Prezentacja multimedialna do referatu.ppt Prezentacja multimedialna do referatu.ppt

 

 

Od antycznej Pietas do wczesnochrześcijańskich przedstawień orantów

Streszczenie 

 

           Celem referatu będzie próba ukazania ikonograficznej ewolucji personifikacji Pobożności od antycznej Pietas do wczesnochrześcijańskich przedstawień orantów.

            Wystąpienie rozpocznie zarys antycznego rozumienia pojęcia cnoty jako moralnie uporządkowanej postawy człowieka, która powoduje jego wewnętrzne doskonalenie się (od greckiej άρετή po rzymską virtus). Następnie - w postaci prezentacji multimedialnej - zostaną przedstawione typy ikonograficzne ukazujące cnoty. Szczególna uwaga skupiona będzie na cnocie Pietas, której kontynuacją, jak wykazał Theodor Klauser, są wczesnochrześcijańskie przedstawienia orantów.

            W ostatniej części wystąpienia podjęta będzie próba zestawienia przedstawień orantów z tekstem Biblii oraz pismami autorów wczesnochrześcijańskich, w celu ukazania podobieństw i różnic w antycznym i chrześcijańskim rozumieniu pojęcia cnoty Pietas.

            Ikonograficzna ciągłość między przedstawieniami antycznymi i wczesnochrześcijańskimi jest przykładem powiązań między duchowością starożytności pogańskiej i nowej epoki, naznaczonej wpływem religii chrześcijańskiej. Uwidacznia to również, w jaki sposób chrześcijanie starali się głęboko zakorzenione w umyśle ludzi symbole przełożyć na nowy język.

 

Wstępna bibliografia:

- Classen C. J., Virtutes Romanorum. Römische Tradition und griechischer Einfluß, „Gymnasium" 95: 1988, z. 4, s. 289-302.

- Kalinowski L., Siedem grzechów głównych w sztuce średniowiecza, [w:] Siedem grzechów głównych : ryciny z Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, [red. T. Leśniak, J. P. Gawlik, Kraków 2006, s. 9-16.

- Klauser Th., Studien zur Entstehungdgeschichte der christlichen Kunst II, „Jahrbuch für Antike und Christentum", 2: 1959, s. 115-145.

- Kowalski H., Impietas chrześcijan?, [w:] Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa, red. B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak, t. IV, Męczennicy w świecie późnego antyku, Lublin 2004, s. 57-69.

- Lichocka B., Justitia sur les monnaies imperiales romaines, „Travaux du centre d'archéologie méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences", t. 15, Varsovie 1974, s. 6-20.

- Mikocki T., Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej, Wrocław 1997, s. 5- 15, 105-169, 267-287.

- Prigent P., Les orants dans l'art funéraire du christianisme ancien, „Revue d' historire et de philosophie religieuses", 1992, v. 72, n. 2, p. 143-150.

- Ripa C., Ikonologia, tłum. I. Kania, Kraków 2002.

- Wronikowska B., Problem motywu oranta w sztuce wczesnochrześcijańskiej, „Tarnowskie Studia Teologiczne" 1981, t. VIII, s. 181-184.

- Zapolska E., Cnoty teologalne i kardynalne, Kraków 2000.

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2009, godz. 22:12 - Aleksandra Krauze-Kołodziej