Regulamin organizacyjny Instytutu Teologii Moralnej

na Wydziale Teologii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.     Instytut Teologii Moralnej jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Wydziału Teologii KUL.

2.     Działalnością Instytutu kieruje dyrektor Instytutu, a bezpośredni nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje Dziekan Wydziału.

3.     W ramach Instytutu działają katedry.

4.     Bezpośredni nadzór nad działalnością katedr sprawuje Dyrektor Instytutu.

 

§ 2

Do zadań Instytutu należy:

1)    prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauki, której zasadniczy przedmiot stanowi moralność chrześcijańska oraz w zakresie dyscyplin pokrewnych w ramach istniejących katedr;

2)    upowszechnianie moralnego przesłania Kościoła;

3)    opracowywanie perspektywicznych programów badań naukowych, organizacja konferencji, sympozjów i konwersatoriów naukowych, publikacja rozpraw naukowych, prezentacja dorobku naukowego pracowników;

4)    kształcenie kadry naukowej; ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych wyzwań i problemów w dziedzinie moralności;

5)    prowadzenie określonych kierunków studiów w ramach posiadanych uprawnień i określonych przez nie obszarów kształcenia, w tym specjalizacji, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających;

6)    organizacja procesu dydaktycznego dla studentów prowadzonych kierunków studiów, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;

7)    prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie dziejów teologii moralnej, teologii moralnej ogólnej, teologii moralnej szczegółowej, moralności życia religijnego, moralności życia społecznego, moralności małżeństwa i rodziny, formacji moralnej, teologii życia (bioetyki teologicznej), teologii moralnej porównawczej (ekumenicznej), współczesnych zjawisk moralnych i ich oceny;

8)    współpraca z innymi Instytutami w ramach Wydziału Teologii oraz z ośrodkami naukowymi KUL;

9)    współpraca międzyuczelniana i międzynarodowa; nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z otoczeniem zewnętrznym, w tym z interesariuszami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wymaganych do oceny proponowanych efektów kształcenia dla prowadzonego kierunku;

10) zapewnienie minimum kadrowego wymaganego do prowadzenia studiów na danym kierunku, poziomie i formie studiów;

11) przygotowanie planów i programów studiów dla prowadzonych kierunków;

12) dbałość o najwyższą jakość proponowanej oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania zamierzonych efektów kształcenia do potrzeb zmieniającego się rynku pracy;

13) prowadzenie działalności promującej własną ofertę edukacyjną, w tym poprzez prowadzenie i uaktualnianie informacji zawartych na stronie www.kul.pl w zakładce Instytutu;

14) prowadzenie działalności organizacyjnej na rzecz Uniwersytetu.

 

II. Organizacja

§ 3

1.   Instytut może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie co najmniej pięć osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego i reprezentujących określoną dziedzinę nauki, dla których Uniwersytet stanowi podstawowe miejsce pracy, oraz będzie prowadził co najmniej jeden kierunek studiów lub specjalność, a na Wydziale Teologii także specjalność na studiach doktoranckich.

2.   Instytut tworzy, przekształca i likwiduje Rektor na wniosek rady wydziału zaopiniowany przez Senacką Komisję do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (Podkomisja ds. Nauki).

3.   Instytut tworzy się z początkiem roku akademickiego, następującego po roku akademickim, w którym złożono wniosek.

4.   Wnioski o utworzenie nowych, przekształcenie i likwidację istniejących instytutów Senacka Komisja do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (Podkomisja ds. Nauki) rozpatruje dwa razy w roku akademickim: raz w semestrze zimowym i raz w semestrze letnim.

 

§ 4

1.   Wniosek o utworzenie instytutu zawiera:

1)    nazwę proponowanego instytutu;

2)    uzasadnienie potrzeby powołania nowego instytutu;

3)    propozycję składu osobowego i struktury organizacyjnej instytutu;

4)    pisemne zgody wszystkich członków proponowanego składu osobowego na podjęcie zatrudnienia w nowo tworzonym instytucie oraz opinie ich dotychczasowych przełożonych;

5)    szczegółowy wykaz kierunków, które będą prowadzone przez instytut;

6)    projekt 4-letniego planu prac naukowo-badawczych instytutu oraz perspektywy jego rozwoju.

2.   Wniosek o utworzenie instytutu składa dziekan do rady wydziału, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wniosek rady wydziału przedkładany jest Rektorowi za pośrednictwem Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (Podkomisji ds. Nauki).

 

§ 5

1.     Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą katedry prowadzące działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną związaną z profilem Instytutu.

