Serie naukowe

Analecta Biblica Lublinensia

T. 1 - Jezus jako Syn Boży w Nowym Testamencie i we wczesnej literaturze chrześcijańskiej (red. H. Drawnel) (2007)
T. 2 - Qumran. Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem (red. H. Drawnel - A. Piwowar) (2009)
T. 3 - Królestwo Boże. Dar i nadzieja (red. K. Mielcarek) (2009)
T. 4 - Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (red. S. Szymik) (2009)
T. 5 - Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (2010)
T. 6 - Apokaliptyka wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa (red. M. Wróbel) (2010)
T. 7 - Moralność objawiona w Biblii (red. W. Pikor) (2011)
T. 8 - Moc Słowa Pańskiego. Adhortacja Apostolska Verbum Domini w refleksji biblijno-teologicznej (red. B. Migut - A. Piwowar) (2012)
T. 9 - Biblia. Kodem kulturowym Europy (red. S. Szymik) (2013)
T. 10 - Świadkowie wiary. Biblia o wierze (red. D. Dziadosz) (2014)
T. 11 - Od wiary Abrahama do wiary Kościoła (red. M. Kowalski) (2014)
T. 12 - Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47) (red. K. Mielcarek) (2015)
T. 13 - Radość ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości (red. A. Zawadzki) (2016)

T. 14 - "Niewiastę dzielną kto znajdzie?" (Prz 31,10). Rola kobiet w biblijnej historii zbawienia (red. A. Kubiś - K. Napora) (2016)
T. 15 - Natchnienie Pisma Świętego. W świetle świadectwa tekstów o nich samych (red. M.S. Wróbel - S. Szymik - K. Napora) (2017)

 

Zainteresowani mogą nabyć poszczególne tomy w Wydawnictwie KUL

 

Studia Biblica Lublinensia

T. 1 - E. Zając, Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Świątyni (2007)
T. 2 - K. Mielcarek, Jeruzalem, Hierosolyma. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej
T. 3 - B. Kl'uska, Uczeń ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33 (2009)
T. 4 - W, Pikor, Soteriologiczna metafora wody w księdze Izajasza (2009)
T. 5 - R. Głuchowski, Nawrócenie dworzanina królowej etiopskiej typem ewangelizacji bez granic. Społeczno-geograficzny wymiar Łukaszowego uniwersalizmu zbawczego w Dz 8,25-40 (2010)
T. 6 - R. Rubinkiewicz, Królestwo Boże jest wśród Was. Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej (2010)
T. 7 - Ł. Laskowski, Motyw potopu jako nowego stworzenia w Biblii (2010)
T. 8 - A. Zawadzki, Il peccato di Gabaa. Os 10,8-10.11-15 e i suoi echi in Geremia (2010)
T. 9 - P. Waszak, Drzewo kosmiczne Izraela w tekstach Ez 31 i Dn 4,7-14. Studium literacko-teologiczne (2012)
T. 10 - P. Lasek, Redakcja Drugiego Listu do Koryntian (2012)
T. 11 - W. Węgrzyniak, Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (2014)
T. 12 - W. Kardyś, Szatan w Starym Testamencie oraz w judaizmie Drugiej Świątyni. Studium z historii tradycji (2015)
T. 13 - Z. Grochowski, Il discepolo di Gesù nell’ora della prova (Gv 18–19), luogo di rivelazione del Maestro (2015)
T. 14 - B. Sokal, Uczniowie zmartwychwstałego Jezusa. Studium egzegetyczno-teologiczne J 20,1-29 (2016)

T. 15 - P. Jaworski, Tożsamość proroka w świetle Jr 23,9-40. Studium egzegetyczno-teologiczne (2016)
T. 16 - A. Węgrzyn, Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna (Łk 7,36-50) (2016)
T. 17 - D. Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1 Krl 17,8-24 i 2 Krl 4,8-37 (2018)  

 

Zainteresowani mogą nabyć poszczególne tomy w Wydawnictwie KUL

 

Jak rozumieć Pismo Święte

Dotąd ukazało się 13 tomów w serii; niektóre z nich można jeszcze nabyć w Wydawnictwie KUL

 

Autor: Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2019, godz. 08:26 - Marcin Zieliński