REGULAMIN
Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących
„Surdus Loquens” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę: „Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens” Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.

2. Organizacja może posługiwać się skróconą nazwą „KNSNiSS KUL”

§ 2

Siedzibą Koła jest Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

§ 3

Z ramienia Władz Uniwersytetu prace Koła koordynuje Kurator Koła, powołany przez Senat  spośród pracowników naukowych Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.

§ 4

Podstawą działalności Koła są:

a) Statut Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,

b) Regulamin Koła,

c) Regulamin studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

d) uchwały władz Koła.

§ 5

Ilekroć w przepisach niniejszego Regulaminu mowa jest o:

1. KUL, należy przez to rozumieć Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

2. Statucie, należy przez to rozumieć Statut KUL,

3. Kole, należy przez to rozumieć Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących

4. Zebraniu, należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Koła,

5. Regulaminie, należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin,

6. Zarządzie, należy przez to rozumieć Zarząd Koła.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA KOŁA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 6

1. Celem działalności Koła jest:

a) Rozwój naukowy studentów i propagowanie aktualnej wiedzy na temat problematyki uszkodzeń słuchu;

b) Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych studentów w zakresie komunikacji językowej;

c) Nawiązywanie kontaktu i współpraca z ośrodkami kształcącymi dzieci i młodzież
z uszkodzonym narządem słuchu;

d) Integracja członków Koła oraz integracja z innymi środowiskami skupiającymi osoby
z uszkodzonym słuchem;

f) Nawiązywanie kontaktu i współpraca z przedstawicielami rynku pracy.

 

2. Swoje cele Koło realizuje poprzez

a) Organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych
na temat problemów osób z uszkodzeniami słuchu;

b) Prowadzenie strony internetowej informującej o działalności Koła;

c) Uczestnictwo w seminariach i sympozjach naukowych poświęconych problematyce surdopedagogicznej;

d) Organizowanie spotkań i współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania;

e) Popieranie, organizowanie i uczestnictwo w programach medialnych, informacyjnych, konkursach i imprezach związanych tematycznie z problemami osób niesłyszących
i słabo słyszących;

f) Organizowanie sekcji zainteresowań.

§ 7

Realizacja celów może być finansowana w szczególności:

a) ze środków finansowych przyznanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

b) z dotacji stowarzyszeń i fundacji,

c) ze składek członkowskich,

d) z umów sponsorskich.

 

ROZDZIAŁ III

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA

§ 8

Członkowie Koła dzielą się na zwyczajnych i honorowych:

a) członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student KUL, który pisemnie zadeklarował chęć udziału w pracach Koła

b) członkiem honorowym może być osoba w szczególny sposób zasłużona dla Koła oraz absolwenci KUL, wybrani przez członków zwyczajnych Koła zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

§ 9

1. Przyjęcia w poczet członków Koła dokonuje Zarząd Koła na podstawie deklaracji członkowskiej złożonej przez zainteresowanego.

2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Koła Zarząd podejmuje na najbliższym posiedzeniu Zarządu następującym po złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku, gdy Zarząd Koła podejmie uchwałę o odmowie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 1., przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zebrania Członków Koła w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

4. O prawie do odwołania Zarząd Koła powiadamia kandydata w chwili dostarczenia
mu decyzji o odmowie przyjęcia w poczet członków Koła.

5. Walne Zebranie Członków Koła podejmuje decyzję w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania kandydata.

6. W przypadku gdy Walne Zebranie uzna zasadność odwołania kandydata, Zarząd Koła przyjmuje kandydata w poczet członków Koła na najbliższym posiedzeniu Zarządu
od otrzymania decyzji Walnego Zebrania Członków Koła.

§ 10

Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegania Regulaminu Koła, uchwał Zarządu Koła i Walnego Zebrania Członków Koła,

b) aktywnego uczestnictwa w pracach Koła,

c) wywiązywania się z podjętych zobowiązań,

c) godnego reprezentowania Koła.

§ 11

1. Każdemu zwyczajnemu członkowi Koła przysługuje:

a) czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Koła,

b) zgłaszania wniosków, propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawach działalności Koła,

c) uczestnictwa w zebraniach, konferencjach  naukowych i innych przedsięwzięciach określonych przez Zarząd Koła.

2. Członkowi honorowemu przysługują prawa określone w § 11 ust. 1 za wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego.

