2018

 • Polskie dyskursy marketingu. Perspektywa lingwistyczna, Lublin 2018.
 • Polski dyskurs marketingowy. Próba definicji, [w:] U. Okulska, U. Topczewska, A. Jopek-Bosiacka (red.), Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950-2015), Warszawa 2018, s. 201-233.
 • [sprawozdanie] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Glottodydaktyka polonistyczna: strategie - wartości - wyzwania", Poznań 20-21 września 2018 r., "Roczniku Humanistyczne" 2018, z. 10, 209-213.

 

2017

 • Sprawność mówienia a kompetencja retoryczna w glottodydaktyce, [w:] Jazyk v kultúre, kultúra v jazyku 3 / Język w kulturze, kultura w języku 3, red. M. Vojtekova, Prešov 2017, s. 43–53.
 • Reklama w nauczaniu języka polskiego jako drugiego dzieci. Kontekst amerykańskich szkół sobotnich, [w:] "Język Polski i Kultura. Tom 3. W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych", red. A. Račáková, Banská Bystrica 2017, s. 70-83

 

2016

 • Socjolekty wirtualne – metody lingwistyki a komunikacja językowa w społecznościach sieciowych, w: P. Siuda (red.), Metody badań online, Gdańsk 2016, s. 182-234.
 • "Nieznośna lekkość bytu" - skrzydlate słowa w retorycznych interpretacjach, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 16, 2016, s. 265-284.
 • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom I, część II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: A. Majewska-Wójcik]
 • Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania. Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauki języka polskiego jako obcego, poziom II; Lublin-Chicago Kenbooks.Inc 2016 [współautorstwo: A. Majewska-Wójcik]
 • Dwujęzyczny podręcznik komunikacji językowej dla służb pogranicza polsko-słowackiego, Lublin 2016 [współautorstwo: A. Majewska-Wójcik, A. Račáková, G. Olchowa]

 

2015

 • Perswazyjna funkcja operatorów metatekstowych w prozie retorycznej Jana Śniadeckiego, w: Język pisarzy: problemy metajęzyka i metatekstu, [seria Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. 6], red. T. Korpysz, A. Kozłowska, Warszawa 2015, s. 79-89.

 • Kim jest człowiek w świecie marketingu? Etyka słowa a profesjolekt marketerów, Studia Pragmalingwistyczne 2015, s. 289-304.
 • "Z Anią przez Polskę. Learn Polish with Ania" (poziom i, część 1). Dwujęzyczny podręcznik dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego, Lublin–Chicago 2015 (współautorka: A. Majewska-Wójcik)
 • (rec.) Komunikowanie publiczne. Zagadnienia wybrane, red. B. Kudra, E. Olejniczak, "Res Rhetorica" 2/2015, s. 111-114.

 

2014

 • Socjolekty w wirtualnej rzeczywistości. Na przykładzie "Subiektywnego słownika forumowiczów parkietu", w: Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014 (współautorstwo: A. Majewska-Wójcik)
 • Kultura słowa w dydaktyce uniwersyteckiej. Przemiany programowe a sprawność językowo-komunikacyjna studentów, [w:] Kultura mówienia dawniej i dziś, red. M. Kułakowska, A. Myszka, Rzeszów 2014, s. 157-164 (współautorstwo: N. Sosnowska).
 • Językowy wymiar mediatyzacji rzeczywistości, „Roczniki Humanistyczne” LXII(2014), z. 6, 2014, s. 59-73.
 • Czy humaning to remedium na manipulację w komunikacji marketingowej?, w: Komunikacja niełatwa, czyli o tym, co przeszkadza w skutecznym porozumiewaniu się, red. A. Rosińska-Mamej, J. Senderska, Kraków 2014
 • (rec.) Bożena Taras, Agresja. Studium semantyczno-pragmatyczne, Rzeszów 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 315, [w:] „Roczniki Humanistyczne” LXII(2014), z. 6, 2014, s. 214-217.

 

2013

 • O potrzebie leksykonu skróceń historycznych. Zamysł i dylematy badawcze, "Prace Filologiczne" LXIV, 2013, s. 189-198 (współautorstwo z A. Majewską-Wójcik).
 • Polszczyzna w sieci, w: Kultura i administracja w przestrzeni społecznej internetu, red. Z. Rykiel, J. Kinal, Rzeszów 2013, s. 77-87.

 • (sprawozdanie) Retoryka dziś – szanse, możliwości, ograniczenia, Lublin, 28-29 marca 2012, „Roczniki Humanistyczne" LX(2013), z. 6. Językoznawstwo, s. 187-193.

 

2012

 • Metodologie językoznawcze a tekst retoryczny. Z doświadczeń analiz historycznej prozy użytkowej, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 12, 2012, s. 225-238.

 • Współczesne poradnictwo językowe w Polsce – stan i potrzeby, w: Świadomość językowa w komunikowaniu, red. M. Steciąg i M. Bugajski, Zielona Góra 2012, s. 77-88.

 • (spraw.) Glosa do leksykografii polskiej III, Warszawa, 15-16 września 2011, "Roczniki Humanistyczne" LX(2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 231-244 (współautorstwo z A. Majewską-Wójcik).
 • (spraw.) Retoryka i władza, Warszawa, 24-25 listopada 2011, "Roczniki Humanistyczne" LX(2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 245-252.

