2014

 

 • Studia z leksykologii regionalnej i historycznej, Lublin 2014, ss. 272.
 • Tajemnicze słowo Poety – panachać, w: Dialog dwóch kultur. Діалог двох культур. VIII Międzynarodowe spotkania muzealników. X Międzynarodowe spotkania literatów. X Międzynarodowe spotkania naukowców. V Plener fotograficzny. XV Warsztaty kulturowo-artystyczne dla Polaków z Ukrainy […]. Krzemieniec 3-7 września 2013. R. VIII, z. 1-2, Warszawa-Lublin 2014, s. 76-80.
 • „Czyste szaleństwo” - współczesna piosenka okolicznościowa. Liber i zespół InoRos, w: Język a muzyka. Ujęcia filologiczne i muzykologiczne, red. naukowa J. Kuć, K. Wojtczuk, Siedlce 2014, s. 23-29.
 • Czy wstydliwa Bykowizna? „Co słychać?” (Mińsk Mazowiecki) XIX, 2014, nr 22, s. 11.

 

 

2013

 • Trzepizur. Rozprawka metodyczna, w: Cum reverentia, gratia, amicitia… Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, red. J. Migdał, A. Piotrowska-Wojaczyk, t. 1, Poznań 2013, s. 493-496

 

2012

 • Slavek i Slawko - nazwy maskotek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012, „Roczniki Humanistyczne” LX (2012), z. 6. Językoznawstwo, s. 87-95.
 • (red.) Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 2012.

 

2011

 • [spraw.] Konferencja poświęcona życiu i pracy badawczej profesora Władysława Kuraszkiewicza, Włodawa 18-19 czerwca 2009, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 213-216 (współautorstwo z A. Czaplą).

 

2010

 • Ruski, lacki, litewski i inne elementy identyfikacji etniczno-językowej w nazwach miejscowości na Podlasiu, w: Dzieje Ziemi Łosickiej. Z historii mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych, red. A. Indraszczyk, Warszawa-Łosice 2010, s. 161-177.

 

2009

 • Riwne / Rowno. Dwa światy – dwa języki. Uwagi o polskim przekładzie niby-powieści Ołeksandra Irwanicia [w:] Język polski. Współczesność. Historia, t. VIII, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 43-53.
 • Język polski jako drugi język słowiański w szkole wyższej na Ukrainie [w:] Vyučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnost' a perspektívy, red. G. Olchowa, Banská Bystrica 2009, s. 27-36.
 • Neologizmy w języku poetyckim Juliusza Słowackiego. Przymiotniki typu cedrzany, różany, wiatrzany, [w:] Dialog dwóch kultur, Przemyśl 2009, s. 157-160.
 • W sprawie opisu polszczyzny kresowej w artykule Aliny Szulgan: Polszczyzna krzemienieckiej grupy lokalnej, „Język Polski” 2009, z. 4-5. s. 348-352 (współautorstwo z H. Dudą).
 • Z zagadnień gramatyki onomastycznej: 1. Oboczne formy odmiany n. m. Miedzna. 2. Odmiana nazwy Równe w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim, „Roczniki Humanistyczne” LVIII (2009), z. 6, s. 39-48.
 • Podróż i podróżowanie – realnie i etymologicznie, „Lamus” 2009, nr. 2, s. 4-5.
 • Z frazeologii Jarosława Iwaszkiewicza: Jeść aż za uszami trzeszczy i inne związki wyrazowe spowodowane interferencją, „Facta Simonidis” II, 2009, s. 221-229.

 

2008

 • [współ., hasła w:] Glosariusz staropolski. Dydaktyczny słownik etymologiczny, red. W. Decyk-Zięba, S. Dubisz, Warszawa 2008.
 • O nazwisko Józefa Bohdana Zaleskiego, "Język Polski" LXXXVIII, 2008, z. 4-5, s. 400.
 • Polacy nie gęsi... - europeiści gęsi język mają, "Lamus" Pismo kulturalno-artystyczne (Gorzów Wielkopolski), 2008, nr 1/1 (17), 1. Dialog idei, s. 46-52.
 • Reprint i pamięć, "Lamus"  Pismo kulturalno-artystyczne (Gorzów Wielkopolski), 2008, nr 2/2 (18), 2. Pamięć, s. 64-70 [współautor H. Duda].

 

2007

 • Jak przemówiło Sarajewo w wierszu J. B. Zaleskiego?, "Język Polski" LXXXVII, 2007, z. 1, s. 71.

 

2006

 • Język polsko‑ruski w dzienniku Mariusza Wilka Wołoka, w: Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, red. B. Nowowiejski, Białystok 2006, s. 61-75.
 • Słowiańskie teksty kolędy Cicha noc w wydaniu "Gazety Wyborczej", w: Czynić słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz‑Kurczabowej, red. H. Karaś, Warszawa 2006, s. 155-159.
 • Z zagadnień gramatyki onomastycznej: Purzec - do Purzeca, w Purzecu, "Język Polski" LXXXVI, 2006, z. 1, s. 52-54.

