Książki:

- „...I w kołysankę już przemieniony płacz..." Obiit natus est... w poezji Aleksandra Wata, Londyn 1989, s. 150 (wyd. Kontra).

- „Niby ja". O poezji Białoszewskiego, Lublin 1997, s. 198.

- „Wizje splątane z historiami". Autobiografia liryczna poety, Lublin 2000, s. 472.

 

Szkice, artykuły, hasła:

- O poezji Jana Polkowskiego. Szkic, „Akcent", 1990, s. 10

- To nie jest poezja (o wierszach Jana Polkowskiego), „Tygodnik Literacki", 1990, nr 11, s. 14-15

- Kicia Kocia spotyka Pana Cogito, „Teksty Drugie", 1994, nr 1, s. 67-77 (wersja rozdziału z rozprawy doktorskiej: „Niby ja". O poezji Białoszewskiego, Lublin 1997)

- Super flumina Babylonis Aleksandra Wata, w: Religijny wymiar polskiego Romantyzmu, pod red. D. Zamącińskiej i M. Maciejewskiego, Lublin 1996; w serii: Religijne tradycje literatury polskiej pod red. S. Sawickiego, t. VII; s. 83-100

- „I gdzie ja się zabłąkałem?". Buchalteria. Wobec wierszy ostatnich Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne", 1998, z. 1; s. 105-157

- Czesława Zgorzelskiego pytania o poezję naszego wieku; „Zeszyty Naukowe KUL" 43:1999, nr 3-4, s. 127-139

- Przepaść Pana Cogito. Między antypodami życia, „Roczniki Humanistyczne" KUL, 1999, z. 1, s. 73-93

- A. Wat (hasło osobowe), w: Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939, pod red. K. Dybciaka i Z. Kudelskiego, t. 1, Lublin 2000, s. 465-470

- W mocy sygnatury, czyli poemat jest osobą? Poemat jest kimś innym (Wojaczek), „Kresy", 2000, nr 2/3, s.  50-73

- W mocy konwencji. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, „Akcent", 2001, nr 1-2; s. 25-39

- W czterech ścianach bólu, „Charaktery" 2002, nr 4 (63), s. 54-55

- Czesława Zgorzelskiego pytania o współczesność, W: Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, red. D. Paluchowska i M. Maciejewski, Lublin 2002, s. 91-106

- [Tej znów nocy, dobrze po północy...] Aleksandra Wata, w: W „antykwariacie anielskich ekstrwagancji". O twórczości Aleksandra Wata, red. J. Borowski i W. Panas, Lublin 2002, s. 121-144

- Ciągła rewizja kanonu zaprasza? w: Literatura polska 1990-2000, t. 1-2; pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych, Kraków 2002, t. 1, s. 29-40

- „Teraźniejszość rzeczy teraźniejszych". Jakub Pasierba, w: Janusz St. Pasierb - poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003 (UKSW), s. 113-130

- Romantyzm czy romantyzmy?, „Zeszyty Szkolne"; wyd. Stentor, Warszawa, nr 1 (11) zima 2004; s. 32-36

- Czechowicz o romantykach, romantyzmie i Słowackim, w: Józef Czechowicz. Od awangardy do nowoczesności, pod red. J. Święcha, Lublin 2004, s. 211-224

- Hybris Aleksandra Wata (z Dziadami w tle), w: Rozmowy o Dziadach, pod red. B. Kuczery-Chachulskiej i M. Prussak, Warszawa 2005, s. 137-149

- Nic nieznaczące (?) wiersze Rymkiewicza, „Zeszyty Szkolne", 2005 (R. V), nr 3, s. 62-66

- Rymy słowicze Rymkiewicza, „Kresy" 2005 nr 3 (63), s. 61-69

- Gombrowicz, romantyk, w: Gombrowicze, pod red. B. Żynis, Słupsk 2006, s. 11-42

- Literatura współczesna wobec romantyzmu. Wstęp, w: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007, s. 5-16

- Czułość Norwida - Lekcja ciszy współczesnych, „Colloquia Litteraria", 2007 nr 2/3, s. 193-199

- „Ich okiem niewzruszonym...". Mapa pogody Jarosława Iwaszkiewicza czytana raz jeszcze, w: Czterdzieści i cztery studia ofiarowane profesorowi Marianowi Maciejewskiemu, pod red. D. Seweryna, W. Kaczmarka i A. Seweryn, Lublin 2008, s. 373-390

- Jakub i Anioł Jarosława Iwaszkiewicza (glosa do motywu), w: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ:  ЛІНГВІСТИКА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. Міжвузівський збірник наукових статей, Випуск XIX, 2008, str. 43.

http://www.bdpu.org/scientific_published/ukr_lit_2008)

 

Recenzje:

 

- Jak współżyć z socrealizmem?, „Akcent", 1989 nr 4 (Z. Łapiński, Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat, Londyn 1988)

- Rozumieć poezję, „Kresy", 1993, nr 14 (Aleksander Wat, Poezje zebrane)

- Białoszewskiego sztuka nie-[tylko]-dla Ibl-u, „Kresy", 1994, nr 17 (Pisanie Białoszewskiego, Warszawa 1993) 

- [recenzja] „Pamiętnik Literacki", 1999, z. 3, s. 207-213 (A. Sobolewska, Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego, Warszawa 1997)

- Rejestr umarłych i księga cudów, „Kresy" 2001 nr 4, s. 166-169 (A. Niewiadomski, Kruszywo, Legnica 2001)

- „Wystarczy uważnie czytać", „Colloquia Litteraria", 2006 nr 1, s. 133-143 (W. Kruszewski, Deus Desideratus. Sacrum w poetyckim dziele Stanisława Różewicza, Lublin 2005)

 

 

Prace redakcyjne: (wybór)

 

-1990-1992 - współredakcja „Tygodnika Literackiego" (Warszawa).

- Żywoty świętych (Księga pierwsza, Księga druga, Księga trzecia), pod red. K. Leśniewskiego, opr. zespół: A. Jemielianiuk, K. Leśniewski, M. Łukaszuk-Piekara, wydaniem Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Lublin 1996-2002

- Janusz St. Pasierb - poeta, red. B. Kuczera-Chachulska, M. Łukaszuk, M. Prussak, Warszawa 2003

- Wobec romantyzmu. Studia i szkice ofiarowane Profesor Danucie Paluchowskiej-Zamącińskiej, red. M. Łukaszuk, M. Maciejewski, Lublin 2006

- Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, pod red. M. Łukaszuk, D. Seweryn, Lublin 2007

- współredakcja kolejnych numerów pisma „Colloquia Litteraria" (2006 nr 1; 2007 nr 2; 2008 - nr 3/4; w przygotowaniu 2008 - nr 5)

- Z prac Katedry Krytyki Literackiej. T. 1 (w przygotowaniu)

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2011, godz. 09:31 - Jacek Hnidiuk