§ 12

1. Członkostwo w Kole wygasa w szczególności:

a) na własną prośbę, wyrażoną w formie pisemnej,

b) po ukończeniu studiów, o ile nie zostanie się członkiem honorowym,

c) na podstawie wniosku Zarządu Koła, jeżeli członek Koła nie stosuje się do Regulaminu
i uchwał władz Koła oraz nie wywiązuje się z przyjętych zobowiązań,

d) w momencie utraty statusu studenta,

e) w przypadku rozwiązania Koła.

2. Członkowi zwyczajnemu lub nadzwyczajnemu skreślonemu z listy przez Zarząd przysługuje prawo odwołania się w terminie 14 dni do Walnego Zebrania Członków Koła.

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOŁA

§ 13

Władze Koła stanowią:

a) Walne Zebranie Członków Koła,

b) Zarząd Koła.

Walne Zebranie Członków Koła

§ 14

1. Zebranie jest najwyższym organem uchwałodawczym Koła.

2. W skład Zebrania wchodzi ogół wszystkich członków zwyczajnych Koła oraz pozostali członkowie z głosem doradczym.

3. Czas i miejsce Zebrania muszą być ogłoszone przynajmniej 7 dni przed terminem zebrania.

4. Zebranie może podejmować uchwały, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków zwyczajnych Koła.

5. Jeżeli Zebranie nie posiada kworum, Prezes wyznacza drugi termin Zebrania, nie wcześniej niż 7 dzień i nie później niż 30 dni, od poprzedniej daty Zebrania.

6. Kworum na Zebraniu w drugim terminie stanowi liczba obecnych podczas Zebrania zwyczajnych członków Koła.

7. Wszystkie uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy zachowaniu wymogów z ust. 4 i 6.

8. Zebraniu przewodniczy Prezes Koła.

§ 15

Do kompetencji Zebrania należy w szczególności:

a) Uchwalanie Regulaminu Koła i wprowadzanie do niego zmian,

b) Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Koła,

c) Rozpatrywanie spraw wnioskowanych przez członków Koła.

d) Ustalanie wysokości składki członkowskiej.

 

Prezes i Zarząd Koła

§ 16

W skład Zarządu Koła wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz Członek Zarządu, powoływani podczas Zebrania.

§ 17

1. Kandydata na Prezesa Koła może zgłosić:

a) Ustępujący Prezes Koła,

b) Członek Koła.

2. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie Członków Koła na okres jednego roku akademickiego.

3. Funkcja Prezesa może być sprawowana nie dłużej niż przez trzy następujące po sobie kadencje.

3. Zebranie dokonuje wyboru Prezesa bezwzględną większością głosów.

4. W wypadku, gdy zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym wyboru dokonuje się spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. Na Prezesa Koła wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał więcej głosów.

5. Prezes Koła desygnuje członków Zarządu zatwierdzanych w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków Koła w głosowaniu łącznym.

6. W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków Koła uchwały o odmowie zatwierdzenia składu Zarządu Koła przedstawionego przez Prezesa Koła, o której mowa
w ust. 5, wyboru członków Zarządu dokonuje Zebranie zwykłą większością głosów, spośród kandydatów przedstawionych przez grupę, co najmniej 5 członków Koła.

§ 18

1. W uzasadnionym przypadku, Zebranie po przedstawieniu wniosku formalnego może odwołać Prezesa lub poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

2. Wraz z odwołaniem Prezesa ustępują pozostali członkowie Zarządu.

§ 19

1. Do kompetencji Prezesa Koła należy w szczególności:

a) Kierowanie pracami Zarządu Koła,               

b) Przewodniczenie Walnemu Zebraniu Członków Koła,

c) W wypadku niemożności zebrania się Zarządu przewodniczący Koła podejmuje decyzje
w imieniu Zarządu, które podlegają jak najszybszemu zatwierdzeniu przez Zarząd,

d) Reprezentuje Koło wobec władz KUL oraz w kontaktach zewnętrznych.

2. Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) Prowadzenie bieżącej działalności Koła,

b) Wykonywanie wszelkich koniecznych działań nie ujętych w regulaminie,

c) Współpraca i działanie w porozumieniu z władzami uczelni, szczególnie z Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących, z Katedrą Pedagogiki Specjalnej i z Biurem Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych KUL.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Koła.

3. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 zwyczajnych członków Koła lub na mocy uchwały Senatu.

§ 22

Zmiany w Regulaminie mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podjętej przez 2/3 zwyczajnych członków przy obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Koła.

§ 23

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Senat.

Autor: Aleksandra Borowicz
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2016, godz. 23:24 - Aleksandra Borowicz