infKonto.pdfRegulamin przyznawania pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019

 

 

 

Poz. 308

ZARZĄDZENIE ROP-0101-56/18
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Na podstawie § 92 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
Wprowadza się Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Traci moc zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 337/17).
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

 

 

Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2019, godz. 12:24 - Izabela Mazur