REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK

W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII KUL

 

 1. Studenci IV roku zobowiązani są do odbycia praktyki wakacyjnej w wymiarze 100 godzin na terenie Rzeczpospolitej Polskiej z wyjątkiem sytuacji o których mowa w punkcie 12.
 2. Praktyki mogą się odbywać tylko w instytucjach, w których zatrudniony jest psycholog.
 3. Opiekunem praktyk w zakładzie pracy jest psycholog.
 4. Praktyki odbywają się w placówkach profilem dostosowanym do danej specjalności i modułu, które wybrał student.
 5. Studenci modułu „Psychologia edukacji i komunikacji” na specjalności „Psychologii wspierania jakości życia” odbywają praktykę psychologiczno-pedagogiczną: psychologiczną w wymiarze 100 godzin pod kierunkiem psychologa oraz pedagogiczną w wymiarze 30 godzin pod kierunkiem pedagoga.
 6. Studenci specjalności „Psychologia biznesu i przedsiębiorczości” mogą odbywać praktykę w placówce, odpowiadającej profilem dostosowanym do charakteru specjalności i modułu, w której nie ma zatrudnionego psychologa, ale pracuje osoba z wykształceniem psychologicznym, w wymiarze 50 godzin. Pozostałych 50 godzin praktyki należy odbyć w placówce, w której zatrudniony jest psycholog na stanowisku psychologa.
 7. Praktyki mogą się odbywać maksymalnie w dwóch miejscach. 
 8. W uzasadnionych sytuacjach, za uprzednią zgodą Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. Studenckich i Opiekuna Praktyk, praktyki mogą odbywać się podczas trwania roku akademickiego (VII i VIII semestr).
 9. W uzasadnionych sytuacjach praktyki mogą odbywać w 2 częściach: 50 godzin podczas trwania roku akademickiego - na ten czas również wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. Studenckich i Opiekuna Praktyk oraz 50 godzin podczas wakacji.
 10. Jeśli praktyki odbywają się w 2 miejscach, wówczas wymagana jest odpowiednia liczba umów: 2 umowy do różnych miejsc, ilość godzin praktyk odbytych w obu miejscach musi równać się sumie godzin określonej w punkcie 1.
 11. Odnośnie miejsc odbywania praktyk, Studenci mogą skorzystać z bazy danych przygotowanej przez Opiekuna Praktyk.
 12. Praktyki mogą być realizowane przez studentów w ramach programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów (kwalifikacja prowadzona tak jak w przypadku wymian studenckich). Tego typu praktyki, odbywające się za granicą pod opieką psychologa zalicza opiekun wymiany studenckiej z ramienia Instytutu Psychologii KUL lub promotor.
 13. Studenci, którzy odbywali wolontariat pod opieką psychologa w placówce odpowiadającej profilem danej specjalności mogą ubiegać się o zaliczenie go jako praktyki wakacyjnej, dostarczając zaświadczenie podpisane przez psychologa – opiekuna wolontariatu z danej placówki ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy i podanie do Dyrektora Instytutu Psychologii KUL zaopiniowane przez Opiekuna Praktyk z prośbą o zaliczenie wolontariatu jako praktyki.
 14. Studenci, którzy byli opiekunami na obozach, koloniach itp. mogą ubiegać się o zaliczenie ich jako praktyki wakacyjnej w połowie wymiaru godzinowego dostarczając podanie do Dyrektora Instytutu Psychologii KUL zaopiniowane przez Opiekuna Praktyk z prośbą o zaliczenie obozu, kolonii jako praktyki w połowie wymiaru godzinowego np. 2 tygodnie kolonii jako 50 godzin praktyk.
 15. Do 20 maja danego roku akademickiego należy dopełnić formalności (uzyskanie zgody placówki na odbycie praktyki, podpisanie Umowy o Organizację Praktyk przez daną placówkę) związanych z odbywaniem praktyk wakacyjnych.
 16. Zaliczenie praktyki wakacyjnej odbywa się po VIII semestrze przez Opiekuna Praktyk w terminie przez niego wyznaczonym na podstawie Zaświadczenia o odbyciu praktyk, wypełnionego Dziennika Praktyk  i Opinii o odbyciu praktyk.