2.     Instytut może prowadzić bibliotekę specjalistyczną, na podstawie przepisów określonych dla Biblioteki Uniwersyteckiej.

3.     W ramach Instytutu może działać pracownia lub laboratorium, wspierając działalność naukowo-dydaktyczną, badawczą i organizacyjną Instytutu.

4.     Strukturę organizacyjną Instytutu na dzień zatwierdzenia Regulaminu określa załącznik.

5.     Obsługę administracyjną Instytutu zapewnia dziekanat Wydziału, zgodnie z przepisami dotyczącym organizacji administracji KUL.

 

§ 6

1.     Przekształcenie instytutu może być związane ze zmianą nazwy instytutu, zmianą jego składu osobowego lub ze zmianą profilu jego działalności w zakresie prowadzonych badań lub kształcenia.

2.     Wniosek o przekształcenie instytutu składa dziekan do rady wydziału, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wniosek rady wydziału przedkładany jest Rektorowi za pośrednictwem Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (Podkomisji ds. Nauki).

§ 7

1.     Likwidacja instytutu może nastąpić, gdy nie spełnia on wymogów określonych w Statucie KUL lub w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2.     Wniosek o likwidację instytutu składa dziekan do rady wydziału, za pośrednictwem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Wniosek rady wydziału przedkładany jest Rektorowi za pośrednictwem Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (Podkomisji ds. Nauki).

 

§ 8

Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja instytutu może nastąpić z inicjatywy Rektora.

 

 

III. Organy Instytutu

 

§ 9

1.     Organem kolegialnym Instytutu jest Rada Instytutu.

2.     Organem jednoosobowym Instytutu jest dyrektor.

 

§ 10

1.     Rada Instytutu jest organem uchwałodawczym Instytutu.

2.     Członkami Rady Instytutu są:

1)    Dziekan;

2)    Dyrektor Instytutu jako przewodniczący;

3)    nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy;

4)    przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Instytucie, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, w liczbie: dwóch - jeśli w skład Rady Instytutu wchodzi nie więcej niż 10 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, trzech - jeśli w skład Rady Instytutu wchodzi od 11 do 20 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, czterech - jeśli w skład Rady Instytutu wchodzi od 21 do 30 nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, etc.;

5)    przedstawiciel uczestników studiów doktoranckich, jeśli Instytut prowadzi studia doktoranckie, delegowany przez Radę Doktorantów;

6)    po jednym przedstawicielu studentów każdego kierunku i poziomu studiów prowadzonych przez Instytut, delegowani przez Wydziałowy Samorząd Studentów.

3.     Wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 pkt 4), dokonują nauczyciele akademiccy nieposiadający tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem pracy, spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów, w głosowaniu tajnym większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

4.     Wybory, o których mowa w ust. 3, przeprowadzane są w czerwcu, w ostatnim roku kadencji dyrektora Instytutu, na okres nowej kadencji.

5.     Organ samorządu studentów i Rada Doktorantów delegują swoich przedstawicieli do Rady Instytutu na okres roku akademickiego.

6.     W posiedzeniach Rady Instytutu mogą uczestniczyć z głosem doradczym emerytowani pracownicy Instytutu z tytułem naukowym profesora oraz osoby zaproszone przez Dyrektora Instytutu.

 

 

§ 11

Do kompetencji Rady Instytutu należy w szczególności:

1)    wybór dyrektora Instytutu;

2)    podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego Instytutu;

3)    weryfikacja i opiniowanie wniosków dotyczących składu kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu (polityki kadrowej): opiniowanie i przedkładanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia wniosków o awans/zatrudnienie/rozwiązanie umowy z pracownikiem Instytutu;

4)    opiniowanie innych spraw personalnych;

5)    przygotowanie planów i programów studiów dla prowadzonych kierunków oraz przedstawianie ich Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

6)    weryfikacja programów studiów i przedstawianie wniosków Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia;

7)    opiniowanie i zatwierdzanie tematów prac dyplomowych w zakresie określonym przez Regulamin studiów i Radę Wydziału;

8)    przygotowanie, opiniowanie i rekomendowanie wniosków o utworzenie w Instytucie nowych kierunków studiów.

 

§ 12

1.     Posiedzenia zwyczajne Rady Instytutu zwołuje dyrektor Instytutu co najmniej raz na dwa miesiące, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych. Na pierwszym posiedzeniu w roku akademickim Rada Instytutu ustala roczny harmonogram posiedzeń.

