Regulamin
Agencji Fotograficznej „TERRA”


I. Postanowienia ogólne

§1.


I. Agencja Fotograficzna „TERRA” zwana w dalszej części statutu  Agencją, jest jednostką (uczelnianą organizacją studencką) ustanowioną w 1988 roku przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i działa na podstawie art. 204 i 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i niniejszego Regulaminu.

1. Agencja Fotograficzna „TERRA” zwana w dalszej części Regulaminu  Agencją jest uczelnianą organizacją studencką w rozumieniu art. 204 w zw. z art. 205 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2005 roku Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) ustanowioną w 1988 roku przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.  
2. Agencja działa na podstawie Regulaminu niniejszego zgodnie z przepisami prawa powszechnego oraz w zgodzie ze statutem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.


§2


1. Siedzibą Agencji jest Collegium Norvidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  ,  Al. Racaławickie14, Lublin.  
2. Terenem działalności Agencji jest Rzeczpospolita Polska.  


§3


1. Agencja posługuje się skrótem „AF TERRA”.  
2. Agencja posługuje się pieczęcią: „Agencja Fotograficzna TERRA”.
3. Agencja może używać skrótu swojej nazwy i wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników jej nazwy w językach obcych.   


II. Cele i formy działania Agencji


§4


1. Celami Agencji są:
a. rozszerzanie i pogłębianie wśród studentów zainteresowań fotograficznych, wrażliwości estetycznej i umiejętności fotograficznego obrazowania przestrzeni przyrodniczej, społecznej i użytkowej,  
b. współdziałanie z innymi ośrodkami twórczymi, w szczególności z regionu Lublina, współpraca z organizacjami zrzeszającymi artystów fotografików i wydawcami,  
c. umożliwienie członkom działalności, ekspresji twórczej w różnych aspektach sztuki fotograficznej,   
d. integracja i współpraca studentów oraz promocja wizerunku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, jako animatora kultury fotograficznej,
e. organizowanie wystaw, wernisaży, warsztatów, wyjazdów plenerowych, spotkań z twórcami sztuki fotograficznej oraz wykonawcami fotografii użytkowej i specjalistami techniki fotograficznej,                              
2. Agencja realizuje swoje cele wszelkimi zgodnymi z prawem działaniami.


III. Członkowie. Prawa i obowiązki członków Agencji

 

§5


1. Agencja dzieli swoich członków na: Członków Zwykłych i Członków Honorowych.
2. Ustanawia się dodatkowo status Sympatyka Agencji.  
3. Sympatykiem Agencji jest osoba, która w sposób świadomy i celowy wspiera działalność Agencji poprzez pomoc merytoryczną, techniczną i finansową.  
4. Sympatycy Agencji mają prawo do wypowiadania się na temat aktualnie realizowanych przedsięwzięć Agencji podczas Zebrań Członków Agencji.


§6


1. Członkami zwykłymi Agencji mogą być studenci KUL, którzy zaakceptują zasady niniejszego regulaminu, poprzez podpisanie deklaracji członkowskiej Agencji.


§7


1. Członkami Honorowymi Agencji mogą być osoby, które w znaczny sposób przyczyniły się jej rozwoju oraz zgadzają się na przyjęcie tego statusu.
2. O nadanie statusu Honorowego Członka decyduje Walne Zebranie Członków Agencji.


§8


1. Wszystkim zwykłym członkom Agencji przysługuje bierne i czynne prawo wyboru do Zarządu Agencji.


§9


1. Członkowie zarówno zwykli jak honorowi, mają prawo brać udział we wszystkich formach działalności Agencji.
2. Członkowie Agencji mają prawo korzystać ze wszystkich możliwych form pomocy udzielanej przez Agencję, potrzebnych do rozwijania ich zainteresowań fotograficznych.
3. Mają oni także prawo do uzyskiwania od Zarządu Agencji informacji o bieżących działaniach Agencji.


§10


1. Członkowie Agencji są obowiązani do:
a. przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zasad działania Agencji.
b. uczestniczenia w Zebraniach Członków Agencji,
c. dbania o mienie i dobre imię  Agencji,
d. uczestniczenia w sposób aktywny w projektach Agencji - w szczególności poprzez pomoc merytoryczną i techniczną związaną z organizacją wystaw i innych działań Agencji,
e. stosowania się do uchwał Zarządu Agencji.


§11


1. Członkowie i sympatycy Agencji ponoszą pełną odpowiedzialność za celowe lub świadome zniszczenie mienia Agencji.


§12


1. Członkostwo w Agencji ustaje na skutek:
a. wystąpienia z Agencji,
b. rażącego łamania postanowień Regulaminu Agencji,
c. utraty statusu studenta
2. W przypadku przewidzianym w pkt. 1 lit. b, Zarząd Agencji może podjąć bezwzględną większością głosów, decyzję o wykluczeniu członka z Agencji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.


