kardis, Gréckokatolícka Teologická Fakulta, Prešovská Univerzita v Prešove, Presov 2010, s. 265 - 284.
 • Dziennikarstwo: służba społeczna czy biznes? Analiza porównawcza badań opinii publicznej w latach 1996-2006, w: Współczesne media. Wolne media? pod red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 24-34.
 • Służba społeczna czy biznes? – granice etyki dziennikarskiej, w: Granice kultury, pod red. A. Radomski, R. Bombas, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Lublin 2011, s. 106-124.
 • Edukacja medialna zadaniem mediów publicznych, w: Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, pod red. P. Bielawski, A. Ostrowski, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydawnictwo Scriptorium Poznań-Opole 2011, s. 127-146.
 • Przedsiębiorczość akademicka w województwie lubelskim w świetle wybranych stron internetowych, w: Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje, formy, warunki rozwoju, red. M. W. Sienkiewicz, T. Szot-Gabryś, Wydawnictwo Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2011, s. 175 - 199.
 • Prawne podstawy ochrony małoletnich internautów w państwach Unii Europejskiej, w: Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2011, s. 341-361.
 • Doświadczenie aksjologiczne w ujęciu socjologicznym, w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 501-526.
 • Polityka kulturalna ochrony użytkowników internetu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w: Europa Środkowa i Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy, red. Chałupczak, Zamość 2011, s. 133-152.
 • Kulturotwórcza rola mediów publicznych: upadek czy rozwój?, w: Współczesne media - kryzys w mediach? tom 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 33 - 56.
 • Polityka Unii Europejskiej w zakresie cyberprzestępczości, w: Patologie w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Radom 2012, s. 147-165.
 • Doświadczenie aksjologiczne w ujęciu socjologicznym, w: Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, red. P. Duchliński, G. Hołub, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 501-526; reedycja z 2011 roku
 • Od pokolenia X do pokolenia Alpha - wartości mediów, w: Współczesne media. Wartości w mediach - wartości mediów. Tom 2: Wartości mediów , red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s.31-48.
 • Konsekwencje medialnego obrazu świata w Internecie, w: Współczesne media. Medialny obraz świata. Zagadnienia teoretyczne - tom 1, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s.131-144.
 • Rola instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w ochronie niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie gminy Kock, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zakresy –identyfikacja – zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, Wydawnictwo UMCS, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa 2015, s. 103-115.
 • Madre Francesca dei sacri dipinti 1897-1970, tłum. L. Tuninini, w: J. C. Moryc OFM, Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 339-340.
 • Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, w: J. C. Moryc OFM, Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 341-342.
 • Mother Francis of sacred paintings 1897-1970, tłum. A. Grzybowska, w: J. C. Moryc OFM, Matka Franciszka od świętych obrazów 1897-1970, Wydawnictwo oo. Bernardynów Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska 2016, s. 343-344.
 • Charakterystyka wątków skandalizujących w telewizyjnych programach reality show, w: Współczesne media – gatunki w mediach. Praca dedykowana Profesor Marii Wojtak, Tom 2: Gatunki w mediach elektronicznych,  red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017, s. 181-197.
 • Małgorzata Gruchoła. Wywiad przeprowadziła Marta Wójcicka, w: Historia mówiona polskiego kulturoznawstwa, red. Piotr J. Fereński, Anna Gomóła, Krzysztof Moraczewski, Piotr Majewski, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2017, s. 451-468.
 • Wearable technology: przejawem nowych form komunikacji społecznej i konsumpcjonizmu?, w: Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, red. Dorota Piontek, Szymon Ossowski, Wydawca: Wydawnictwo ToC, Poznań 2017, s. 115-128.
 • Multimodalne przekazy telewizyjne na przykładzie talk show, w: Współczesne media. Media multimodalne. Multimodalność mediów elektronicznych, t. 2, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 75-97.