 

 

 

Procedura wybierania miejsca praktyk wakacyjnych

i ich odbywania – krok po kroku

 

 1. W celu zaliczenia praktyk wakacyjnych należy wybrać miejsce ich odbywania – adekwatne do specjalizacji. W związku z tym należy miejsce to ustalić z Opiekunem Praktyk celem jego akceptacji.

 2. Po akceptacji miejsca odbywania praktyk przez Opiekuna Praktyk należy udać się na wstępną rozmowę z Dyrekcją danej placówki. Na rozmowę tę należy pójść z własnym podaniem o umożliwienie odbycia praktyk w danej placówce.

 3. Po uzyskaniu zgody danej placówki na odbycie praktyk, należy zgłosić się do Opiekuna Praktyk po Umowę/skierowanie o Organizację Praktyk (w dwóch egzemplarzach), celem jej podpisania.

 4. Po dostarczeniu do Opiekuna Praktyk Umowy o Organizację Praktyk podpisanej przez Dyrekcję danej placówki, należy pobrać od Opiekuna Praktyk „Dziennik Praktyk".

Procedura wybierania miejsca praktyk

i ich odbywania w czasie VII i VIII semestru

(w uzasadnionych przypadkach) – krok po kroku

 1. W celu zaliczenia praktyk wakacyjnych należy wybrać miejsce ich odbywania – adekwatne do specjalizacji. W związku z tym należy miejsce to ustalić z Opiekunem Praktyk celem jego akceptacji.

 2. Po uzyskaniu akceptacji miejsca odbywania praktyk należy napisać podanie do Dziekana WNS - dr hab. Iwona Niewiadomska z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk wakacyjnych w czasie trwania roku akademickiego (wzór do pobrania).

 3. Do podania do Dziekana WNS należy dołączyć plan zajęć na studiach i plan odbywania praktyk.

 4. Podanie do Dziekana WNS powinno być zaopiniowane przez Opiekuna Praktyk.

 5. Pozytywne zaopiniowanie podania do Dziekana WNS uzyskają tylko te osoby, które otrzymały akceptację miejsca odbywania praktyk od Opiekuna Praktyk.

 6. Po uzyskaniu zgody Dziekana WNS należy zgłosić się do Opiekuna Praktyk po Umowę/skierowanie o Organizację Praktyk (w dwóch egzemplarzach), celem jej podpisania.

 7. Po dostarczeniu do Opiekuna Praktyk Umowy o Organizację Praktyk podpisanej przez Dyrekcję danej placówki, należy pobrać od Opiekuna Praktyk „Dziennik Praktyk".

Procedura zaliczania praktyk

 1. Zaliczenie praktyk wakacyjnych odbywa się podczas IX semestru w terminie wyznaczonym przez Opiekuna Praktyk

 2. Na zaliczenie praktyk należy zgłosić się z następującymi dokumentami:

  1. Zaświadczeniem o odbyciu praktyk (wzór zaświadczenia do pobrania)

  2. Uzupełnionym Dziennikiem Praktyk:

   • s.2-3: pieczęć zakładu pracy na rozpoczęcie i zakończenie praktyk, zaliczenie praktyk przez Zakładowego Opiekuna Praktyk (psychologa lub psychologa i pedagoga – studenci odbywający praktyki psychologiczno-pedagogiczne),

   • kolejne strony: uzupełnione tygodniowe karty odbywania praktyk, a na każdej z nich pieczęć i podpis psychologa lub pieczęć i podpis psychologa i pedagoga – studenci odbywający praktyki psychologiczno-pedagogiczne,