 

2003

 • Gwarowa formacja zdrowiczko na Podlasiu, w: Słowa jak mosty nad wiekami, Białystok 2003, s. 129-132.
 • Nazwy miejscowe w pejzażu semiotycznym Podlasia, w: Znak językowy w pejzażu semiotycznym. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Józefa Wierzchowskiego, red. J. Gardzińska i A. Maciejewska, Siedlce 2003, s. 75-85.
 • Satyra na leniwych chłopów, w: Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, pod red. nauk. W. Decyk‑Zięby, S. Dubisza, Warszawa 2003, s. 331-346.

 

2002

 • Bibliografia prac Zenona Leszczyńskiego opublikowanych w latach 1954-2002. Zestawili Agnieszka Karolczuk i ..., "Roczniki Humanistyczne" XLIX-L, 2001-2002, z. 6, s. 9-22. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Leszczyńskiemu.
 • Krótka historia wyrazu kudyś, "Roczniki Humanistyczne" XLIX-L, 2001-2002, z. 6, s. 131-134. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Leszczyńskiemu.
 • O języku wspomnień Czesława Zgorzelskiego, w: Czesław Zgorzelski. Uczony i wychowawca, red. D. Paluchowska, M. Maciejewski, Lublin 2002, s. 125-147.

 

2000

 • Osobliwości leksykalne Pamiętników znalezionych w Katyniu, "Prace Filologiczne" XLV, 2000, s. 179-185.
 • Słownictwo i frazeologia polszczyzny pisanej na Ukrainie, w: Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek‑Bryłowa i H. Duda, Lublin 2000, s. 39-51.
 • [rec.] K. Długosz‑Kurczabowa, Słownik szkolny. Etymologia, Warszawa 1998, s. 336, "Język Polski" LXXX, 2000, z. 3-4, 301-303 [współautor H. Duda].

 

1999

 • Nazwa miejscowa Harachwosty i jej podstawa imienna, "Prace Filologiczne" XLIV, 1999, s. 179-183.

 

1998

 • Elementy stylizacji gwarowej w unickich opowiadaniach Stefana Żeromskiego, w: Studia językoznawcze, red. W. Kupiszewski, Kielce‑Warszawa 1998, s. 145‑150.
 • Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1997, "Poradnik Językowy" 1998, z. 1-2, s. 72-101 [współautor].

 

1997

 • Język polski na Ukrainie, w: Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole 1997, s. 92-108.
 • Płosodrza, "Prace Filologiczne" XLII, 1997, s. 263-271.
 • O Profesorze Tadeuszu Brajerskim wspomnienie, "Poradnik Językowy" 1997, z. 7, s. 1-7.
 • Uwagi o słownictwie Ostoi i Klimów w ostatnich sześćdziesięciu latach, w: Witold Doroszewski. Mistrz i nauczyciel, red. B. Falińska, Łomża 1997, s. 227-233 [współautor S. Cygan].

 

1996

 • Podlaskie ciorzyć 'bić, chłostać' i 'mocno padać (o deszczu)', „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 2-3, s. 164‑167.
 • Z metodologii badań polsko‑ukraińskiego pogranicza językowego na Podlasiu. (O granicy etnicznej i językowej), w: Studia dialektologiczne. I, red. B. Dunaj i J. Reichan, Kraków 1996, s. 97-104.
 • Gdzie i jak po polsku śpiewają słowiki? Glosa do polszczyzny kijowskiej, „Poradnik Językowy” 1996, z. 9, s. 57‑62.
 • O nazwach miesięcy w języku polskim i w Słowiańszczyźnie, „Krynica”. Pismo mniejszości polskiej na Ukrainie [Kijów], 2, 1996, nr 12, s. 45.
 • [rec.] D. Budniak, T. Pańko, Polśko‑ukrajinśkyj rozmownyk, Lwiw 1994, s. 96, „Język Polski” LXXVI, 1996, z. 2-3, s. 206‑208.

 

1995

 • Puharka i Pużarnica – mikrotoponimiczne ślady polsko‑ruskich kontaktów językowych na Podlasiu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach”. Nr 42. Seria: Nauki Humanistyczne (Polonistyka, z. 1), 1995, s. 53-60.
 • [rec.] D. Budniak, T. Pańko, Polśko‑ukrajinśkyj rozmownyk. Rozmówki polsko‑ukraińskie, Lwiw: Swit, 1994, 96 s., „Slavica Tarnopolensia” [Ternopil] 2, 1995, s. 141-143.

