Regulamin egzaminów

z Praktycznej nauki języka rosyjskiego/ukraińskiego

na studiach pierwszego i drugiego stopnia

w Instytucie Filologii Słowiańskiej KUL

 

W IFS KUL obowiązują następujące zasady dotyczące organizacji i przebiegu oraz wymagań programowych egzaminów pisemnych i ustnych z praktycznej nauki języka (PNJ) –

odpowiednio rosyjskiego/ukraińskiego (zgodnie z wybranym profilem):

1) Student może przystąpić do egzaminu z PNJR/ PNJU wyłącznie w sytuacji, gdy uzyskał zaliczenia z wszystkich przedmiotów składających się na moduł Praktycznej nauki języka rosyjskiego/ukraińskiego.

2) Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

3) Treści składające się na egzamin pisemny (tj. test gramatyczno-leksykalny, wypowiedź pisemna na zadany temat, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego) i egzamin ustny (tj. wypowiedź ustna na wylosowany temat) obejmują kompetencje określone przez przyjęte dla poszczególnych etapów kształcenia poziomy biegłości językowej (por. ESOKJ), jak również treści programowe zrealizowane podczas zajęć z praktycznej nauki języka (treści te podane są przez prowadzących oraz przedstawione w sylabusach/kartach przedmiotu do poszczególnych zajęć, por. www.kul.pl> Instytut Filologii Słowiańskiej).

4) Egzamin pisemny z PNJ uznaje się za zdany po uzyskaniu przez zdającego co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.

5) Studenci, którzy nie zaliczą pisemnej części egzaminu, nie są dopuszczeni do egzaminu ustnego.

6) Idąc za Standardami kształcenia dla kierunku studiów: filologia, za minimalne/docelowe dla poszczególnych poziomów kształcenia ustala się następujące Poziomy Biegłości Językowej Europejskiego Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Poziom co najmniej A2+, docelowo B1 –dla studentów po I roku studiów I°, Poziom co najmniej B1, docelowo B2 – dla studentów po II roku studiów I°, Poziom co najmniej B2, docelowo C1 – dla studentów po III roku studiów I°. Poziom C2 osiągają studenci po ukończeniu II roku II°.

7) W czasie trwania egzaminu (część pisemna i ustna) obowiązuje całkowity zakaz używania

telefonów komórkowych.

8) Korzystanie z niedozwolonych pomocy naukowych oraz niedozwolone próby porozumiewania się skutkują natychmiastowym usunięciem studenta z sali, uzyskaniem przez niego końcowej oceny niedostatecznej oraz obowiązkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

9) Za wyjątkiem przypadków szczególnych, studenci mogą opuszczać salę egzaminacyjną jedynie w czasie ustalonych przez Komisję przerw.

10) Uzyskanie oceny negatywnej z części pisemnej egzaminu poprawkowego jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu przez studenta.

11) W skład Komisji egzaminacyjnej wchodzą nauczyciele prowadzący wszystkie aspekty Praktycznej nauki języka. Z zespołu osób prowadzących zajęcia praktyczne na danym roku powoływany jest przez Dyrektora IFS Przewodniczący komisji egzaminacyjnej odpowiedzialny za prawidłowy przebieg egzaminu na danym roku oraz wpisy ocen.

Autor: Monika Grygiel
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2016, godz. 10:44 - Monika Grygiel