  3. Opinią o przebiegu praktyk – w Dzienniku Praktyk lub na oddzielnej karcie

  4. Wypełnioną s. 82 w indeksie

 REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK

W INSTYTUCIE PSYCHOLOGII KUL

 

1.      Studenci IV roku zobowiązani są do odbycia praktyki wakacyjnej w wymiarze 160 godzin

2.      Praktyki mogą się odbywać TYLKO w instytucjach, w których zatrudniony jest PSYCHOLOG

3.      Opiekunem praktyk w zakładzie pracy jest psycholog

4.      Praktyki odbywają się w placówkach profilem dostosowanym do danej specjalizacji, którą wybrał student.

5.      Studenci specjalizacji psychologii edukacji i komunikacji odbywają praktykę psychologiczno- pedagogiczną: psychologiczną w wymiarze 160 godzin pod kierunkiem psychologa i pedagogiczną w wymiarze 150 godzin pod kierunkiem pedagoga.

6.      Studenci specjalizacji marketingu, organizacji i zarządzania mogą odbywać praktykę w placówce odpowiadającej profilem dostosowanym do charakteru specjalizacji, w której nie ma zatrudnionego psychologa, ale pracuje osoba z wykształceniem psychologicznym, w wymiarze 80 godzin. Pozostałych 80 godzin praktyki należy odbyć w placówce, w której zatrudniony jest psycholog.

7.      Praktyki mogą się odbywać maksymalnie w dwóch miejscach.

8.      W uzasadnionych sytuacjach praktyki mogą odbywać się podczas trwania roku akademickiego (VII i VIII semestr). Wymagana jest wówczas zgoda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. Studenckich i Opiekuna Praktyk.

9.      W uzasadnionych sytuacjach praktyki mogą odbywać w 2 częściach: 80 godzin podczas trwania roku akademickiego - na ten czas również wymagana jest zgoda Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ds. Studenckich i Opiekuna Praktyk i 80 godzin podczas wakacji.

10.  Jeśli praktyki odbywają się w 2 miejscach, wówczas wymagana jest odpowiednia liczba umów: 2 umowy do różnych miejsc.

11.  Odnośnie miejsc odbywania praktyk, Studenci mogą skorzystać z bazy danych przygotowanej przez Opiekuna Praktyk.

12.  Praktyki mogą być realizowane przez studentów w ramach programów Unii Europejskiej, wymian zagranicznych skierowanych do studentów (kwalifikacja prowadzona tak jak w przypadku wymian studenckich).

13.  Studenci, którzy odbywali wolontariat w placówce odpowiadającej profilem danej specjalizacji mogą ubiegać się o zaliczenie go jako praktyki wakacyjnej, dostarczając zaświadczenie z danej placówki ze szczegółowym opisem wykonywanej pracy i podanie do Dyrektora Instytutu Psychologii KUL zaopiniowane przez Opiekuna Praktyk z prośbą o zaliczenie wolontariatu jako praktyki.

14.  Studenci, którzy byli opiekunami na obozach, koloniach itp. mogą ubiegać się o zaliczenie ich jako praktyki wakacyjnej w połowie wymiaru godzinowego dostarczając podanie do Dyrektora Instytutu Psychologii KUL zaopiniowane przez Opiekuna Praktyk z prośbą o zaliczenie obozu, kolonii jako praktyki w połowie wymiaru godzinowego np. 2 tygodnie kolonii jako 80 godzin praktyk.

15.  Do 20. maja danego roku akademickiego należy dopełnić formalności (uzyskanie zgody placówki na odbycie praktyki, podpisanie Umowy o Organizację Praktyk przez daną placówkę) związanych z odbywaniem praktyk wakacyjnych.

16.  Zaliczenie praktyki wakacyjnej odbywa się po VIII semestrze przez Opiekuna Praktyk w terminie przez niego wyznaczonym na podstawie Zaświadczenia o odbyciu praktyk, wypełnionego Dziennika Praktyk  i Opinii o odbyciu praktyk.

