Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli

 

Jakość kształcenia na WNIT –- misja

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nastawiony jest na wysoką jakość kształcenia zarówno przez rozwój infrastruktury, jak i ciągłe doskonalenie jakości procesu dydaktycznego, określenie jasnych kryteriów wymagań stawianych studentowi. Troska o stałe podnoszenie jakości kształcenia, postanowienia Deklaracji Bolońskiej, ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 poz. 1365 z późn. zm.) oraz stosowne rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do ustawy, nakładają na społeczność akademicką KUL obowiązek wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz mechanizmów jego monitorowania i doskonalenia (Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (723/II/11)).

 

§1

W celu zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Nauk Inżynieryjno-Technicznych KUL w Stalowej Woli powołuje się Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (nazywaną dalej Komisją).

 

§2

Podstawowymi celami Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (zwanego dalej Systemem) jest:

a) monitorowanie standardów akademickich wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stosownych rozporządzeń MNiSW do ustawy,

b) ocena i doskonalenie procesu kształcenia,

c) ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych,

d) zbieranie opinii absolwentów o przebiegu odbytych studiów, poziomie zadowolenia ze studiów, wynikach kształcenia, przebiegu kariery zawodowej,

e) ocena dostępności informacji na temat kształcenia,

f) działania mające na celu współpracę z przedstawicielami otoczenia społecznogospodarczego, w szczególności w zakresie: kształtowania programów nauczania, planowania i badania efektów kształcenia, badań naukowych, identyfikowania potrzeb lokalnego rynku pracy,

g) tworzenie jednoznacznych procedur oceny metod, warunków kształcenia oraz programów studiów, h) informowanie społeczeństwa, w tym kandydatów na studia oraz pracodawców o jakości kształcenia i poziomie wykształcenia absolwentów,

i) zwiększenie międzynarodowej mobilności studentów,

j) wypracowanie właściwych instrumentów służących do realizacji tych zadań,

k) prowadzenie przejrzystej polityki kadrowej,

l) zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie pracowników.

 

§3

Monitorowanie standardów akademickich na danym kierunku studiów polega na systematycznej analizie i ocenie:

a) kadry nauczającej z udokumentowanym dorobkiem naukowym w danej dziedzinie i dyscyplinie oraz dorobkiem dydaktycznym,

b) oceny programów nauczania.

 

§4

 1. Ocena i doskonalenie procesu kształcenia dla danego kierunku obejmuje wszystkie poziomy kształcenia (I i II stopnia) i formy studiów (stacjonarne, niestacjonarne) oraz studia podyplomowe. Składa się ona z oceny:                                                                                         a) sylwetki absolwenta,

  b) programów modułowych,

  c) planów studiów,

  d) szczegółowych programów poszczególnych przedmiotów,

  e) realizowanego systemu punktowego (ECTS),

  f) wymagań egzaminacyjnych i zaliczeniowych,

  g) wymagań stawianych pracom dyplomowym (licencjackim, inżynierskim i magisterskim),

  h) wymagań i zakresu egzaminu dyplomowego.

 2. Programy autorskie (obejmujące wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne) są umieszczane na platformie e-KUL w terminie wskazanym Uchwałą Senatu z dnia 31 stycznia 2013 r., w sprawie określenia wytycznych programowych (nr 724/II/20).
 3. Każdy Instytut określa szczegółowe wytyczne pisania prac dyplomowych oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Pozostałe wytyczne dotyczące dyplomowania określa Regulamin studiów KUL oraz Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22

 

 §5

 1. W celu przygotowania projektu programu kształcenia na kierunkach studiów powołane zostały komisje programowe (zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych). Komisja programowa przystępując do prac nad programem kształcenia ma obowiązek zapoznania się z Zarządzeniem Prorektora ds. studenckich KUL z dnia 2 lipca 2014 w sprawie określenia Harmonogramu planowania zajęć dydaktycznych oraz Harmonogramu uruchomienia nowego kierunku studiów.
 2. Komisje w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia dokumentację wskazaną w ww. Uchwale senatu i przekazują do Koordynatora jakości kształcenia i aktywizacji zawodowej studentów. Dokumentacja musi być przekazana Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia nie później niż 2 dni robocze przed planowanym posiedzeniem, na którym program ma być procedowany. W przypadku nowych kierunków studiów termin ten wydłuża się do 5 dni roboczych.
 3. Koordynator dokonuje weryfikacji przedłożonej dokumentacji i w razie potrzeby wzywa do uzupełnienia. Jeśli pomimo wezwania dokumentacja nie zostanie uzupełniona nie będzie dalej procedowana.
 4. Dokumentacja o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia i będzie procedowana zgodnie z procedurą określoną w Uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych).

