Regulamin świadczeń KUL 2019/2020

 

Poz. 283/2019

ZARZĄDZENIE ROP-0101-47/19
REKTORA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 3 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej
studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Na podstawie § 92 ust. 1 Statutu KUL w zw. z art. 95 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1


Wprowadza się Regulamin świadczeń  Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Traci moc zarządzenie  ROP -0101-56/18 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Monitor KUL poz. 308) z dniem 30 września 2019 za wyjątkiem rozdziału VI Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom i doktorantom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który traci moc z dniem podpisania zarządzenia.


§ 3

 

1) Rozdział VII Regulaminu świaczeń Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II obowiązuje od dnia podpisania zarządzenia.

2) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania , z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

 

 

 

Rektor KUL:
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2019, godz. 08:22 - Izabela Mazur