2019

 • Porównania w polemice wyznaniowej (na przykładzie "Lithosa" Euzebiego Pimina), w: Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, red. A. Kozłowska, T. Korpysz, Warszawa 2019, s. 33-43.
 • "Rodzina Połanieckich" Henryka Sienkiewicza od kuchni, w: Henryk Sienkiewicz. Język - semantyka, Warszawa 2019, s. 153-169.
 • Siedemnastowieczna polszczyzna kijowska w panegirykach Stefana Jaworskiego, "Forum Lingwistyczne" 2019, z. 6, s. 75-83.

 

2018

 • "Żyłem z wieszczem tym za młodu, jak brat z bratem..." – towarzyskie i poetyckie związki Januarego Poźniaka i Wincentego Pola, "Zeszyty Naukowe KUL" 60(2018), nr 1(241), s. 475-492
 • Biedaczyna krakowski – obraz Alberta Chmielowskiego w czasopismach zakładu albertynów, "Zeszyty Naukowe KUL" 60(2018), nr 2(242), s. 29-47.
 • Obraz luteranów w "Rodzayu abo potomstwie […] piątego ewanyelisty i oyca" (1561), „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2018.
 • "Sprostowanie niektórych tłumaczeń z tureckiego" ws. "Nowy przekład dziejopisów tureckich" Ignacego Pietraszewskiego – pomiędzy recenzją a translacją, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica” 2018.
 • "Ku pożytecznej a bogatej może w treść [rodaków] zabawie" – wielojęzyczność w "Dziesięcioletniej podróży po Wschodzie" Ignacego Pietraszewskiego, w: Wędrówka, podróż, migracja w języku i kulturze, red. E. Biłas-Pleszak, J. Przyklenk, A. Rejter, K. Sujkowska-Sobisz, Katowice 2018, s. 237-250
 • Patent w dawnej Polsce – wokół terminu, w: Scripta manent. Badania diachroniczne w Polsce V, Lublin 2018.
 • Patent w dawnej Polsce — wokół gatunku, w: Filologia jako porządkowanie chaosu Studia nad językiem i tekstem Ad honorem Professoris Marci Cybulski, Łódź 2018.
 • Pierwszym obowiązkiem każdego Polaka-Osadnika jest niezapominanie języka polskiego – publikacje emigracyjne wobec języka polskiego (XIX/XX w.), w: W kręgu dawnej polszczyzny , t. VI, Kraków 2018.

 

2017

 • Klemensa Podwysockiego twórczość poetycka. Uwagi o języku i stylu, w: Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola – Mohortowskie Kresy, red. M. Król, M. Nowak przy współudziale T. Piersiaka, Lublin 2017, s. 269-292.
 • Z historii nauczania języka polskiego Polaków w USA – przegląd podręczników (wiek XIX – 1. połowa XX wieku), "Roczniki Humanistyczne" 2017, z. 10, s. 43-57.
 • Про православне монастирське життя в "Патериконі" Сильвестра Косова (1635). Лексичне дослідження, "Poznańskie Spotkania Językoznawcze", t. 33, 2017, s. 19-32.

 

2016

 • (red. naukowa) Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016.
 • Matka Boska w polonikach kijowskich (1635-1638), w: Dawne z nowym łącząc… In memoriam Mariani Kucała, red. J. Klimek-Grądzka, M. Nowak, Lublin 2016, s. 119-129.

 

2015

 • Definiowanie pojęć religijnych w "Lithosie" Piotra Mohyły, w: Ватрослав Ягич і проблеми слов’янознавства, Kiev 2015, s. 91-101.
 • Argument z autorytetu w XVII-wiecznych tekstach prawosławnych (zapowiednik i postawa wobec oryginału), w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu [seria Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. 6], red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 45-61.

