Wykaz publikacji:


 • Review of Comparative Law 2009/2010, vol. XII-XIII (Issue Editor).
 • A. Dębiński & T. Sieniow, Law as an instrument uniting Europe: From Roman Empire to the European Union, Review of Comparative Law 2009/2010, vol. XII-XIII.
 • T. Sieniow & D. Swenson, Służba cywilna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej - krótka charakterystyka, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Prawne i aksjologicze aspekty służby publicznej, Lublin-Warszawa 2010.
 • T. Sieniow & W. Ejebugha (ed.), Rights and Obligations of Foreigners living in the Republic of Poland, Lublin 2010
 • T. Sieniow (red.), Prawa i obowiązki uchodźców w Polsce, Lublin 2010.
 • T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej, [w:]  A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, , Wydawnictwo KUL 2010
 • T. Sieniow, Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:]  A. Kuś (red.), P. Gilowski, E. Krzysztofik, K. Miaskowska-Daszkiewicz, T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo KUL 2010
 • T. Sieniow, W. Włodarczyk, Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2009.
 • M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz, T. Sieniow (red.), Rights and Obligations of Foreigners in Poland, (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Lublin 2009.
 • M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz,T. Sieniow (red.), Права и обязанности граждан третьих государств в Польше. Информатор (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Lublin 2009.
 • M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz,T. Sieniow (red.), M. Gwiazda, D. Jachacz, J. Oleszkowicz,T. Sieniow (red.), Права та обов’язки громадян третіх держав у Польщі, (Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce. Informator), Lublin 2009.
 • A. Kosińska, T. Sieniow (red.), P. Wojtasik, Lubelski Podręcznik Migracyjny, Lublin 2009.
 • A. Kosińska, T. Sieniow (ed.), P. Wojtasik, Lublin Migration Handbook, Lublin 2009.
 • А. Косіньска, Т. Сєньов (ред.), П. Войтасік, Люблінський міграційний підручник, Фундація Інститут на користь Правової Держави, Люблін 2009.
 • А.Косиньска, Т. Сениов (ред.), П. Войтасик, Люблинский миграционный   учебник,  Фонд Институт государства права, Lublin 2009.
 • T. Sieniow, Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej,[w:]  P. Gilowski, E. Krzysztofik, A. Kuś (Ed.), T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik,, Zarys Prawa Instytucjonalnego Unii Europejskiej, Lublin 2009;
 • T. Sieniow, Ochrona praw i wolności jednostek w Unii Europejskiej, [w:]  P. Gilowski, E. Krzysztofik, A. Kuś (Ed.), T. Sieniow, A. Szachoń, P. Wojtasik, Zarys Prawa Instytucjonalnego Unii Europejskiej, Lublin 2009.  
 • Review of Comparative Law, vol. 10-11, Lublin 2008 (Issue Editor).
 • E. Krzysztofik, T. Sieniow, Katedra Prawa Unii Europejskiej [w:] Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Praw, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pod red. A. Dębińskiego, M. Ganczar, St. Jóźwika, A. Kawałko, M. Kruszewskiej-Gagoś, H. Witczak, Wyd. KUL, Lublin 2008, s. 357-363.
 • T. Sieniow, Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1040;
 • T. Sieniow, Poszerzanie integracji Europejskiej [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1060;
 • T. Sieniow, Unia Europejska [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1067-1068; 
 • T. Sieniow, Wspólnota Europejska [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1068-1069;
 • T. Sieniow, Proces integracji europejskiej [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1083-1088;
 • T. Sieniow, Strefa Schengen [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1088-1089;
 • T. Sieniow, Unia Gospodarcza i Walutowa [w:] Leksykon Obywatela, pod red. S. Serafina, B. Szmulika, C.H. Beck Warszawa 2008, s. 1096;
 • A. Kuś i T. Sieniow (red.), Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, Lublin 2007.
 • Acquis Schengen - uwagi ogólne [w:]Układ z Schengen - szanse i zagrożenia dla transgranicznej współpracy Polski i Ukrainy, pod red. A.Kusia i T. Sieniowa, Lublin 2007, s. 11-20.
 • T. Sieniow, W. Włodarczyk, Własność Intelektualna w społeczeńśtwie informacyjnym,Informator, Lublin 2007.
 • Reforma Unii Europejskiej - wybrane aspekty instytucjonalne, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa KUL, Lublin 2007, s. 27-37.
 • Rozkład ciężaru dowodu w sprawach importu równoległego, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2006, s. 19-23.
 • A. Rycak, T. Sieniow, Arbitraż i mediacja w prawie pracy. Doświadczenia amerykańskie i polskie. Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XV, nr 2/2005, s. 163-168.
 • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (red. R. Skubisz), C.H. Beck, Warszawa 2003. (Autor tłumaczenia kilkunastu zamieszczonych w zbiorze wyroków ETS).
 • Wyczerpanie praw własności intelektualnej w państwach rozwiniętych (Stany Zjednoczone, Japonia i Szwajcaria), [w:] Wyczerpanie praw własności intelektualnej, Konferencja Naukowa (Ministerstwo Gospodarki, Polska Izba Rzeczników Patentowych), Warszawa 2002, s. 79-94.
 • Wyczerpanie patentu. Praktyka sądowa w wybranych systemach prawnych, Przegląd Prawa Handlowego, nr 8/2002, s. 15-23.
 • 1999-2001 Activities of the Center for American Law at the Catholic University of Lublin, Review of Comparative Law, vol. 7/2002, s. 227-230.
 • Wyczerpanie patentu w prawie Unii Europejskiej i innych organizacji integracji regionalnej, Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2/2002, s. 397-429.
 • Wyczerpanie patentu w Stanach Zjednoczonych, Państwo i Prawo, nr 8/2001, s. 76-88.
 • Studia w Chicago-Kent, Prawo i Życie, nr 12/2000, s. 53-58.
 • A. Rzepliński, T. Sieniow & R. Dziewulski, Access to Information [w:] International Helsinki Federation for Human Rights, Freedom of Expression and Access to Information in Southeastern and Central Europe, International Helsinki Federation for Human Rights, Vienna 2001. Dostępny na stronie: www.ihf-hr.org/reports/FreedomExpression/PolandJFed.pdf .
 • A. Anderson, R. Karim & T. Sieniow, International Commission of Jurists trial observers mission to Moscow, Report on the trial of Aju Mariam in the Gagarinski Inter-Municipal Court in Moscow, ICJ REPORT, December 1997.
Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2011, godz. 22:39 - Tomasz Sieniow