Regulamin konkursu pt.

”Innowacja Pedagogiczna w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”.

 

  1. Konkurs ma charakter wojewódzki i dotyczy województwa lubelskiego.
  2. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
  3. Konkurs dotyczy aktualnie wdrażanych innowacji lub zakończonych w ostatnich 3-latach i formalnie ocenionych.
  4. Cele konkursu:

              -  Promowanie twórczych nauczycieli i tworzenie mikrośrodowiska społecznego stanowiącego dla siebie grupę wsparcia

               - Upowszechnienie w formie publikacji nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych lub organizacyjnych i twórczego dorobku nauczycieli w zakresie kształcenia i wychowania

               - Animowanie aktywności i kreatywności nauczycieli wychowywania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

               - Rozpoznawanie zakresu charakteru innowacji szkolnych celem naukowego wsparcia autorów realizatorów innowacji

  1. Termin nadsyłania prac - 15 grudnia 2010.
  2. Prace należy nadsyłać na nośniku elektronicznym i w formie wydruku komputerowego, wyłącznie według formularza zgłoszeniowego. W innej formie, nie będą oceniane.
  3. Najlepsze prace będą drukowane w formie publikacji zwartej. Każda praca zostanie oceniona przez Komisję powołaną przez Kierownika Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL.
  4. Termin zakończenia konkursu - 20 lutego.

 

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2010, godz. 21:10 - Beata Komorowska