Regulamin

Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 22 kwietnia 2013 r.

§ 1

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (dalej: Komisją) jest organem odpowiedzialnym za opracowanie, wdrożenie i nadzór Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej: Wydział).

§2

W skład Komisji wchodzą:

1)Dziekan;

2)dyrektorzy instytutów funkcjonujących na Wydziale;

3)nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez Dziekana, zapewniającej właściwą reprezentację kierunków studiów prowadzonych na Wydziale;

5)Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału;

6)przedstawiciel studentów wskazany przez właściwy organ Samorządu Studenckiego.

§ 3

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)opracowanie polityki jakości kształcenia oraz procedur zapewniania jakości kształcenia zgodnie ze strategią rozwoju wydziału;

2)prowadzenie oceny jakości kształcenia na Wydziale;

3)przedstawianie Dziekanowi propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale na podstawie wyników oceny, o której mowa w pkt. 2;

4)wdrażanie i monitorowanie realizacji Krajowych Ram Kwalifikacji na Wydziale;

5)współpraca z przedstawicielami pracodawców i ekspertów w zakresie konsultacji programów

iefektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale;

6)określenie zasad oceny i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale;

7)coroczne przedstawianie Dziekanowi oraz Radzie Wydziału sprawozdania z prac Komisji.

§4

1.Komisję powołuje Rada Wydziału na okres kadencji władz Wydziału, z wyjątkiem przedstawicieli studentów, których powołuje się na dany rok akademicki.

2.Przedstawicieli studentów, wydelegowanych na nowy rok akademicki przez właściwy organ odpowiednio Samorządu Studentów, zgłasza się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca czerwca.

§5

1.Przewodniczący Komisji powołuje Sekretarza Komisji, spośród jej członków.

2.Do obowiązków Sekretarza należy w szczególności:

a)sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji;

b)przygotowywanie materiałów na posiedzenia Komisji;

c)zawiadamianie członków Komisji o terminach posiedzeń;

d)wykonywanie zadań zleconych przez Przewodniczącego Komisji.

§ 6

Komisja ustala roczny harmonogram prac i przedstawia go Radzie Wydziału do końca października każdego roku akademickiego.

§7

1.Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowej liczby członków.

2.W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3.Sekretarz przedkłada uchwały Komisji Dziekanowi Wydziału w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.

§8

1.Poza posiedzeniami Komisji Przewodniczący może zarządzić podjęcie uchwały w trybie obiegowym, za pomocą poczty elektronicznej, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować wszystkich członków Komisji.

2.Głosowanie w przedmiocie podjęcia uchwały w trybie obiegowym polega na przesłaniu w wyznaczonym terminie, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Przewodniczącego, informacji dotyczącej przedstawionego projektu uchwały, odpowiednio:

a)TAK – oznaczającej głos za podjęciem uchwały;

b)NIE – oznaczającej głos przeciw podjęciu uchwały;

c)WSTRZYMUJĘ SIĘ – oznaczający wstrzymanie się od głosu.

3.Na następnym posiedzeniu Przewodniczący informuje Komisję o wynikach głosowania w przedmiocie podjęcia uchwały w trybie obiegowym.

4.Wydrukowane wiadomości e-mail, dokumentujące głosowanie w przedmiocie podjęcia uchwały w trybie obiegowym, załącza się do protokołu posiedzenia o którym mowa w ust. 3.

§9

1.W celu efektywnej realizacji swoich zadań Komisja może powoływać zespoły eksperckie i robocze, o charakterze stałym lub doraźnym.

2.Powołując zespoły, o których mowa w ust. 1, Wydziałowa Komisja określa ich skład, cel powołania, zadania oraz czas ich realizacji.

3.Zespołom, o których mowa w ust. 1 przewodniczą właściwi koordynatorzy powołani przez Wydziałową Komisję.

§10

W celu realizacji swoich zadań Komisja może, w porozumieniu z Dziekanem, zapraszać do stałej lub doraźnej współpracy ekspertów spoza Uniwersytetu.

§11

1.Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem.

2.O terminie posiedzenia członków Komisji informuje się drogą elektroniczną lub telefonicznie.

§12

Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 13

Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz

Komisji.

§ 14

Sprawozdania z prac Komisji Przewodniczący przedstawia Radzie Wydziału nie rzadziej niż raz w roku akademickim.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Autor: Daniel Klich
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2013, godz. 19:39 - Daniel Klich