Książki autorskie:

 1. Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania. Wydanie 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008; Wydanie 2 poprawione. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.
 2. Tożsamość a obcość kulturowa. Lublin: Wyd. Naukowe , 2003.
 3. Kapitał ludzki czynnikiem rozwoju Euroregionu Bug (raport z badan). Współautorstwo z L. Dyczewski, D. Wadowski. Seria Euroregion Bug. T. 11. Lublin: Norbertinum, 1993.

 Książki pod redakcją:

 1. Stałość i zmienność tożsamości, pod. red. L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, R. Szwed, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 2. Odmiany tożsamości, pod. red. R. Szwed, L. Dyczewski, J. Szulich-Kałuża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.
 3. Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. Na marginesie rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Wydawnictwo KUL 2007.
 4. Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity. Wydawnictwo KUL 2007.
 5. "Тoтoжнicтъ i політика. Причинa для мipкyвaнъ o yкpaїнсъку, полъску, європейсъку тотожності"  Wydawnictwo KUL 2007.
 6. Społeczeństwo wirtualne. Społeczeństwo informacyjne. Lublin: Wyd. KUL, 2003.

 

Artykuły w książkach zwartych:

 1. Proces produkcji informacji: od gatekeepera do public relations. W: L. Dyczewski (red.) Jaka informacja? Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 53-74.
 2. Sondaże w prasie. O pożytku badań ilościowych w mediach. W: Zastosowania statystyki i data miting w badaniach naukowych. Kraków: Statsoft 2009, s. 23-34.
 3. Modele tożsamości europejskiej a identyfikacje zbiorowe w Europie. W: Wokół tożsamości: teorie, wymiary, ekspresje. Red. Irena Borowik, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2007.
 4. The European Public Opinion on the Enlargement of the European Union. W: Politics of European Union towards Ukraine: Partnership or Membership. Red. Andrzej Podraza, Wydawnictwo KUL 2007.
 5. Building European Identity. W: Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007.
 6. Introduction. W: Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007.
 7. Mediatyzacja opinii publicznej a ideał demokracji. Przyczynek do dyskusji nad rolą informacji w sferze publicznej. W: Kultura – Media – Społeczeństwo. Księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego OFMConv. Red. Dariusz Wadowski, Wydawnictwo KUL, 2007.
 8. Europejska opinia publiczna wobec rozszerzenia Unii Europejskiej. W: Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy: Partnerstwo czy członkostwo? Red. Andrzej Podraza, Wydawnictwo KUL 2007.
 9. Konstruowanie tożsamości europejskiej. W: Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. Na marginesie rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007.
 10. Wstęp. Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. W: Tożsamość pogranicza – tożsamość narodowa – tożsamość europejska. Na marginesie rozważań nad tożsamością ukraińską, polską i europejską. Red. Robert Szwed, Wydawnictwo KUL 2007.
 11. Mitologizowanie przemocy ekranowej. W: P. Francuz (red.). Psychologiczne aspekty odbioru telewizji II. Lublin: TN KUL, s. 79-98, 2004.
 12. Socjologizm a religia. Hasło w Leksykonie socjologii religii, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Marianski, Warszawa: Verbinum, 2004, s. 390-393, 2004.
 13. Tożsamość religijna. Hasło w Leksykonie socjologii religii, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, J. Marianski, Warszawa: Verbinum, 2004, s. 427-429.
 14. Społeczne i przestrzenne uwarunkowania dystansu etnicznego. W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych, Kraków: StatSoft Polska, 2004, s. 45-59.
 15. Opinia publiczna i pseudoopinie w społeczenstwie zmediatyzowanym. W: R. Szwed (red.), Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo wirtualne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s. 35-53.
 16. Wprowadzenie. Mediatyzacja społeczeństw. [w:] R. Szwed (red.), Społeczeństwo informacyjne. Społeczeństwo wirtualne. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s. 7-23.
 17. Aktywność społeczno-polityczna w społeczeństwie obywatelskim. W: R. Suchocka, (red.) Współczesne społeczeństwo polskie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2002, s. 211-221
 18. Tożsamość społeczno-kulturowa mieszkańców środkowo-wschodniej Polski a ich stosunek do obcych. Kraków: StatSoft, 2002, s. 145-154.
 19. Uwarunkowania dystansu miedzy grupami etnicznymi w Euroregionie Bug. [w:] I. Bukowska-Florenska (red.), Studia etnologiczne i antropologiczne. T. 2. Katowice: Uniwersytet Slaski, 1999, s. 209-223.
 20. Stosunek mieszkańców regionu do „innych” religijnie i etnicznie. W: L. Dyczewski, Społeczno-kulturowe czynniki rozwoju Regionu Środkowo-Wschodniej Polski i Euroregionu Bug. Lublin: Norbertinum, 1997 s. 246-290

Artykuły w czasopismach naukowych:

 1. Sondaże w mediach. Polskie kampanie parlamentarne na łamach Rzeczpospolitej i Gazety. Zeszyty Prasoznawcze nr 1-2 2009.
 2. Kultura i tożsamość wschodniego pogranicza polski,  „Sprawy narodowościowe. Seria Nowa” 2010 z. 36, ss. 51-76.
 3. Klasyczna koncepcja opinii publicznej we współczesnym kontekscie. Kultura i Społeczenstwo, nr 3, 2002, s. 95-108.
 4. Stereotyp Ukrainca i Białorusina. Uwarunkowania i analiza porównawcza. Sprawy Narodowościowe, z. 16-17, 2000, s. 95-113.
 5. Tożsamość społeczno-kulturowa a stereotypy obcych etnicznych. Roczniki Nauk Społecznych, z. 1, 2002, s. 111-146.
 6. Obcy w perspektywie Socjologicznej. Roczniki Nauk Społecznych, z. 1, 2000/2001, s. 219-239.
 7. Ontologiczne podstawy koncepcji tożsamości. Studia Socjologiczne, nr 3, 1999, s. 145-164.

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 22.06.2012, godz. 15:49 - Aleksandra Dziak