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Aktywność fizyczna Polaków, czy bierne zainteresowanie? – w świetle badań opinii społecznej, „Żywienie Człowieka i Metabolizm” („Polish Journal of Human Nutrition”) 2018, t. 45, nr 1, s. 36-52.
 • Małgorzata Gruchoła, Anna Parzniewska, Podkultura więzienna w Symetrii reż. Konrada Niewolskiego – między realizmem a fikcją, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, t. 60, nr 3 (243), s. 327-348.
 • Wearable technology wyznacznikiem transgresji czy regresu intelektualno-kulturowego? (na przykładzie transhumanizmu), „Społeczeństwo i Rodzina” 2018, t. 55, nr 2, s. 50-65.
 • Kultura wizualna technologii ubieralnej, „Roczniki Kulturoznawcze” 2018, t. 9, nr 3, s. 5-24. „Roczniki Kulturoznawcze” 2018, t. 9, nr 3, s. 5-24. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rkult.2018.8.3-1
 • Ubiór, strój i kostium w kontekście ubieralnej elektroniki (wearable electronic), „Zeszyty Naukowe KUL”, 61 (2018), nr 4 (244), s. 377-394.
 • Kompetencje medialne nauczycieli w dobie nowych technologii. Kilka refleksji socjologa i kulturoznawcy, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2019.
 • Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body (Techniczne „rozszerzanie” ciała, a wartość ciała ludzkiego), „Zeszyty Naukowe KUL”, 62 (2019), nr 3 (247).
 • The Machine in the Body – the Body in the Machine: Perception of the Human Body in a Post-Biological Society, Roczniki Kulturoznawcze” 2019, T. 10, nr 3.
 • Ubieralne technologie - ubrania przyszłości?, „Przegląd Uniwersytecki KUL” 2019, Rok XXXI, nr 6(182), s.34-36.
 • Wieś a regionalizm, „Wieś i Rolnictwo” 1999, nr 3 (104), s.140-142.
 • Rodzina, młodzież, regionalizm, „Literatura Ludowa” 2001, nr 4-5, s. 95-98.
 • Formy ochrony telewidza, w: Media XXI wieku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na Uniwersytecie Warszawskim, w dniach 7-8 czerwca 2001 roku, Warszawa 2002.
 • Ochrona małoletnich w ustawodawstwie medialnym V Republiki Francuskiej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 1/2004, R. 4, s. 247-269.
 • Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne V Republiki Francuskiej, „Studia Medioznawcze” 2004, nr 2 (17), s. 38-53.
 • Zarządzanie informacjami w przedsiębiorstwie, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji 2005, nr 1, s. 73 - 94.
 • Zarządzanie wiedzą, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji 2005, nr 1, s. 11-36.
 • Ochrona małoletnich użytkowników mediów elektronicznych przez ustawodawstwo medialne Republiki Federalnej Niemiec, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, nr 1/2006, R. 4, s. 187-211.
 • Zintegrowane systemy zarządzania, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2006, nr 2, s. 9 – 40.
 • Zarządzanie informacją o firmie – public relations, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2006, nr 2, s. 101 -122.
 • Ochrona dzieci i młodzieży przez prawo medialne Republiki Federalnej Niemiec, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2006, nr 34, s. 119-146.
 • Społeczeństwo wiedzy, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2007, nr 3, s. 143 – 163.
 • Ochrona użytkowników internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 1-2/2007, R. 7, s. 41-62.
 • Telepraca–praca w sieci, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2007, nr 3, s. 71 – 92.
 • Znaczenie informacji w logistyce na przykładzie Zakładu Przewozów Towarowych i Przeładunków w Małaszewiczach, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2008, nr 4, 461-483. (współautorzy - T. Złoch, Ł. Mościcki)
 • Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Łuków, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2008, nr 4, s. 125-147. (współautor: M. Próchniewicz)
 • Ochrona użytkowników Internetu w prawie i praktyce Republiki Federalnej Niemiec, „Roczniki Nauk Społecznych KUL” 2009, nr (1)37, s. 213-238.
 • Ustawodawstwo antyspamowe w prawie krajowym, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2009, nr 5, s. 308- 329.
 • Poakcesyjny Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Kock, „Zeszyty Naukowe WSEI, Seria: Ekonomia” 2009, nr 1(1), s. 45-59.
 • Ochrona poufności komunikacji elektronicznej, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2010, nr 6, s. 108-126.
 • Umiejętność korzystania z mediów wyzwaniem i potrzebą XXI wieku, „Rozprawy Społeczne” 2010, Tom IV, nr 2, s. 11-20.
 • Media literacy - the challenge and Need for the XXI century, „Social Dissertations” 2010, Volume IV, Issue 2, s. 21-30.
 • Kultura w ujęciu socjologicznym, „Roczniki Kulturoznawcze” 2010, nr 1, s. 95 - 114.
 • Culture in sociological depiction - Summary, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” 2010, nr 1, s. 114.
 • Sprawozdania i materiały: Konferencja Naukowa „Media zwierciadłem kultury? Kultura zwierciadłem mediów?” Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 28 września 2010 roku, „Roczniki Kulturoznawcze KUL” 2010, nr 1, s. 245 - 247.
 • Ochrona przed propagandą rasistowską i ksenofobiczną w Internecie, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2011, nr 7, s. 173-192.
 • Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej, „Rozprawy Społeczne” Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej 2011, Tom V, nr 1, s. 78-89.
 • The protection of the juvenile internet users in law and practice of the member states of the european union, „Social Dissertations” 2011, Volume V, Issue 1, s. 90-100.
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ,,Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie’’, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, 16-17 marca 2011r. "Studia Gdańskie" 2011, nr 28, s. 393-397.
 • Ochrona małoletnich internautów jako zadanie i wyzwanie dla rodziny w państwach Unii Europejskiej, "Studia Gdańskie" 2011, nr 28, s. 229-256.
 • Odpowiedzialność dostawców i użytkowników internetu za zawartość stron internetowych w świetle prawnych i społecznych regulacji. „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2012, Tom VI, nr 1, s. 79-90.
 • Suppliers' and users' responsibility for the contents of internet pages under the legal and social regulations, „Social Dissertations” 2012, Volume VI, Issue 1, p. 91-101.
 • Dlaczego warto studiować?, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2012, nr 8, s. 53-95.
 • Gap year jako nowe zjawisko kulturowe, "Społeczeństwo i Rodzina. Stalowskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne KUL" 2012, Nr 30 (1/2012), s. 109-125.
 • Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w Warszawie, 20-21 września 2012 roku, „Roczniki Kulturoznawcze” 4(2013) nr 1, s. 157-171.
 • Małgorzata Gruchoła, Ewelina Kruczek, Elementy wizerunku medialnego w internetowych serwisach plotkarskich w świetle badań, „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2013, Tom VII, nr 1, s. 137-146.
 • Małgorzata Gruchoła, Ewelina Kruczek, Elements of image created in the media on gossip websites in the light of survey research, „Social Dissertations” 2013, Volume VII, Issue 1, p. 147-156.
 • Zarys parafii rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kocku, „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2013, nr 9, s. 156-180.
