2018

 • Cmentarze jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Powrót profesorów do Bukowiny, Zamość 2018, s. 101-111.
 • Z gospodarki w Żurawcach na deski teatru w Warszawie. Władysław Kowalski (1936-2017), „Rocznik Tomaszowski” 2018, nr 7, s. 293-302.
 • [spraw.] Nauka w służbie narodu. Dziesięć sympozjów w Woli Uhruskiej (Wola Uhruska, 26-27 maja 2017 r.), „Slavia Orientalis” 2018, nr 1, s. 189-193 (współautor: Marek Olejnik).
 • [spraw.] Ocalanie od niepamięci. Poloniści z KUL o koledze Michale Sytniku – człowieku wielu talentów, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 87(2018), nr 3, s. 88-89.

 

2017

 • O nazwach ulic w miejscowościach gminy Lubycza Królewska, w: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 181-194.
 • O cmentarzu żydowskim w Lubyczy Królewskiej, w: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 271-286 (współautor: Andrzej Trzciński).
 • Wstęp, w: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, s. 13-17.
 • (redakcja naukowa) Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin – Lubycza Królewska 2017, ss. 480.
 • Józefińska mapa topograficzna Galicji oraz jej znaczenie w badaniach onomastycznych na pograniczach językowo-kulturowych, w: Onomastyka na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Kojder, M. Olejnik, Lublin 2017, s. 31-37.

 • (rec.) Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, tom 8, część A i B, sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286, wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego, Warszawa 2015 (część A wstępna-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 284; część B arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym, 28 map w pudełku), „Rocznik Tomaszowski” 2017, nr 6, s. 270-275.

 

2016

 • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, w: Język w telewizji. Antologia, red. M. Kita, I. Loewe, Katowice 2016, s. 217-226 [przedruk artykułu drukowanego w: Rocznikach Humanistycznych]
 • Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego, w: Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2016, s. 311-321.
 • Przezwiska i pseudonimy sportowców, „Prace Językoznawcze” 2016, XVIII/3, s. 101-112 (współautor Marcin Kojder).
 • Język sportu – problematyka badawcza, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 13-40.
 • Kilka uwag o mikrotoponimii dawnej ziemi chełmskiej, w: Nazwy terenowe i miejscowe w przestrzeni fizycznej, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2016, s. 235-244.
 • Z zagadnień gramatyki onomastycznej nazw geograficznych powiatu tomaszowskiego, w: Centrum a peryferie w opisach językoznawczych, red. F. Czyżewski, M. Olejnik, H. Pelcowa, Lublin 2016, s. 57-67.
 • In memoriam. Bohdan Tomaszewski (1921-2015), w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 171-17
 • Wstęp, w: Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016, s. 7-9 (współautorka Anna Czapla).
 • (współredakcja naukowa) Język i sport, red. A. Czapla, M. Koper, Lublin 2016.
 • (rec.) Marcin Kojder, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Rozprawy Slawistyczne UMCS 24, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 174, „Roczniki Humanistyczne 64(2016), z. 6, s. 165-170.
 • (rec.) Tomasz Żeleźny, Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna, Lubycza Królewska 2015, ss. 100, „Rocznik Tomaszowski” 2016, nr 5, s. 355-358.
 • (rec.) Bасиль Вікторович Лучик, Етимологічний словник топонімів України, Видавничий центр «Академія», Київ 2014, 544 c., „Roczniki Humanistyczne” 64(2016), z. 7, s. 224-230.

 

2015

 • Cmentarze prawosławne i greckokatolickie jako znak kultury pogranicza polsko-ukraińskiego, w: Dialog dwóch kultur, Krzemieniec, 3-7 września 2014 roku. R. IX, z. 1, Warszawa-Lublin 2015, s. 290-298.
 • Historyczna mikrotoponimia gminy Wola Uhruska, w: Pogranicza słowiańskie w opisach językoznawczych. W 110. rocznicę urodzin Profesora Władysława Kuraszkiewicza (1905-1997), red. F. Czyżewski, M. Olejnik, A. Pihan-Kijasowa, Lublin-Włodawa 2015, s. 201-213.