 §6

1. Ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych odbywa się na podstawie analizy danych pochodzących z dokumentacji procesu dydaktycznego oraz oceny zajęć i dotyczy:

a) zgodności merytorycznej treści poszczególnych przedmiotów określonych w programie autorskim z programem nauczania,

b) warunków realizacji kształcenia, na które składają się: − infrastruktura dydaktyczna: sale wykładowe, ćwiczeniowe, językowe, laboratoria, w tym laboratoria komputerowe, wyposażenie w środki audiowizualne, − liczebność studentów w grupach wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, językowych, seminaryjnych, − racjonalność rozkładów zajęć, organizacja zajęć, − pomoce dydaktyczne, − kontakt przez Internet (strony wydziału, pracowników, wirtualny dziekanat), − wyposażenie bibliotek i czytelni, dostęp studentów do komputerowych baz danych i katalogów w Uczelni i poza nią, − ocena pracy poszczególnych jednostek administracyjnych.

c) okresowych hospitacji zajęć.

2. Wprowadza się następujące ankiety:

a) Protokół hospitacyjny zajęć dydaktycznych (załącznik 1),

b) Ankieta absolwenta (załącznik 2),

c) Ankieta oceny studiów podyplomowych (załącznik 3).

3. Dwa razy w roku po zakończonym semestrze studenci dokonują oceny zajęć przez platformę eKUL. Ewaluacja zajęć prowadzona jest zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. studenckich. Ankiety ewaluacyjne służą weryfikacji poprawności zajęć pod względem adekwatności treści nauczania do całościowego programu kształcenia i wymagań rynku pracy (tu m.in. pytania o merytoryczną zawartość przekazywanych wiadomości, o sposób informowania na temat warunków zaliczania treści programowych) oraz badaniu sposobu prowadzenia zajęć w zakresie poprawności dyscypliny pracy i norm obyczajowych przyjętych w społeczeństwie.

4. Okresowe hospitacje zajęć dydaktycznych dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich. Przeprowadzają je odpowiednio kierownicy katedr i pracowni.

5. Ankieta absolwenta oraz ankieta oceny studiów podyplomowych zawierają opinie absolwentów Wydziału oraz słuchaczy studiów podyplomowych o programie nauczania, kadrze dydaktycznej, organizacji i warunkach procesu kształcenia oraz osiąganych efektach kształcenia, a także przydatności studiów do aktualnego rynku pracy.

6. Dodatkowo wprowadza się:

a) Ankietę oceny pracy dziekanatu (załącznik 4),

b) Ankietę oceny pracy sekretariatu instytutu (załącznik 5).

7. Ankieta oceny pracy dziekanatu i ankieta oceny pracy sekretariatu instytutu służą ocenie pracy tych jednostek administracyjnych Wydziału w zakresie poprawności dyscypliny pracy i norm obyczajowych przyjętych w społeczeństwie.

8. Ankietyzację przeprowadzać będzie Koordynator jakości kształcenia i aktywizacji zawodowej studentów wraz ze wskazanymi przez Dziekana Wydziału pracownikami, a następnie dokona ich analizy i jej wyniki przedstawi Komisji.

