REGULAMIN I CENNIK USŁUG ARCHIWALNYCH
ŚWIADCZONYCH W

ARCHIWUM UNIWERSYTECKIM

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBESLKIEGO JANA PAWŁA II

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

1. Cennik określa zasady świadczenia przez Archiwum Uniwersyteckie KUL usług archiwalnych określonych w art. 16 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.)

2. Ilekroć w cenniku jest mowa o:

a)     Archiwum – należy przez to rozumieć Archiwum Uniwersyteckie KUL

b)    ustawie archiwalnej – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.)

c)     materiałach archiwalnych – należy przez to rozumieć materiały archiwalne określone w art. 1 ustawy archiwalnej oraz dokumentację niearchiwalną, przechowywane w Archiwum Uniwersyteckim KUL.

 

Rozdział II
Czynności niebędące usługami archiwalnymi

 

4. Postanowień cennika nie stosuje się do niestanowiących działalności usługowej Archiwum:

a)     wydawania zaświadczeń i uwierzytelnionych kopii, mających w obrocie prawnym rangę zaświadczenia, z zastrzeżeniem rozdziału IV cennika;

b)    czynności z zakresu bezpłatnego udostępniania materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy archiwalnej.

 

Rozdział III
Usługi archiwalne

 

5. Archiwum świadczy usługi archiwalne w zakresie:

a)     wyszukiwania materiałów archiwalnych i prowadzenia kwerend,

b)    kopiowania materiałów archiwalnych i własnych zbiorów bibliotecznych z zastosowaniem różnych technik reprodukcyjnych, w szczególności w postaci kserokopii i wydruków,

c)     digitalizacji materiałów archiwalnych (skanowanie, fotografia cyfrowa),

d)    przygotowywania materiałów archiwalnych do reprodukcji przez użytkownika.

 

Rozdział IV
Szczególne zasady zastosowania cennika

 

6. W sprawach wydawania zaświadczeń oraz równorzędnych z nimi dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego (uwierzytelnionych kopii) Archiwum może kwalifikować wyszukiwanie dokumentów jako płatną usługę archiwalną, jeśli wnioskodawca nie jest w stanie wskazać wystawcy lub przybliżonego (z dokładnością do jednego roku) czasu powstania określonego przezeń dokumentu albo innych danych niezbędnych do identyfikacji dokumentu, a ich ustalenie przez archiwum wymaga znacznego nakładu pracy.

7. Za wykonanie uwierzytelnionych kopii, równorzędnych w obrocie prawnym z zaświadczeniami pobierana jest należność w wysokości 50% stawki podstawowej.

8. Zwalnia się od opłat wykonywanie kopii zamawianych do własnych celów urzędowych przez sądy, organy prokuratury, polskie urzędy konsularne oraz inne organy władzy publicznej.

9. Kopie zamawiane do własnych celów urzędowych przez obce przedstawicielstwa dyplomatyczne w Rzeczypospolitej Polskiej wykonywane są na zasadach ogólnych, chyba, że umowy międzynarodowe lub ustawy stanowią inaczej.

10. Nieodpłatnie załatwiane są sprawy emerytalno – rentowe.

 

Rozdział V
Ustalenie zakresu i charakteru świadczeń

 

11. Usługi archiwalne - z wyłączeniem usług realizowanych w związku z wydawaniem zaświadczeń - świadczone są na podstawie zamówienia, które powinno zawierać dane o zamawiającym i jego potrzebach oraz szczegółowe określenie przedmiotu usługi, formy zapłaty, a w razie potrzeby również szczególnych wymogów technicznych, według których zamówienie powinno być wykonane.

12. Przed podjęciem czynności z zakresu usług Archiwum winna poinformować wnioskodawcę o odpłatnym charakterze tych świadczeń i określić przybliżoną wysokość końcowej należności oraz uzyskać potwierdzenie przyjęcia kosztów.

   

Rozdział VI
Ogólne zasady wykonywania usług reprograficznych

 

13. Kserokopie, fotografie cyfrowe i skany wykonywane są z materiałów archiwalnych oraz z własnych zbiorów bibliotecznych, które uzyskały akceptację Dyrektora Archiwum.

14. W przypadku reprografii cyfrowej (skany, fotografie cyfrowe) do standardowego zakresu usługi wchodzi wykonanie fotografii (skanu) i jej (jego) udostępnienie w formie pliku graficznego w drodze teletransmisji, a za dodatkową opłatą równą zryczałtowanym kosztom nośnika – na płycie CD lub DVD. Nie jest ona pobierana w przypadku dostarczenia nośnika przez zamawiającego.

15. Wydruki fotografii i skanów wykonywane są na życzenie zamawiającego za dodatkową odpłatnością.

16. W przypadku, gdy realizacja zamówienia zgodnie z uzasadnionymi wymogami technicznymi nie leży w możliwościach Archiwum, dyrektor Archiwum może wyrazić zgodę na ich reprodukcję (kopiowanie, fotografowanie, skanowanie lub filmowanie) przez zamawiającego własnym sprzętem, za opłatą określoną w cenniku.

17. Niedopuszczalne jest samowolne reprodukowanie archiwaliów własnym sprzętem zamawiającego.

18. Archiwum może odmówić wykonania usługi reprograficznej, jeśli na jej realizację nie pozwala stan zachowania materiałów.