 • Z ojkonimii i anojkonimii powiatu tomaszowskiego – historia, stan badań, źródła i perspektywy badawcze, w: Funkcje nazw własnych w kulturze i komunikacji, red. I. Sarnowska, M. Balowski, M. Graf, Poznań 2015, s. 257-266.
 • З топонімії давньої Белзької землі – історія, стан досліджень, джерела і дослідницькі перспективи // Проблеми слов'янознавства. Львів, 2015. Вип. 64. С. 175-182.

 • O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija, „Rocznik Tomaszowski” 2015, nr 4, s. 183-190.

 • (rec.) Marek Olejnik, Mikrotoponimia powiatu włodawskiego, Rozprawy Slawistyczne UMCS 25, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, ss. 202, „Slavia Orientalis” 2015, nr 4, s. 860-864.

 • (rec.) Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach historii i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638, „Rocznik Tomaszowski” 2015, nr 4, s. 317-323.

 

2014

 • Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, ss. 220.
 • Cmentarze przycerkiewne Roztocza Wschodniego w pejzażu językowo-kulturowym pogranicza, w: Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa-Lublin 2014, s. 145-158.
 • Ukraińskie miejsca pamięci narodowej na cmentarzach południowo-wschodniej Lubelszczyzny, w: Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa-Lublin 2014, s. 215-224.
 • Robert Kuwałek (1966-2014), „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2014, nr 3 (120), s. 45-47.
 • Przedmowa, w: Gmina Cegłów. Przewodnik encyklopedyczny, red. D. Grzegorczyk, M. Śluzek, A. Branicka, M. Kurek, Cegłów 2014, s. 5-6.
 • (rec.) Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2014, nr 3 (120), s. 114-115.
 • (spraw.) Cmentarze po obu stronach Bugu. Ogólnopolska konferencja naukowa we Włodawie, 19 listopada 2013 roku, „Roczniki Humanistyczne” 2014 (62), z. 6, s. 228-232 (współautorka Agnieszka Dudek-Szumigaj).

 

2013

 • „Turku, kończ ten mecz!”. O mówionej odmianie języka dziennikarzy sportowych raz jeszcze, w: Sport w mediach, red. M. Jarosz, P. Drzewiecki, P. Płatek, Warszawa 2013, s. 284-298

 • Cmentarze w pejzażu językowo-kulturowym Roztocza Wschodniego, w: Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2013, s. 311-321
 • Inskrypcje nagrobne na cmentarzach greckokatolickich ziemi tomaszowskiej i lubaczowskiej, w: Brusno – (nie)istnienie w kamieniu, red. O. Solarz, Nowica 2013, s. 201-231

 • Kilka uwag o publikacjach Andrija Łuniwa i Wasyla Czernećkoho oraz ich polskim tłumaczeniu Romana Bożyka, w: Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych. Przedmowa, wybór tekstów i opracowanie Z. Pizun, Lubycza Królewska 2013, s. 46-53

 • (współred.) Roztoczańska część Linii Mołotowa. Historia – współczesność – otoczenie, red. W. Martyn, M. Wiśniewski, M. Koper, Zamość 2013
 • (rec.) O słowniku gwary szczebrzeskiej Tomasza Gaudnika, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2013, nr 3 (116), s. 123-125

 • (spraw.) V Sympozjum Polsko-Ukraińskie – Komunikacja w obszarze transgranicznym polsko- białorusko-ukraińskim, Wola Uhruska, 1-2 czerwca 2012, „Roczniki Humanistyczne” LXI (2013), z. 6. (Językoznawstwo), s. 194-198 (współautor – Marek Olejnik).

 

2012

 • Tropy literackie w języku komentatorów sportowych, w: Pisarze wobec futbolu. Negacje – irytacje – fascynacje, red. L. Giemza, Lublin 2012, s. 75-86.

 • Peryfrazy w języku komentatorów sportowych, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6. Językoznawstwo, s. 113-122.
 • Geneza nazwy Roztocze, w: Roztocze. Historia i kultura, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski-Lubaczów 2012, s. 25-34.

 • Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, Lubycza Królewska 2012, s. 1-40.

 • Lubycza Królewska. Zagłada i próba upamiętnienia społeczności żydowskiej dawnego miasteczka, „Studia Żydowskie. Almanach” R. II (2012), nr 2, s. 209-224.

 • Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia. Kultura. Literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012, s. 233-253.

 • Uczniowie Profesora Tadeusza Brajerskiego – Wojciech Górny i Bogusław Kreja, [w:] Nasi Mistrzowie. Z dziejów językoznawstwa polonistycznego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, red. Z. Gałecki, Lublin 2012, s. 103-113.

 • (rec.) Marcin Rosłoń, Mowa trawa. Słownik piłkarskiej polszczyny, Wrocław 2011,„Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6. Językoznawstwo, s. 217-223.

 

2011

 • O nazwie miejscowości Wierszczyca w powiecie tomaszowskim, „Roczniki Humanistyczne” LIX (2011), z. 6, s. 51-56.

 • Historia i współczesność kilku cmentarzy greckokatolickich południowo-wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin 2011, s. 143-157.

 

2010

 • Język inskrypcji nagrobnych kilkunastu cerkiewnych cmentarzy powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2010, nr 2 (3), s. 211-231 (współautorka – Jolanta Klimek).

 

2009

 • Nazwy miejscowe gminy Lubycza Królewska. Historia – osadnictwo – język, Lubycza Królewska 2009, ss. 150.
 • Szarowola i gęsi, czyli jak nie popularyzować onomastyki, „Język Polski” 2009, t. LXXXVIII, z. 4-5, s. 301-304.
 • Emocje w języku sprawozdawców sportowych, [w:] Wokół językowej funkcji emocjonalnej, red. K. Wojtczuk, V. Machnicka, Siedlce 2009, s. 67-76.
 • Co znaczą nazwy miejscowe? Etymologie i pseudoetymologie w „gawędach kresowych” Katarzyny Węglickiej, [w:] Świat ukryty w słowach, czyli o znaczeniu gramatycznym, leksykalnym i etymologicznym, red. I. Generowicz, E. Kaczmarska, I. M. Doliński, Warszawa 2009, s. 81-90 (współautor – Henryk Duda).
 • O nazwie miejscowej Hrebenne, [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, M. Nowak, Lublin 2009, s. 205-2010.
 • Z zagadnień gramatyki onomastycznej i kultury języka – ul. Łunia, „Roczniki Humanistyczne” 2009, t. LVII, z. 6, s. 49-54.

 

2008

 • O etymologii ludowej i naukowej kilku nazw miejscowych powiatu tomaszowskiego, „Facta Simonidis” 2008, nr 1, s. 327-339.
 • O nazwach terenowych na -izna oraz -szczyzna, „Roczniki Humanistyczne” 2008, t. LVI, z. 6, s. 89-100.

 

2007

 • (rec.) Słowniczek nazw fizjograficznych gminy Wisznice, Wisznice 2006, ss. 38, „Roczniki Humanistyczne” 2007, t. LV, z. 6, s. 157-169.

 

2006

 • Jeszcze raz w sprawie klasyfikacji nazw terenowych, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, t. XV, Poznań 2006, s. 65-72.

 

2005

 • Osobliwe formacje mikrotoponimiczne z terenu dawnej ziemi chełmskiej, [w:] Mikrotoponimia na pograniczach językowo-kulturowych, red. M. Łesiów, M. Olejnik, Lublin 2005, s. 89-97.
 • Problemy z ustaleniem statusu historycznej nazwy terenowej, „Roczniki Humanistyczne” 2005, t. LIII, z. 6, s. 53-59.

 

2003

 • „Poezja futbolu”. Kilka uwag o języku sprawozdawców sportowych, [w:] Język Polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, t. IV, Lublin 2003, s. 51-62.

 

2002

 • Z toponimii Roztocza, „Roczniki Humanistyczne” 2001-2002, t. XLIX-L, z. 6, s. 179-193.
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2019, godz. 13:05 - Małgorzata Nowak-Barcińska