 §7

 1. Ważnym elementem zapewnienia wysokiej jakości kształcenia w Wydziale jest cykliczna ocena pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych przeprowadzana co 2 lata (niesamodzielni pracownicy nauki) lub 4 lata (samodzielni pracownicy nauki). Ocenie podlega działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna przeprowadzana wg odrębnych zarządzeń Rektora KUL.
 2. Zakres obowiązków pracownika naukowo-dydaktycznego określa Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania liczebności grup zajęciowych (724/II/18).
 3. Sposób awansowania pracowników określony został w Uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad awansowania na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (724/II/17)
 4. Ocena naukowo-badawcza, wyniki ankiety oceny prowadzonych zajęć i protokoły hospitacji zajęć dydaktycznych są wykorzystywane w okresowych ocenach pracowników, przedłużaniu zatrudnienia oraz do awansowania i podnoszenia wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Z pracownikami, którzy uzyskali negatywne oceny, Dziekan i dyrektor instytutu są zobowiązani do przedyskutowania przyczyn takiej opinii.
 5. Wyniki ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych oraz inne informacje personalne dotyczące jakości kształcenia pozostają dostępne do wiadomości władz rektorskich, dziekańskich, bezpośredniego przełożonego oraz hospitowanego pracownika. Wiadomości te są poufne.

 §8

 1. Pełne i aktualne informacje o ofercie dydaktycznej Wydziału, jakości kształcenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
 2. Oferta dydaktyczna powinna zawierać dane o zasadach rekrutacji, poziomach i formach studiów, sylwetce absolwenta, posiadanych uprawnieniach, stosowanych procedurach toku studiów, studiach podyplomowych i innych możliwościach kształcenia na danym kierunku studiów.
 3. Informacje dotyczące oferty dydaktycznej powinny być powszechnie dostępne w wersji pisemnej (informatory, ulotki, plakaty) i elektronicznej (Internet).
 4. Zaleca się aktywne formy promocji kierunku studiów i Wydziału przez okresowe spotkania z młodzieżą i nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych oraz studentami.

 §9

Analizy i oceny funkcjonowania Systemu dokonuje Rada Wydziału na posiedzeniu kończącym dany rok akademicki, na podstawie sprawozdania przewodniczącego Komisji.

 

§10

Komisja w swej działalności ma za zadanie uwzględniać w szczególności:

1) organizację i realizację procesu dydaktycznego,

2) spójność programową w ramach cyklu kształcenia,

3) poziom prowadzonych przez nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych wraz z rezultatami ich pracy dydaktycznej,

4) doskonalenie studentów w ramach pracy własnej, organizacyjnej i naukowej,

5) systematyczne podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Wydziału w zakresie kształcenia,

6) podnoszenie poziomu wyposażenia bazy lokalowej,

7) opiniowanie sposobu funkcjonowania Systemu w KUL z uwzględnieniem specyfiki Wydziału,

8) opracowywanie koncepcji jego ewaluacji,

9) proponowanie Radzie Wydziału rozwiązań dotyczących zmian w funkcjonowaniu Systemu, zmierzających do stałego podnoszenia jego jakości, w szczególności w zakresie:

a) procedur zapewnienia jakości kształcenia,

b) opracowania formularza sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych Wydziału,

c) zasad zatwierdzania, monitorowania i okresowego przeglądu programów studiów i ich efektów,

d) zasad oceniania kadry dydaktycznej,

e) zasad zapewnienia jakości kadry dydaktycznej, gwarantujących prowadzenie zajęć dla studentów przez wykwalifikowaną i kompetentną kadrę,

f) zasad umożliwiających nauczycielom akademickim podnoszenie kwalifikacji i kompetencji,

g) zasad monitorowania, przeglądu i podnoszenia poziomu zasobów do nauki (m.in. bibliotek, sal dydaktycznych i ich wyposażenia, komputerów z dostępem do Internetu),

h) monitorowania oraz oceniania sposobu wdrażania i realizacji instrumentów wchodzących w skład Systemu,

i) systematycznej kontroli funkcjonowania Systemu,

j) dorywczej kontroli realizowanej na poziomie jednostek organizacyjnych,

k) sugerowania ewentualnych zmian pokontrolnych w jednostkach Wydziału,

l) gromadzenia wyników badań prowadzonych na poziomie jednostek organizacyjnych, ich porównywanie i przedstawianie do wiadomości Dziekanowi i Radzie Wydziału oraz kierownikom i radom jednostek organizacyjnych Wydziału, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących pracowników danej jednostki.

