Wykaz publikacji:


1) Hasła w Leksykonie Obywatela, S. Serafin, B. Szmulik (red.), C.H. Beck, Warszawa 2008: Rozdział XVIII Unia Europejska - hasła: Eurojust (s. 1075);      Współpraca sądowa w sprawach cywilnych (s. 1101).

 

2) Wojtasik P., Instytucje, w: Kuś A. (red.), Gilowski P., Krzysztofik E., Sieniow T., Szachoń A., Wojtasik P., Zarys prawa instytucjonalnego Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL 2009, s. 107-136, 143-153.

 

3) Anna Kosińska, Tomasz Sieniow (red.), Paweł Wojtasik, Lubelski Podręcznik Migracyjny, Lublin 2009.

4) Anna Kosińska, Tomasz Sieniow (ed.), Paweł Wojtasik, Lublin Migration Handbook, Lublin 2009.
 
5) Анна Косіньска, Томаш Сєньов (ред.), Павел Войтасік, Люблінський міграційний підручник, Фундація Інститут на користь Правової Держави, Люблін 2009.

6) Aнна Косиньска, Томаш Сениов (ред.), Павел Войтасик, Люблинский миграционный учебник,  Фонд Институт государства права, Lublin 2009.

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2010, godz. 14:15 - Paweł Wojtasik