Procedura wybierania miejsca praktyk wakacyjnych

i ich odbywania – krok po kroku

 

1.      W celu zaliczenia praktyk wakacyjnych należy wybrać miejsce ich odbywania – adekwatne do specjalizacji. W związku z tym należy miejsce to ustalić z Opiekunem Praktyk celem jego akceptacji.

2.      Po akceptacji miejsca odbywania praktyk przez Opiekuna Praktyk należy udać się na wstępną rozmowę z Dyrekcją danej placówki. Na rozmowę tę należy pójść z własnym podaniem o umożliwienie odbycia praktyk w danej placówce. 

3.      Po uzyskaniu zgody danej placówki na odbycie praktyk, należy zgłosić się do Opiekuna Praktyk po Umowę/skierowanie o Organizację Praktyk (w dwóch egzemplarzach), celem jej podpisania.

4.      Po dostarczeniu do Opiekuna Praktyk Umowy o Organizację Praktyk podpisanej przez Dyrekcję danej placówki, należy pobrać od Opiekuna Praktyk „Dziennik Praktyk".

 

Procedura wybierania miejsca praktyk

i ich  odbywania w czasie VII i VIII semestru

(w uzasadnionych przypadkach) – krok po kroku

1.      W celu zaliczenia praktyk wakacyjnych należy wybrać miejsce ich odbywania – adekwatne do specjalizacji. W związku z tym należy miejsce to ustalić z Opiekunem Praktyk celem jego akceptacji.

2.      Po uzyskaniu akceptacji miejsca odbywania praktyk należy napisać podanie do Dziekana WNS - Ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka  z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyk wakacyjnych w czasie trwania roku akademickiego (wzór do pobrania).

3.      Do podania do Dziekana WNS należy dołączyć plan zajęć na studiach i plan odbywania praktyk.

4.      Podanie do Dziekana WNS powinno być zaopiniowane przez Opiekuna Praktyk.

5.      Pozytywne zaopiniowanie podania do Dziekana WNS uzyskają tylko te osoby, które otrzymały akceptację miejsca odbywania praktyk od Opiekuna Praktyk.

6.      Po uzyskaniu zgody Dziekana WNS należy zgłosić się do Opiekuna Praktyk po Umowę/skierowanie o Organizację Praktyk (w dwóch egzemplarzach), celem jej podpisania.

7.      Po dostarczeniu do Opiekuna Praktyk Umowy o Organizację Praktyk podpisanej przez Dyrekcję danej placówki, należy pobrać od Opiekuna Praktyk „Dziennik Praktyk".

 


 

Procedura zaliczania praktyk

1.     Zaliczenie praktyk wakacyjnych odbywa się podczas IX semestru w terminie wyznaczonym przez Opiekuna Praktyk

2.     Na zaliczenie praktyk należy zgłosić się z następującymi dokumentami:

a.     Zaświadczeniem o odbyciu praktyk (wzór zaświadczenia do pobrania)

b.    Uzupełnionym Dziennikiem Praktyk:

·        s.2-3: pieczęć zakładu pracy na rozpoczęcie i zakończenie praktyk, zaliczenie praktyk przez Zakładowego Opiekuna Praktyk (psychologa lub psychologa i pedagoga – studenci odbywający praktyki psychologiczno-pedagogiczne),

·        kolejne strony: uzupełnione tygodniowe karty odbywania praktyk, a na każdej z nich pieczęć i podpis psychologa lub pieczęć i podpis psychologa i pedagoga – studenci odbywający praktyki psychologiczno-pedagogiczne,

c.     Opinią o przebiegu praktyk – w Dzienniku Praktyk lub na oddzielnej karcie

Wypełnioną s. 82 w indeksie

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2015, godz. 08:02 - Karol Goral