REGULAMIN

Turnieju „CASHFLOW”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Turniej pod nazwą „CASHFLOW” zwany dalej „Turniejem” organizowany jest na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ramach XXIV Tygodnia Ekonomicznego.
 2. Przedmiotem Turnieju jest gra planszowa „CASHFLOW 101” i „CASHFLOW 102”.
 3. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy    Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w pokoju C-559; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 4. Celem Turnieju jest popularyzacja inteligencji finansowej.

 

 

§ 2

UCZESTNICY TURNIEJU

 

 1. W Turnieju mogą wziąć udział wszystkie osoby, które wyślą zgłoszenie do Organizatora i zmieszczą się w przewidywanym limicie miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W Turnieju nie mogą brać udziału osoby, które nie zostały zakwalifikowane do Turnieju na podstawie własnego zgłoszenia.

 

§ 3

KALENDARZ TURNIEJU

 

 1. Zgłoszenia do Turnieju odbywają się od 28 kwietnia do 7 maja 2014 r. (decyduje kolejność zgłoszeń)
 2. Rozgrywki eliminacyjne odbędą się w dniu 8 maja 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
 3. Finał Turnieju odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. w miejscu, o którym mowa w ust.2.
 4. Wręczenie nagrody głównej odbędzie się w dniu 8 maja 2014 r. podczas XXIV Tygodnia Ekonomicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

§ 4

ZGŁOSZENA DO TURNIEJU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Turnieju mogą dokonywać zgłoszeń od 28 kwietnia od godziny 10.00 do 7 maja 2014 r. do godziny 0.00 wyłącznie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: konkursy.knse@wp.pl w temacie wpisując „TURNIEJ CASHFLOW”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności: imię, nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym zostanie wykluczona z Turnieju.
 4. W przypadku, gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Turnieju.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do Turnieju decyduje Organizator.

 

 

§ 5

ZASADY I PRZEBIEG TURNIEJU

 

 1. Turniej składa się z 2 etapów: eliminacji oraz finału.
 2. W eliminacjach bierze udział maksymalnie 36 uczestników, 6 uczestników w każdej z 6 gier.
 3. Za uczestnika uważa się osobę zakwalifikowaną do Turnieju przez Organizatora.
 4. Do fazy fnałowej przechodzą wyłącznie zwycięzcy każdej z 6 gier eliminacyjnych.
 5. Za zwycięzcę gry eliminacyjnej uważa się osobę, która wygrała grę na podstawie jej zasad.
 6. Za zwycięzcę finału uważa się osobę na takich samy zasadach jak w ust. 5
 7. Nad prawidłowym przebiegiem gry czuwa osoba zwana bankierem, która jest przedstawicielem Organizatora.
 8. Za bankiera uważa się osobę, której obowiązkiem jest wytłumaczenie zasad gry jej uczestnikom. Nie może ona brać udziału w samym Turnieju. Bankierem w rozgrywkach eliminacyjnych oraz w rozgrywce finałowej jest przedstawiciel Organizatora.
 9. Dane osobowe uczestników Turnieju chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 10. Organizator może opublikować dane osobowe uczestników.

 

§ 6

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Turnieju zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną - tablet.
 3. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma kalkulator finansowy.
 4. Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma nagrodę książkową o tematyce ekonomicznej.

 

§ 7

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Bankiera podczas trwania Konkursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu uczestnika Turnieju, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco w trakcie turnieju, przez Bankiera prowadzącego dany turniej, który jest przedstawicielem Organizatora.
 4. Decyzja Bankieta, który jest przedstawicielem organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia i nazwiska zwycięzcy oraz pozostałych finalistów, na stronie Koła Naukowego Studentów Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
 3. Zgłoszenie udziału w Turnieju oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii (sala C-559 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse), a także jest dostępny w miejscu przeprowadzenia konkursu w dniu 8 maja 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

KONKURSU Z EKONOMIĄ ZA PAN BRAT

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Konkurs organizowany w ramach XXIV Tygodnia Ekonomicznego zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Koło Naukowe Studentów Ekonomii działające przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, na Wydziale Nauk Społecznych, mające siedzibę w pokoju C-559; Aleje Racławickie 14 Lublin; zwane dalej ’’Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej.

