W skład rady wydziału wchodzą:

  • rektor;
  • dziekan jako przewodniczący;
  • prodziekan lub prodziekani;
  • profesorowie i doktorzy habilitowani zatrudnieni na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy;
  • wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10% składu rady;
  • wybrani przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na wydziale w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie stanowiącej nie więcej niż 10% składu rady;
  • wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, w liczbie stanowiącej nie mniej niż 20% składu rady.

 

W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych, po jednym z każdego związku działającego w Uniwersytecie.

 

W posiedzeniach rady wydziału na zaproszenie dziekana mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani nauczyciele akademiccy zatrudnieni na wydziale przed przejściem na emeryturę na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inne osoby.

 

Na podstawie Statutu Uniwersytetu

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2018, godz. 14:20 - Leszek Wojtowicz