 

Rozdział VII
Zasady kształtowania cen

 

19. Kwoty wymienione w załączniku nr 1 mają charakter stawek podstawowych. Do kryteriów branych pod uwagę przy kształtowaniu cen za usługi archiwalne należy w szczególności nasilenie typowych utrudnień wynikających z indywidualnych zamówień, jak również historyczna ranga i stan zachowania kopiowanych materiałów.

20. W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru usługi albo, gdy cena obliczona zgodnie z postanowieniami niniejszego cennika nie zapewniłaby zwrotu kosztów poniesionych przez Archiwum na realizację zamówienia, dyrektor Archiwum może ustalić cenę za wykonanie usługi indywidualnie, w wysokości wyższej od określonej w załączniku nr 1.

21. Do utrudnień wskazanych w ust. 20 zalicza się w szczególności:

a)     reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,

b)    reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/rozjaśnienie, kontrast),

c)     operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

22. Ceny za usługi reprograficzne świadczone przez Archiwum skalkulowane są z uwzględnieniem zryczałtowanych kosztów ochrony materiałów archiwalnych przed negatywnymi skutkami ich kopiowania.

23. Warunki usług świadczonych na potrzeby publikacji lub prezentacji ustalane są każdorazowo w drodze umowy licencyjnej między dyrektorem Archiwum a zamawiającym.

24. Wprowadza się stawki podstawowe za usługi ( załącznik nr 1).

 

Rozdział VIII
Zniżki

 

25. Od cen podstawowych udzielana jest zniżka w wysokości 50% za usługi reprograficzne świadczone na rzecz pracowników naukowych, studentów KUL oraz pracowników archiwów, w związku z prowadzonymi przez nich pracami badawczymi.

 

26. Za pracownika naukowego uważa się absolwenta wyższej uczelni, który w zgłoszeniu użytkownika albo w zamówieniu usługi zadeklarował cel naukowy i podał temat pracy.

 

27. Dyrektor Archiwum może uznać osobę legitymującą się dorobkiem pisarskim, która prowadzi w Archiwum poszukiwania o charakterze naukowym, za spełniającą warunki korzystania z ulgi przysługującej pracownikom naukowym.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

STAWKI PODSTAWOWE*

 

A. Informacja archiwalna

Kwerendy

Za każde rozpoczętą godzinę poszukiwań

30 zł

 

 

B. Usługi reprograficzne

Usługi kserograficzne

kategoria materiałów

cena za 1 stronę

format A4

format A3

materiały archiwalne wytworzone do 1959 r.

2 zł

4 zł

materiały archiwalne wytworzone po 1959 r.

1 zł

2 zł

zbiory biblioteczne

1 zł 

2 zł 

praca dyplomowa autora

0,50 zł

1 zł

 

Fotografia cyfrowa (format oryginału nie większy niż A3)

kategoria materiałów

cena za 1 fotografię

materiały archiwalne wytworzone do 1959 r.

20 zł

materiały archiwalne wytworzone po 1959 r.

10 zł

 

Skanowanie

Obiekty ikonograficzne

rozmiar oryginału

rodzaj skanu / cena za 1 obiekt

kolorowe

odcienie szarości

300 dpi

powyżej 300 dpi

300 dpi

powyżej 300 dpi

A4 lub mniejszy

10 zł

15 zł

5 zł

10 zł

powyżej A4 – do A3 włącznie

15 zł

20 zł

10 zł

15 zł

skany niestandardowe – w zależności od stopnia trudności (format do A3)

20 – 30 zł

retusz elektroniczny – w zależności od stopnia trudności

10 – 20 zł

Dokumenty tekstowe

kategoria materiałów

Format oryginału

A4

A3

materiały archiwalne wytworzone do 1959 r.

10 zł

20 zł

materiały archiwalne wytworzone po 1959 r.

5 zł

10 zł

zbiory biblioteczne

1 zł

2 zł

               

 

C. Dopłaty

Reprografia cyfrowa - opłata za nośnik elektroniczny *

Płyta CD lub DVD – za każdą sztukę

3 zł

* Pobierana w przypadku zlecenia zapisu pliku (skan, fotografia cyfrowa) na nośniku elektronicznym,

o ile nie dostarczy go zamawiający

 

Wydruk skanów i fotografii cyfrowych

rodzaj wydruku

Format wydruku - cena za 1 stronę

A4

czarno - biały (obiekty ikonograficzne)

4 zł

czarno - biały (dokumenty tekstowe)

2 zł

 

Reprodukcja (kopiowanie, skanowanie, fotografowanie, filmowanie) sprzętem zamawiającego

za przygotowanie do reprodukcji – za każdy obiekt (format nie większy niż A3)

20 zł

 

Prawo do publikacji

Publikacja -

wydawnictwa periodyczne

do 5000 egz.

20 zł za stronę

powyżej 5001 egz.

40 zł za stronę

Publikacja - wydawnictwa

nieperiodyczne

do 1000 egz.

10 zł za stronę

powyżej 1001 egz.

20 zł za stronę

Reprodukcja przeznaczona do prezentacji jednorazowej w RTV lub filmie

60 zł za stronę

Reprodukcja przeznaczona do prezentacji w rozległych sieciach informatycznych

80 zł za stronę

Reprodukcja dla celów reklamowych

100 zł za stron

 


* Cennik jest zgodny z zapisami art. 43, ust. 17 i 17a USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

 

 

Autor: Marek Pawelec
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2011, godz. 11:41 - Marek Pawelec