 

2013

 • Jana Herbinusa uwagi o Słowianach i ich języku, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 2, Poznań 2013, s. 63-76
 • Barbaryzmy w polskich drukach kijowskich (1633-1698), [w:] Travaux de slavistique. Actes du VIe congrès de la Slavic Linguistics Society, dir. I. Kor Chahine, Ch. Zaremba, Aix-en-Provence 2013, p. 51-61.
 • Nadawca – odbiorca – dialog. Konwersacyjny charakter tekstów polemicznych, [w:] Tekst – akt mowy – gatunek wypowiedzi, red. U. Sokólska, Białystok 2013, s. 157-168.
 • Z fonetyki "Listów swięteo oyca Partheniusza" (1643), „Acta Baltico-Slavica”, 37, 2013, s. 575-584.
 

2012

 • Język nowej (?) publicystyki religijnej, w: Język nowych mediów, red. K. Michalewski,  Łódź 2012, s. 302-317 (współautorstwo z M. Nowak)
 • Uwagi o składni Paterykonu Sylwestra Kossowa (1635), „Roczniki Humanistyczne" LX(2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 43-56.
 • Nominacja regionalnych odmian polszczyzny – rekonesans, w: W poszukiwaniu metod i obszarów badawczych. Nazywanie w historii języka polskiego, pod red. M. Kuźmickiego i M. Osiewicza, Poznań 2012, s. 77-88.
 • O języku Kochanka Wielkiej Niedźwiedzicy Sergiusza Piaseckiego. Rekonesans badawczy, w: Język polski dawnych Kresów Wschodnich, t. 5, pod red. J. Riegera, Warszawa 2012, s. 123-132.

 

2011

 • Київська полоніка сімнадцятого століття – стан, перспективи і важливість наукових досліджень,  „Слов’янський збірник” 14-15, Одесa 2011, c. 168-178.
 • Messiasz prawdziwy Joannicjusza Galatowskiego - dialog polemiczny? Uwagi o składni, w: Odmiany stylowe polszczyzny dawniej i dziś, red. U. Sokólska, Białystok 2011, s. 57-74.

 • Polonika kijowskie - nierozpoznana odmiana polszczyzny XVII stulecia? Rekonesans, w: Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011, s. 91-101.
 • „Pójdziem wszytkie w sady kwiatkami natknione". Leksyka spacjalna Roksolanek Szymona Zimorowica, „Prace Językoznawcze” 3 (Język pisarzy: problemy słownictwa), red. T. Korpsz, A. Kozłowska, Warszawa 2011, s. 29-46

 • (rec.) Język polski. Współczesność. Historia, t. 8, Officina Simonidis, Zamość 2010, ss. 255, „Kwartalnik Językoznawczy” 2011, z. 2, s. 73-78.
 • (spraw.) Odmiany stylowe polszczyzny - dawniej i dziś, Białystok-Supraśl, 24-26 maja 2010, „Roczniki Humanistyczne" LIX (2011), z. 6, s. 217-228 (współautorstwo z M. Nowak).

 

2010

 • Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy powiatu tomaszowskiego, "Facta Simonidis", 2010, 2 (3), s. 211-231 (współautorstwo M. Koper).

 • Formy aorystyczne w XVII-wiecznych polonikach kijowskich, „Roczniki Humanistyczne” 6, 2010, s. 29-40.

 • Status polszczyzny kijowskiej w świetle granic i zasięgu polszczyzny kresowej, w: Żywe problemy historii języka, red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz, Poznań 2010, s. 183-195.

 • a jasne i å pochylone w Lithosie Piotra Mohyły. Przyczynek do polszczyzny kijowskiej XVII stulecia, w: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, red. M. Kuźmicki i M. Osiewicz, Poznań-Zielona Góra 2010, s. 251-264.

 • Konstrukcja accusativus cum infinitivo w XVII-wiecznych polonikach kijowskich, w: Problemy językoznawstwa współczesnego i historycznego, "Poznańskie Spotkania Językoznawcze", t. XXI, red. J. Sławek, Poznań 2010, s. 61-75.

