Książki i prace redakcyjne:
1.Słynne-nieznane. Wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Lublin 1985, ss.104, RW KUL.

2.Listy Onufrego Pietraszkiewicza do rodziny z pierwszych lat wygnania, oprac.[...], [w:] Archiwum filomatów, t. I: Na zesłaniu, pod red. Cz. Zgorzelskiego, Wrocław 1973, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 11-47.

3.Religijne tradycje literatury polskiej, pod red. S. Sawickiego, t. 7: Religijny wymiar literatury polskiego romantyzmu, pod red.[...], M. Maciejewskiego, Lublin 1995, ss. 276, 1nlb., TNKUL.

4.Czesław Zgorzelski. Uczony i Wychowawca, pod red. [...] i M. Maciejewskiego, Lublin 2002, ss. 255,1nlb., RW KUL.


Artykuły i szkice:
1.Ze studiów nad kompozycją wierszy lirycznych Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne" 1959 [1960], z. 1, s. 71-119.

2.O kilku motywach wierszy Słowackiego, „Roczniki Humanistyczne" 1961, z. 1, s. 35-54.

3.Pierwodruk wiersza „Polały się łzy me czyste, rzęsiste..." „Ruch Literacki" 1961, z. 2, s. 101-102.

4.Znalezione piórko, „Roczniki Humanistyczne" 1961, z. 1, s. 203-218.

5.Wiersze i piosnki Tomasza Zana, [w:] Archiwum Literackie, red. nauk. Cz. Zgorzelski, pod red. K. Budzyka [et al.] t. VII: Miscellanea z lat 1800-1850, Wrocław 1963, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 5-150.

6.Stanisław Pigoń (1885-1968), „Zeszyty Naukowe KUL" 1969, nr 3, s.63-68.

7.„Widzę naprzód o wiek", [w]: Studia z teorii i historii poezji, pod. red. M. Głowińskiego, seria 2, Wrocław 1970, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, s. 265-278.

8.Przyboś wobec Mickiewicza, „Roczniki Humanistyczne" 1970, z. 1, s.161-174.

9.Kilka uwag o czytaniu liryki Norwida, „Pamiętnik Literacki" 1980, z. 3, s.191-197.

10.Miłosz i Żagary, „Teksty" 1981, nr4/5, s. 308-323.

11.Poznawanie poezji Norwida, „Studia Norwidiana" 1983, nr 1, s. 5-30.

12.Dwa listy S. Pigonia do Cz. Zgorzelskiego, „Roczniki Humanistyczne" 1998, z. 1, s. 185-194.

13.Historyk poezji wobec liryki lozańskiej Adama Mickiewicza, [w:] Strona Lemanu. Antologia, oprac. M. Stala, Kraków 1998, Universitas, s. 276-287.

14.„Twa dusza znała to...", [w:] Romantyzm Poezja Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, pod red. M. Prussak i Z. Trojanowiczowej, Warszawa 2002, IBL PAN - Wydawnictwo, s. 180-187.

15.Żeromski i świat poezji, [w:] Prus i inni. Prace ofiarowane S. Ficie, pod red. J. Malika i E. Paczoskiej, Lublin 2003, TN KUL s. 627-638.

16.Słowacki Zgorzelskiego, [w:] Rok Słowackiego w Przemyślu, pod red. J. Starnawskiego [et al.], Przemyśl 2001, Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, s. 85-90.

17.W tej powszedniości...[wstęp do:] M. Cwenk, Miasto żałoby. Lublin Onufrego Pietraszkiewicza, Lublin 2004, Norbertinum, s.5-8.

18.Emocje uczonych (Z listów Stanisława Pigonia i Czesława Zgorzelskiego), [w:] Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Kłakowi, pod red. J. Rusin, K. Maciąga, Rzeszów 2005, Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 331-338.

Autor: Małgorzata Cwenk
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, godz. 10:37 - Leszek Wojtowicz