 • Małgorzata Gruchoła, Magdalena Antosz, Współczesne programy rozrywkowe na przykładach Kuba Wojewódzki Show i Szymon Majewski Show, Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” 2013 t. 37 nr 4 (4/2013), s. 89-111.
 • Sprawozdanie z seminarium naukowego: Skuteczna ochrona dzieci i młodzieży w Internecie. Kto za to odpowiada? Organizator: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, 16 grudnia 2013r. "Roczniki Kulturoznawcze" 5(2014) nr 1, s. 167-172.
 • Chronić czy bronić internautów? A może wystarczy tylko edukować? „Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji” 2014, nr 10, s. 175-202.
 • Telewizja publiczna „narzędziem” w konstruowaniu tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, "Roczniki Kulturoznawcze" 5(2014) nr 2, s. 59-84.
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z narodzinami i wychowaniem dziecka. Studium na podstawie wsi Białobrzegi w województwie lubelskim, „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2015, Tom 9, nr 3, s. 29-37.
 • Internet Web 3.0 w społeczeństwie transgresyjnym - Internet wykluczania? "Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" 2015 T. 42, nr 1, s. 113-128
 • Zwyczaje, obrzędy i wierzenia związane z kobietą w ciąży oraz prognozy i wróżby dotyczące płci mającego narodzić się dziecka. Studium wsi Białobrzegi w województwie lubelskim, „Roczniki Kulturoznawcze” 2015, Tom 6, nr 3, s. 15-42.
 • Recenzja publikacji: Anna Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo: Difin SA, Warszawa 2014, ss. 272, ISBN 978-83-7930-227-7, w: Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.), Biblia i jej oddziaływanie, Serie: Scripturae Lumen, 978-83-7793-350-3, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2015, s. 522-527.
 • Pokolenie Alpha – nowy wymiar tożsamości? „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2016, tom 10, nr 3, s. 5-13.
 • Komodyfikacja „kultury” w telewizji publicznej, "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2016, t. 8, nr 19, s. 121-137.
 • Społeczne postrzeganie statusu zawodowego dziennikarzy, przed i po 1989 roku. Analizy porównawcze, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, Tom 59, nr 2 (226), 348–368. DOI: 10.4467/22996362PZ.16.024.5428.
 • The baptism of Poland in public opinion (Chrzest Polski w opinii społecznej), „Roczniki Kulturoznawcze” 2016, tom 7, nr 4, s. 61-85. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rkul.2016.7.4-4.
 • W pajęczynie globalnej sieci, "Społeczeństwo i Rodzina. Stalowowolskie Studia Pedagogiczno-Socjologiczne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" 2016, tom 47, nr 2, s. 94-116.
 • Aspekty konsumpcyjne w zachowaniach użytkowników ubieralnej technologii, „Rozprawy Społeczne Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej” 2017, tom 11, nr 1, s. 16-24.
 • Konsumpcjonizm – nowa religią współczesnego człowieka? „Roczniki Kulturoznawcze” 2017, tom 8, nr 3, s. 37-60. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rkult.2017.8.3-3.
 • Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii: analizy porównawcze, „Państwo i Społeczeństwo. Komunikacja społeczna i kompetencje medialne w czasach nowych technologii” 2017, t. 17, nr 3, s. 123-133.
 • Physical activity of Poles in the light of public opinion polls, „Health Problems of Civilization” 2018, vol. 12, nr 2, ss. 11. DOI: https://doi.org/10.5114/hpc.2018.74583 https://www.termedia.pl/Physical-activity-of-Poles-in-the-light-of-public-opinion-polls,99,32339 ,0,1.html.