 

2009

 • Demony i półdemony polskie. Szkic słownikowo-etnograficzny, w: Świat ukryty w słowach, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I.M. Doliński, Warszawa 2009, s. 195-210.
 • Mowa duchowna przy szlubie… Piotra Mohyły. Prawosławna realizacja stylu religijno-kościelnego, w: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, red. J. Gorzelana, K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2009, s. 169-176.
 • To niedáleko od ſiebie chodźimy, ieżeli tak wierzyćie i my tak wierzymy. Rozmowa pomiędzy trzema osobami dwóch wyznań, „Roczniki Humanistyczne” LVII, 2009, z. 6, s. 159-175.
 • Kwiatki zbioru na polach uszczknione kastalijskich. Metrum i rym Roksolanek Szymona Zimorowica, „Prace Językoznawcze UKSW” Język pisarzy jako problem lingwistyki, Warszawa 2009, s. 169-189.
 • Prolegomena do poloników kijowskich z XVII wieku, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. 7, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 189-203.
 • Autor Lithosa do autora Perspektywy. Formy adresatywne w XVII-wiecznej polemice religijnej, w: Semantyka movy i tekstu, cz. 2, Ivano-Frankivsk 2009, s. 138-140.

 

2008

 • Ruszyłeś głową jak zdechłe cielę ogonem. Piotr Mohyła odpowiada Kasjanowi Sakowiczowi, w: Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Białystok 2008, s. 175-194.
 • Owoż ja, Hymen, (…) przychodzę na biesiadę. Swat weselny w folklorze południowo-wschodniej Polski i Roksolankach Szymona Zimorowica, „Roczniki Humanistyczne” 2008, s. 63-76.
 • (spraw.) Język pisarzy jako problem lingwistyki, „Facta Simonidis” 2008, s. 369-376 (współautorstwo z M. Nowak)

 

2007

 • (spraw.) III Dni Poznania w Lublinie, „Roczniki Humanistyczne” LVI, 2007, z. 6, s. 167-169 (współautorstwo z M. Nowak),
 • (spraw.) Siódme Spotkania Lubelskich Językoznawców „Roczniki Humanistyczne” LVI, 2007, z.6, s. 165-167 (współautorstwo z M. Nowak),
 • Ukrainizmy w języku Szymona Zimorowica, „Slavia Orientalis”, 2007, 3, s. 417-428.
 • Słownik rymowy Roksolanek Szymona Zimorowica, w: Sučasni problemy lingvistyčnych doslidžen’ i metodyka vykladann’a inozemnych mov profesijnogo spilkuvann’a u vyščij školi. Č. 1, Lviv 2007, s. 221-224.
 • (współred.) Warsztaty Translatorskie IV / Workshop on Translation IV, red. R. Sokoloski, H. Duda, J. Klimek, K. Klimkowski, Lublin – Ottawa 2007.

 

2006

 • Galicyjska rodzina w świetle pieśni ludowych, „Świat Słowian w języku i kulturze”, t. 7. Kulturoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Krzczonowska, Szczecin 2006, s. 91-96.
 • Człowiek, czas i przestrzeń w Roksolankach Szymona Zimorowica, [w:] Semantika movi i tekstu, Ivano-Frankivsk 2006, s. 556-559..
 • Siedemnastowieczna rywalizacja przysłówków odprzymiotnikowych na -e i -o. (Na materiale polskojęzycznej poezji czerwonoruskiej i ukraińskiej), w: Staropolszczyzna piękna i interesująca, t. 1, red. S. Cygan, Kielce 2006, s. 163-174.
 • Dawne, przestarzałe, rzadkie, nieobecne. Kierunek i tempo zmian statusu słownikowego dubletów przysłówkowych, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, 15 (2006), s. 51-64.
 • (rec.) A.P. Gruco, Staroslavjanskij jazyk, Minsk 2004, „Roczniki Humanistyczne KUL” 6, 2006, s. 135-144.

 

2005

 • Kędy wasilek kocha się i mięta z przykrym lubczykiem. Leksyka roślinna w poezji braci Zimorowiców. „Roczniki Humanistyczne” LVIII, 2005, z 6, s. 35-52.

 

2003

 • Composita w Roksolankach Szymona Zimorowica na tle XVII-wiecznych danych leksykograficznych, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, t. 4, Lublin 2003, s. 253-268.

 

2002

 • Z fleksji Ogrodu fraszek Wacława Potockiego, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. 3, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Lublin 2002, s. 241-248.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020, godz. 20:25 - Małgorzata Nowak-Barcińska