 

§11

Komisja odpowiada za funkcjonowanie Systemu i jego aktualizację. Ma prawo sugerować Dziekanowi wprowadzanie koniecznych zmian, które stają się obowiązujące po decyzji Rady Wydziału.

 

 §12

Członków Komisji powołuje Dziekan na okres kadencji władz Wydziału. Członkowie Komisji powoływani są najpóźniej dwa miesiące od rozpoczęcia kadencji tych władz.

 

§13

W skład Komisji wchodzą:

1) dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan – jako przewodniczący;

2) dyrektorzy instytutów funkcjonujących na wydziale;

3) przedstawiciel Wydziału w Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia wydziałowy koordynator Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

4) nauczyciele akademiccy w liczbie określonej przez dziekana, zapewniającej właściwą reprezentację wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale;

5) przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego,

6) przedstawiciele studentów wskazani przez właściwy organ Samorządu Studenckiego;

W razie potrzeby Komisja może zapraszać do współpracy inne osoby spoza swojego grona, ale bez prawa udziału w głosowaniach.

 

§14

Posiedzenia Komisji zwoływane są przez jego przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Z posiedzenia sporządza się protokół, w którym odnotowuje się przebieg zebrania i przyjęte ustalenia. Rolę sekretarza pełni Koordynator jakości kształcenia i aktywizacji zawodowej studentów

 

§15

Po każdym semestrze Komisja przeprowadza ocenę jakości procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach Wydziału. Materiały niezbędne do oceny otrzymuje od dyrektorów instytutów. Ocena ta jest ujęta w formie sprawozdania.

 

§16

 1. Komisja opracowuje formularz sprawozdania z oceny własnej dla jednostek organizacyjnych Wydziału, wskazując termin sporządzenia sprawozdania oraz kryteria, według których dokonywana jest ocena jakości kształcenia w danym roku akademickim.
 2. Sprawozdanie to powinno zawierać w szczególności:
 3. mocne i słabe strony jednostki w zakresie kształcenia,
 4. plany działań w celu doskonalenia jakości kształcenia.
 5. opis sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia.
 6. Stanowi ono załącznik nr 7 niniejszego Systemu

 

§17

 1. Komisja dokonuje analizy sprawozdań z oceny własnej, sporządzonych przez jednostki organizacyjne Wydziału.
 2. Komisja na koniec roku akademickiego sporządza sprawozdanie na temat jakości kształcenia w Wydziale i przedstawia je Dziekanowi i Radzie Wydziału. Sprawozdanie uwzględnia w szczególności:
 3. sprawozdania z oceny własnej jednostek organizacyjnych Wydziału,
 4. raport badań ankietowych dotyczących warunków kształcenia w Wydziale,
 5. wnioski i propozycje dotyczące jakości kształcenia w Wydziale na nowy rok akademicki.

 

§18

Przyjęcie sprawozdania przez Radę Wydziału zobowiązuje Dziekana do podjęcia działań dla wdrożenia wniosków w nim zawartych.

 

§19

Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Koordynator jakości kształcenia i aktywizacji zawodowej studentów

 

§20

Regulamin może być na wniosek Komisji modyfikowany przez Radę Wydziału.

 

§21

 1. W celu efektywnej współpracy z przedstawicielami pracodawców i ekspertów oraz konsultacji programów i efektów kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale powołuje się Radę ds. komercjalizacji wiedzy w trybie wskazanym w Uchwale Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (723/II/11).
 2. Obsługę administracyjną Rady oraz kontakty prowadzone będą przez Koordynatora jakości kształcenia i aktywizacji zawodowej studentów

 §22

Regulamin Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na WZPiNoS obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 r.

Podstawy prawne działania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 poz. 1365 z późn. zm.)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (723/II/11)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wytycznych programowych (724/II/20)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, sposobu określania pensum oraz ustalania liczebności grup zajęciowych (724/II/18)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad awansowania na stanowiska adiunkta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (724/II/17)

Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania na Uniwersytecie (729/III/22)

Uchwała Senatu KUL z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia wytycznych programowych dla studiów podyplomowych (738/II/9) (761/II/3)

Autor: Sylwia Terpiłowska
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 10:16 - Małgorzata Wolak