 

1994

 • Stopniowanie przymiotników typu czystszy || czyściejszy, mędrszy || mądrzejszy  w historii polszczyzny na tle zachodniosłowiańskim, w: Studia historycznojęzykowe. I, red. M. Kucała i Z. Krążyńska, Kraków 1994, s. 181-203.
 • Dlaczego pop stał się w języku polskim wyrazem obraźliwym? „Roczniki Humanistyczne” XLII, 1994, z. 6, s. 21-38 [współautorka D. Kliza].
 • [rec.] J. Gardzińska, Teksty gwarowe z południowego Podlasia, Wydawnictwa Uczelniane Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce 1993, s. 137, „Język Polski” LXXIV, 1994, z. 3, s. 230-233.

 

1993

 • Osobne niebo Zwonka Niaradiego, „Kresy Literackie” [Chełm] 1993, nr 1-2, s. 32-33.

 

1992

 • Bibliografia prac Mariana Kucały opublikowanych w latach 1951-1992. Opracował..., „Roczniki Humanistyczne” XXXIX-XL, 1991-92, z. 6, s. 7-24. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Mariana Kucały.
 • Ekspresywne dźwięczne h w polskich gwarach na Podlasiu, „Roczniki Humanistyczne” XXXIX-XL, 1991-92, z. 6, s. 95-105.

 

1991

 • Informacja gramatyczna w Słowniku etymologicznym miast i gmin PRL Stanisława Rosponda, „Onomastica” XXXVI, 1991, s. 231-247 [współautor H. Duda].
 • [spraw.] Międzynarodowa Szkoła Letnia Kultury i Języka Ukraińskiego w Kijowie, „Poradnik Językowy” 1991, z. 7-8, s. 323-324.
 • [spraw.] XLIX Zjazd Naukowy PTJ: Język a naród, „Język Polski” LXXI, 1991, z. 2, s. 148-151 [współautor H. Duda].
 • [spraw.] Jubileusz Profesor Marii Dłuskiej, „Przegląd Uniwersytecki” [Lublin] III, 1991, nr 2-3, s. 4 [współautor H. Duda].
 • Śp. Stanisław K. Papierkowski (4 V 1906 – 20 X 1990), „Język Polski” LXXI, 1991, z. 2, s. 136-137.

 

1990

 • Stanisław K. Papierkowski – slawista, „Zeszyty Naukowe KUL” XXXIII, 1990 [wyd. 1994], nr 1-4, s. 159-161.

 

1989

 • Stopniowanie przymiotników i przysłówków w historii języka polskiego, „Summarium”. Sprawozdania TN KUL 18 (38), 1989, s. 123-130.
 • W sprawie stopniowania czasowników, „Język Polski” LXIX, 1989, z. 1, s. 71-73.

 

1988

 • Jeszcze o szyku imienia i nazwiska w dawnych dokumentach, „Język Polski” LXVIII, 1988, z. 4-5, s. 293-295.

 

1985

 • Skróty typu W-wa, „Język Polski” LXV, 1985, z. 5, s. 387-389.

 

1984

 • Odpowiedź na uwagi p. Jerzego Redera, „Język Polski” LXIV, 1984, z. 3, s. 233-234.

 

1983

 • Bibliografia prac Tadeusza Brajerskiego za lata 1939-1982, „Roczniki Humanistyczne”. Rzetelnej pracy. Księga ku czci Profesora Tadeusza Brajerskiego, XXX-XXXI, 1982-1983 [wyd. 1986], z. 6, s. 9-20.
 • Historia wyrażenia język ojczysty, „Roczniki Humanistyczne” XXX-XXXI, 1982-1983 [wyd. 1986], z. 6, s. 43-53.
 • [spraw.] Konferencja polsko‑łużycka (Warszawa 9-10 XI 1982), „Język Polski” LXIII, 1983, z. 1-2, s. 163-164.
 • [spraw.] Sesja poświęcona pamięci Profesora Przemysława Zwolińskiego, „Język Polski” LXIII, 1983, z. 1-2, s. 161-163.

 

1982

 • Na marginesie pewnych propozycji zmian nazw miejscowości, „Język Polski” LXII, 1982, z. 2-3, s. 192-197.

 

1981

 • Ze studiów nad fleksją pluralnych nazw miejscowych. Formy dopełniacza, „Roczniki Humanistyczne” XXIX, 1981, z. 6, s. 5-43.
 • Do sprawy zmian nazw miejscowych na Lubelszczyźnie, „Język Polski” LXI, 1981, z. 3-5, s. 238-239.

 

1980

 • [spraw.] XXXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, „Język Polski” LX, 1980, z. 4, s. 305-309.

 

1979

 • Podlaskie ciargnąć 'cierpnąć, drętwieć', „Język Polski” LIX, 1979, z. 3, s. 195-201.
 • O błędnej pisowni złożonych nazw miejscowych, „Język Polski” LIX, 1979, z. 4, s. 311-313.

 

1978

 • Oboczne formy dopełniacza nazwy miejscowej Mordy, „Język Polski” LVIII, 1978, z. 3, s. 205-212.

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2015, godz. 14:12 - Małgorzata Nowak-Barcińska