§13


1. Lista członków Agencji jest prowadzona przez Sekretarza Agencji.
2. Aktualizacja listy członków Agencji odbywa się co najmniej dwa razy w ciągu roku akademickiego.


IV. Organy  Agencji

 

§14


1. Organami Agencji są:
a. Walne Zebranie Członków Agencji,
b. Zarząd Agencji.


A. Walne Zebranie Członków Agencji

§15


1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Agencji.  
2. W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy Członkowie Zwykli Agencji.


§16


1. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz w ciągu roku akademickiego.
2. Walne Zebranie odbywające się w trybie przewidzianym w pkt. 1, jest zwoływane przez Zarząd Agencji poprzez powiadomienie – przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia – wszystkich członków Agencji.
3. Walne Zebranie może być również zwołane na wniosek przynajmniej 1/5 członków Agencji.
4. W przypadku przewidzianym w pkt. 3, Prezes Zarządu Agencji wyznacza termin Walnego Zebrania - nie bliższy niż 2 tygodnie i nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty otrzymania wniosku - i zawiadamia członków Agencji o zamiarze jego przeprowadzenia.


§17


1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
a. wybór i ewentualne odwołanie Zarządu Agencji,
b. udzielenie absolutorium Zarządowi Agencji,
c. uchwalanie zmian Regulaminu.
d. uchwalanie programu działania Agencji na dany rok akademicki,
e. ustalenie wysokości składek członkowskich na dany rok akademicki,
f. nadawanie honorowego członkostwa.


§18


1. Walnemu Zebraniu Członków Agencji przewodniczy Przewodniczący wybierany w głosowaniu, które ma miejsce na początku obrad.
2. Mandat Przewodniczącego otrzymuje ten, kto otrzyma największą liczbę spośród ważnie oddanych głosów członków Agencji.
3. Przewodniczącym Walnego Zebrania, Zastępcą Przewodniczącego oraz Sekretarzem nie może być osoba pełniąca funkcję w Zarządzie Agencji.


§19


1. Uchwała dotycząca zmiany Regulaminu zapada większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwykłych Agencji.
2. W przypadku nie uzyskania kworum, określonego w pkt. 1, Przewodniczący wymieniony w
§18, wyznaczy nowy termin Walnego Zebrania Członków, nie bliższy niż 1 tydzień i nie dalszy niż 2 tygodnie od daty Walnego Zebrania Członków. W takim wypadku, wymagana większość do uchwalenia zmian w Statucie wynosi zwykłą większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.  
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków dotyczące innych spraw niż zmiana Statutu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Agencji .


B. Zarząd Agencji

§20


1. Zarząd składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa i  Sekretarza
2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok akademicki.
3. Zarząd pełni funkcję do czasu wyboru nowego zarządu.
4. Wybrany Prezes Zarządu mianuje swojego Zastępcę i Sekretarza.


§21


1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów.  
2. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Agencji.


§22


1. Zarząd Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Agencji należy w szczególności:
a. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Agencji,
b. kierowanie działalnością Agencji.
c. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Agencji,
d. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Agencji,
e. aktualizowanie listy członków zwykłych i członków honorowych,
f. zarządzanie  finansami Agencji.


§23


1. W przypadku nie wywiązywania się członka Zarządu z powierzonych mu zadań, można go odwołać z pełnionej przez niego funkcji.  
2. Odwołanie członka Zarządu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Agencji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Agencji.


§24


1. Wszystkie wybory w Agencji odbywają się w sposób bezpośredni, w głosowaniu tajnym i pisemnym.


V. Zebranie Członków

 

§25


1. Zebrania Członków Agencji odbywają się w trybie co tygodniowym – wyłączając okresy przerw semestralnych: letnich i zimowych.
2. W Zebraniu Członków Agencji biorą udział wszyscy członkowie Agencji.
3. W przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności podczas Zebrania Członków Agencji zwykłych Członków Agencji, Zarząd Agencji może podjąć, po uzyskaniu opinii pozostałych członków Agencji, decyzję o wykluczeniu członka z Agencji.


VI. Postanowienia końcowe
 

§26


1. Nadzór nad Agencją sprawuje Prorektor do spraw studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.


  §27


1. Opiekę nad rozwojem i pracą Agencji sprawuje jej Kurator.
2. Kuratora,  wyznacza Senat KUL .


§28


1. Likwidacja Agencji następuje na skutek uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków Agencji.
2. Uchwała o likwidacji wymaga większości 4/5 głosów przy obecności co najmniej połowy zwykłych członków Agencji.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 10:51 - Ireneusz Marciszuk