 

2011

 • O potrzebie retoryki we współczesnej komunikacji (uwagi na temat kształcenia słuchaczy w Podyplomowym Studium Retoryki Stosowanej KUL), [w:] Dydaktyka retoryki, red. B. Sobczak i H. Zgółkowa,  Poznań 2011;
 • Brachygrafia historyczna – terminologia, stań badań i perspektywy, [w:] Materiały konferencji naukowej Kraków 21-22 września 2010, Biblioteka LingVariów, t. 14, red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków 2011, s. 163-174.

 

2010

 • Wariantywność i homonimia skróceń graficznych we współczesnej polszczyźnie na tle historycznym, w: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych. Od leksyki do języka poezji, red. P. Zbróg, Kielce 2010, s. 227-238 (współautorstwo z A. Majewską-Wójcik).
 • (red.) Teksty gwarowe z okolic Nowogrodu na Kurpiach, „Język Polski” XC, nr 1, 2010, s. 57-61.
 • (rec.) Retoryka codzienności, red. M. Marcjanik, Warszawa 2006, „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2010), z. 6., s. 240-247.

 

2009

 • Dyrektywność jako cecha stylowa prozy retorycznej Jana Śniadeckiego, „Prace językoznawcze IFP UKSW”. Język pisarzy jako problem lingwistyki, t. 2, Warszawa 2009, s. 209-228.
 • Mechanizmy wartościowania w felietonach Jana Ciski, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, 1/ 2009, s. 128-142 (współautorstwo z B. Burkat).
 • Hiperbola i kontrast jako mechanizmy satyry w felietonach Jędrzeja Śniadeckiego, w: Język i styl twórcy. Studia o języku i stylu artystycznym, t. V, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra 2009, s. 279-288.
 • Jędrzej Śniadecki jako publicysta. Uwagi językoznawcy, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 9, Białystok 2009, s. 303-322.
 • Pojęcie rozwoju w polszczyźnie dawnej i współczesnej, w: Tajemnice rozwoju, red. D. Bieńkowska, A. Lenartowicz, Łódź 2009, s. 313-320 (współautorstwo z B. Matuszczyk).
 • (rec.) K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008, „Roczniki Humanistyczne” LVII (2009), z. 6, s. 209-217.
 • (rec.) Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, red. A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski, Olsztyn 2006, „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu”, 2009 nr 2.

 

2008

 • Rola paratekstu w prozie retorycznej (na podstawie pism Jana Śniadeckiego) „Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe PWSZ w Zamościu”, 2008 nr 1, s. 301-310.
 • Ironia i kpina w komentarzach internetowych, „Roczniki Humanistyczne” LVI (2008), z. 6, s. 129-140.
 • Funkcja perswazyjno-manipulacyjna emocjonalizmów w expose Donalda Tuska, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 8, 2008, s. 47-58 (współautorstwo z B. Matuszczyk).
 • Leksykalne wykładniki intencji wypowiedzi w prozie retorycznej Jana Śniadeckiego, w: Styl a semantyka, red. I. Szczepankowska, Białystok 2008, s. 204-216.

 

2007

 • Egzemplifikacja jako metoda argumentacji w prozie retorycznej Jana Śniadeckiego, w: Język Polski. Współczesność – Historia, t. VI, red. W. Książek-Bryłowa, M. Nowak, Lublin 2007, s. 399-414.
 • Synkretyzm a eklektyzm metodologiczny, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwo Naukowego”, t. LII, 2007, s. 135-142 (współautorstwo z B. Matuszczyk).

 

2006

 • Akt dedykacji i inne akty mowy w strukturze listu dedykacyjnego, w: Staropolszczyzna – piękna i interesująca, t. II, red. E. Koniusz, S. Cygan, Kielce 2006, s. 219-227.
 • Definicje perswazyjne w tekstach publicystycznych Jana Śniadeckiego, w: Wokół polszczyzny dawnej i współczesnej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2006, s. 333-344.
 • Agresja językowa w komentarzach internetowych, w: Wokół językowej funkcji emocjonalnej. Fakty dawne i współczesne, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2006, s. 233-241.
 • O przytoczeniach w tekstach polemicznych Jana Śniadeckiego, „Białostockie Archiwum Językowe”, nr 6, 2006, s. 97-110.
 • Pytania ekspresywne w publicystyce Jana Śniadeckiego, „Roczniki Humanistyczne” LIV (2006), z. 6, s. 111-124.
 • Emotywne środki perswazji reklamowej w Internecie, w: Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź, 2006, s. 170-178.

 

2004

 • Składniowe wykładniki emocji w tekstach publicystycznych polskiego oświecenia, w: Funkcja emocjonalna jednostek językowych i tekstowych, red. K. Wojtczuk, A. Wierzbicka, Siedlce 2004, s. 223-230.
 • Czy rzeczywiście nazwy mówią? O handlowej grze w kolory, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź 2004, s. 290-297 (współautorstwo z M. Nowak).
 • Wskaźniki postawy emocjonalnej w pismach o języku polskim Jana Śniadeckiego, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” XIII, red. Z Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2004, s. 155-167.

 

2003

 • O semantycznej ekwiwalencji przysłów, „Roczniki Humanistyczne” LI, z. 6, 2003, s. 187- 198.
 • Określanie intensyfikacji i innych cech kolorów w nazewnictwie handlowym, „Język Polski” LXXXIII, 2003, s. 267-272 (współautorstwo z M. Nowak).
 • Jana Śniadeckiego rzecz o talencie, w: Język polski. Współczesność. Historia, t. IV, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda,  Lublin 2003, s. 331-343.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2019, godz. 20:32 - Małgorzata Nowak-Barcińska