   

  Hasła encyklopedyczne:

  • Roczniki Kulturoznawcze (ang. Annals of the Institute of Cultural Studies), w: Encyklopedia 100-lecia KUL, 2., red. Edward Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 266-267.
  • Kulturoznawstwo, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, 1, red. Edward Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 599.
  • Wanda Bajor, Małgorzata Gruchoła, Instytut Kulturoznawstwa, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, 1, red. Edward Gigilewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, s. 359-360.

 

 

dr Małgorzata Sławek-Czochra

Monografie:

 • Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

 

Redakcje naukowe:

 • Artes liberales : teatr, sztuka, media : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi. Red. S. Fel, P. Nowak, J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.
 • Różnorodność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2015.
 • Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. A. Sugier-Szerega, M. Sławek-Czochra. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.

 

Pozostałe publikacje recenzowane:

 • Sławek-Czochra, Lubelski afisz i plakat filmowy w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie i Muzeum Lubelskiego z okresu międzywojennego „Zeszyty Naukowe KUL” 61 (2018), nr 4 (244) s. 359-375.
 • Małgorzata Sławek-Czochra, Człowiek w sztuce ulicznej Banksy’ego, w: Artes Liberales. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Mądzikowi, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s.367-389.
 • Małgorzata Sławek-Czochra, Human in Banksy’s street art., In: Artes Liberales. Jubilee Book dedicated to Professor Leszek Mądzik, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018 s. 389-410.
 • Sławek-Czochra, Symbolika narodowa w polskiej sztuce ulicy „Roczniki Kulturoznawcze”2018 t. 9 nr 3. s. 97-121.
 • Sławek-Czochra, Joanna Sosnowska, Filmowe inspiracje malarstwem Edwarda Hoppera w: Pulchritudo delectans : korespondencja na styku sztuk. Red. K. Klauza, J. Cieślik-Klauza. Białystok: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 2017 s. 165-187.
 • Kobiety w kulturze medialnej. Zarys na podstawie seriali fabularno-dokumentalnych, "Roczniki Kulturoznawcze" 2016 nr.3 s. 195-214.
 • Kanonizacja Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II na stronach internetowych lubelskich parafii. W: Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, Red. Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska-Klas, Warszawa 2016, s. 380-401.
 • Przenikanie się sztuk w filmie Exit Through the Gift Shop w reż. Banksy’ego. W: Piękno zespolić ze sobą. Białystok: Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA Sp. Z o.o.2015. s. 205-219.
 • Pluralism of spirituality in the city social space one the example of Warsaw and Lublin. In: Secularization and the Development of Religion in Modern Society. Ed. Leon Dyczewski, George F., McLean Washington, D.C. 2015 pp. 102-116.
 • Kompetencje nadawcy w sztuce ulicy. W: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców. Red. J. Szulich-Kałuża, M. Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015 s.147-157.
 • Tożsamość religijna w sztuce ulicy. W: Tożsamość religijna w nowoczesności. Red. Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek. Lublin: Wydawnictwo KUL 2014 s. 83-94.
 • Dziecięce graffiti sposobem na popularyzację czytelnictwa. W: Media a czytelnicy. Studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego 2013 s. 401-423.
 • Kompetencje odczytu symboliki przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina. W: Konieczność i Różnorodność kompetencji medialnych. Red. M. Sławek-Czochra, A. Sugier-Szerega. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • Czy istnieje tożsamość grafficiarza? W: Tożsamość i komunikacja. Red. J. Szulich-Kałuża, L. Dyczewski, R. Szwed Lublin: Wydawnictwo KUL 2011 t. 4 s.153-167.
 • Sprawozdanie z konferencji Jaka informacja? „Roczniki Nauk Społecznych” 2010 nr 2 s. 299-303.
 • Graffiti jako źródło informacji. W: Jaka informacja? Lublin-Warszawa: Wydawnictwo KUL i Centrum Europejskie Natolin 2009. s. 131-146.
 • Graffiti jako przejaw tożsamości zbiorowej polskich twórców graffiti. W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009 t. 1 s. 519-534.
 • Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w wybranych graffiti papieskich. W: Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach. Red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki. Katowice: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia i Księgarnia św. Jacka 2008 s. 357-369.

Recenzent artykułów w czasopismach: „Zeszyty Naukowe KUL”, „Roczniki Kulturoznawcze”

 

dr Joanna Sosnowska

 • Sosnowska, Polskie telewizyjne programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży – zarys historyczny, w: Media w edukacji, red. A. Roguska 2013
 • Sosnowska, Telewizja miejscem rozwoju filmowych form dokumentalnych – dokument telewizyjny, telenowela dokumentalna, „Biuletyn Edukacji Medialnej 2014
 • Sosnowska, Widz spersonalizowany i nowa filozofia odbioru telewizji w kontekście rozwoju telewizji tematycznej w Polsce, „Media i Społeczeństwo” 2014
 • Sosnowska, Kompetencje medialne – perspektywa praktyka dziennikarstwa telewizyjnego, w: Różnorodność i konieczność kompetencji medialnej nadawców, red. A. Sugier – Szerega, M. Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015
 • Sosnowska, Powtórka w telewizji, w: Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas, Warszawa 2016.

 

 

dr Aneta Wójciszyn - Wasil

Monografie:

 • Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku, Lublin 2012.

Książka prezentuje narodziny i ewolucję artystycznych form radiowych (głównie słuchowiska i reportażu), rekonstruuje estetykę radiową oraz praktykę studyjną związaną z powstawaniem audycji Polskiego Radia w okresie do II wojny światowej. Autorka analizuje mało znaną dziedzinę krytyki artystycznej, jaką jest krytyka sztuki radiowej w jej przedwojennym okresie, przedstawia ówczesne przestrzenie dyskusji o sztuce słuchowiskowej, kryteria oceny, formującą się nomenklaturę i metodologię badań przekazu radiowego.

 

Redakcja monografii naukowej: 

 • Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa prof. Karola Klauzy, red. Maria J. Gondek, Dariusz Wadowski, Aneta Wójciszyn-Wasil, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018.