2.     Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane przez dyrektora Instytutu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

3.     Uchwały Rady Instytutu w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniach tajnych  bezwzględną większością głosów przy udziale przynajmniej połowy osób uprawnionych.

4.     W innych sprawach uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Instytutu.

5.     Dyrektor Instytutu może zarządzić tajne głosowanie także w innej sprawie, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednego członka Rady Instytutu.

6.     Obecność członków Rady na posiedzeniach Rady Instytutu jest obowiązkowa. Nieobecność musi być usprawiedliwiona na piśmie przedłożonym dyrektorowi Instytutu.

 

§ 13

1.     Dyrektora Instytutu wybiera Rada Instytutu na okres czterech lat.

2.     Kadencja dyrektora Instytutu rozpoczyna się w dniu 1 września, wraz z kadencją dziekana.

3.     Dyrektorem Instytutu może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego, dla którego Uniwersytet stanowi podstawowe miejsce pracy, zatrudniony w Instytucie, co najmniej na czas kadencji.

4.     Jeżeli dyrektor przestanie pełnić swą funkcję przed upływem kadencji, Rada Instytutu dokonuje wyboru nowego dyrektora Instytutu na pozostały okres kadencji. Jeżeli wybór nastąpił na mniej niż dwanaście miesięcy przed końcem kadencji, nowy dyrektor sprawuje swą funkcję przez całą następną kadencję. Jeżeli natomiast wybór nastąpił na więcej niż dwanaście miesięcy przed upływem kadencji, traktowany jest jako wybór na pierwszą kadencję.

5.     Ta sama osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji dyrektora Instytutu na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

6.     Wyboru dyrektora Instytutu dokonuje Rada Instytutu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

7.     Wybór dyrektora Instytutu powinien dokonać się w czerwcu tego roku, w którym ma się rozpocząć jego kadencja, po dokonaniu przez radę wydziału wyboru dziekana.

8.     W wypadku rażącego naruszenia przez dyrektora Instytutu przepisów prawa lub Statutu KUL, Rektor, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, może go odwołać.

9.     W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora Instytutu zaopiniowany przez dziekana, Rektor może powołać na czas określony zastępcę dyrektora Instytutu.

 

§ 14

1.     Do zadań Dyrektora Instytutu należy w szczególności:

1)    kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;

2)    zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Instytutu;

3)    bezpośredni nadzór nad działalnością katedr i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu, w tym także nad treściami zamieszczanymi na stronie internetowej Instytutu; dbałość o najwyższą jakość prowadzonych w Instytucie zajęć dydaktycznych;

4)    nadzór nad dydaktyczną i organizacyjną działalnością Instytutu, w szczególności propozycja oraz weryfikacja obsady zajęć dydaktycznych prowadzonych w ramach Instytutu w taki sposób, by w jednostce nie występowały niedobory dydaktyczne, przekroczenia dopuszczalnych limitów godzin ponadwymiarowych bądź inne nieprawidłowości w realizacji procesu dydaktycznego;

5)    nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na badania naukowe;

6)    monitorowanie dorobku i osiągnięć naukowych pracowników Instytutu;

7)    nadzór i hospitowanie zajęć dydaktycznych;

8)    powoływanie doraźnych zespołów roboczych do wykonywania określonych zadań;

9)    opiniowanie wniosków nauczycieli akademickich i studentów Instytutu, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

10) nadzór nad organizacjami studenckimi działającymi przy Instytucie;

11) opieka nad studentami Instytutu, przy współpracy opiekunów lat;

12) składanie na koniec każdego roku akademickiego Radzie Wydziału sprawozdań z działalności Instytutu.

2.     Zadania, o których mowa w ust. 1, dyrektor Instytutu realizuje przy zachowaniu kompetencji dziekana.

 

IV. Pracownicy Instytutu

§ 15

1.     Obowiązki i prawa pracowników Instytutu określają przepisy ustawy o szkolnictwie wyższym, przepisy Statutu KUL, Regulaminu Pracy KUL oraz inne regulacje wewnętrzne.

2.     Pracownicy Instytutu są zobowiązani do aktywnego uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych w ramach Instytutu.

Załącznik

 

Struktura organizacyjna Instytutu Teologii Moralnej KUL na dzień 1.03.2013 r.

 

Katedra Historii Teologii Moralnej

Katedra Teologii Moralnej Ogólnej

Katedra Teologii Moralnej Szczegółowej

Katedra Teologii Moralnej Społecznej

Katedra Teologii Życia

Katedra Teologii Moralnej Ekumenicznej

Autor: Michał Szych
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2013, godz. 18:40 - Marian Pokrywka