Pozostałe publikacje recenzowane:

 • Reportażowe formy konkretyzacji literatury w radiu – transpozycje intermedialne, "Zeszyty Naukowe KUL" 2018, nr 4. Dostęp: https://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/2085/1903
 • Obrazy - nie tylko w wyobraźni. Wizualna ewolucja radia, "Zeszyty Naukowe KUL" 2018, nr 1. Dostęp: http://ojs.academicon.pl/index.php/znkul/article/view/1757
 • Kompetencje dziennikarza radiowego w dobie konwergencji mediów, w: Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, red. M. Białek, M. Iwanowska, Warszawa 2018. Dostęp: http://www.radiouczelni.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/Radiouczelni.-Radio-w-badaniach-naukowych-i-praktyce-akademickiej_19.07.2018.pdf
 •  Discovering „inner truth”. Personal narrative in radio documentaries, [w:] Artes Liberales. Teatr – Sztuka ­– Media, red. Stanisław Fel, Justyna Szulich-Kałuża, Paweł Nowak, Małgorzata Sławek-Czochra, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 503-514.
 • Dziennikarz jako bohater prozy Kazimierza Kummera, [w:] Kazimierz Kummer. Literatura i „dziennikarska febra”, red. Dorota Niedziałkowska, Marek Kurkiewicz, Seria: Studia o literaturze bydgoskiej, t. 1, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2018, s. 85-96.
 • Struktura narracyjna reportażu radiowego, Pulchrum et Communicatio. Księga jubileuszowa prof. Karola Klauzy, red. Maria J. Gondek, Dariusz Wadowski, Aneta Wójciszyn-Wasil, Lublin: Wydawnictwo KUL 2018, s. 281-282.
 • Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin, w: Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. Jerzy Olędzki, Teresa Sasińska-Klas, Warszawa 2016.
 • Autoportret dziennikarza radiowego. Metarefleksja zawodowa dziennikarzy w reportażach Polskiego Radia, w: Media a wartości. Człowiek w mediach, red. Monika Gabryś-Sławińska, Katarzyna Pilipiuk, Biała Podlaska 2016. Dostęp http://: http://pfwt.webd.pl/pfwt/pliki/mediaiw5.pdf
 • Emigracyjne doświadczenia Samotnika znad Arno we współczesnej narracji radiowej. Dwie audycje o Teofilu Lenartowiczu, w: Polacy na obczyźnie, red. Samanta Kowalska, Alicja Kędziora, Mirosław J., Śmiałek, Poznań-Kalisz 2016.
 • Artysta i sztuka we współczesnej narracji radiowej, w: Medialne reprezentacje kultury, t. 1: Literatura, teatr, sztuka, religia , red. Anna, Sugier-Szerega, Lublin 2015.
 • Czułe ucho. O kompetencjach dziennikarza radiowego, w: Różnorodność kompetencji medialnej nadawców, red. Justyna Szulich-Kałuża, Małgorzata Sławek-Czochra, Lublin 2015.
 • «Przyjdź i zobacz!» audycje radiowe z udziałem publiczności, w: Gatunki i formaty we współczesnych mediach, red. Wiesław Godzic, Andrzej Kozieł, Joanna Szylko-Kwas, Warszawa 2015.
 • Reportaż radiowy w kontekście internetu. Tematyka - funkcje narracyjne - udostępnianie, w: Mediamorfozy, red. Tomasz Gackowski, Warszawa 2015.
 • O literaturze w radiu. Specjalistyczna wiedza w masowym medium, w: Poezja i egzystencja: księga jubileuszowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, red. Wojciech Kruszewski, Dariusz Pachocki, Lublin 2015.
 • Radio w przestrzeni nowych mediów. Perspektywa dziennikarska, "Res Rhetorica" 2015, nr 3: Retoryka i hybrydyczność. Dostęp http://: http://resrhetorica.com/index.php/RR
 • Radio: w stronę oryginalnego języka przekazu, w: Radio i społeczeństwo, red. Grażyna Stachyra, Elżbieta Pawlak-Hejno, Lublin 2011.

Teksty popularno-naukowe:

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2020, godz. 13:27 - Małgorzata Sławek-Czochra