 

§ 2

UCZESTNICY KONKURSU

 

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które są uczniami szkół i studentami uczelni państwowych i prywatnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ukończyły 18 rok życia.
 2. W Konkursie może wziąć udział maksymalnie 100 osób.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby koordynujące Konkurs ze strony Organizatora, które będą miały dostęp do danych osobowych uczestników gry, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.
 4. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 3 rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę zawierającą 50 pytań konkursowych, na które będzie musiała odpowiedzieć w ciągu 60 minut.
 2. Zadaniem konkursowym jest udzielenie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi.
 3. Wygrywa ten Uczestnik, który odpowie poprawnie na wszystkie zadane pytania lub będzie miał najwięcej poprawnych odpowiedzi wśród osób biorących udział w Konkursie.
 4. W przypadku wystąpienia większej liczby osób, które poprawnie odpowiedziały na pytania konkursowe zostaje zawiązana przez Organizatorów Komisja Konkursowa mająca za zadanie wyłonić jednego zwycięzcę w drodze serii kolejnych pytań.

 

§ 4

KALENDARZ KONKURSU

 

 1. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się od 28 kwietnia od godziny 10.00 do 6 maja 2014 r. do godziny 0.00.
 2. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godzinie 13.00 dnia 7 maja 2014 r.
 3. Możliwość złożenia wypełnionych kart konkursowych, uczestnicy będą mieli po zakończeniu czasu trwania konkursu.
 4. Zakończenie Konkursu nastąpi w momencie wręczenia nagród zwycięzcom tj. dnia 09 maja 2014 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń mieszczącej się na 4 piętrze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, po sprawdzeniu i weryfikacji wszystkich kart zgłoszeniowych.
 5. O szczegółach wręczenia nagród rzeczowych poinformujemy zwycięzców telefonicznie.

 

 

§ 5

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

 

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie mogą dokonywać zgłoszeń od 28 kwietnia od godziny 10.00 do 6 maja 2014 r. do godziny 0.00 wyłącznie poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres: konkursy.knse@wp.pl w temacie wpisując „KONKURS Z EKONOMIĄ ZA PAN BRAT”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. W e-mailu zgłoszeniowym wyżej wymienione osoby zobowiązane są podać swoje dane osobowe w szczególności: imię, nazwisko, uczelnia/szkoła, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 3. Wymienione w ust.2 dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Osoba, która poda dane niezgodne ze stanem faktycznym zostanie wykluczona z Konkursu.
 4. W przypadku, gdy e-mail zgłoszeniowy nie zostanie przesłany w terminie, o którym mowa w ust.1 lub też zostanie przesłany w terminie, a liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do udziału w Konkursie.
 5. O zakwalifikowaniu uczestnika do Konkursu decyduje Organizator.
 6. Każdy uczestnik może posiadać w ramach Konkursu wyłącznie jedną kartę konkursową.

 

§ 6

ZASADY KONKURSU

 

 1. Osoba zakwalifikowana do Konkursu otrzymuję kartę konkursową z 50 pytaniami.
 2. Celem Konkursu jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na 50 pytań zawartych w karcie konkursowej.
 3. Pierwszych 40 pytań będzie to test jednokrotnego wyboru, kolejne 10 pytań to pytania otwarte.
 4. Ostateczny termin złożenia kart konkursowych upływa dnia 7 maja 2014 r. po upływie 60 minut od rozpoczęcia konkursu.
 5. Karty należy składać wyznaczonym przedstawicielom Organizatora.

 

§ 7

INFORMACJE O PRZEBIEGU KONKURSU

 

 1. Dane osobowe uczestników gry będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 1997 r. i pozostają wyłącznie do dyspozycji Organizatora.
 2. Organizator może opublikować dane osobowe Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania innych informacji dotyczących przebiegu Konkursu, niż wymienione w ust. 2.

 

§ 8

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW

 

 1. Komisja Konkursowa na podstawie przekazanych kart konkursowych dokonuje sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi wyłania zwycięzców. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: przedstawiciele KNSE KUL oraz przedstawiciel Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Lublinie.
 2. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania lub zdobędzie najwyższy wynik wśród osób biorących udział w Konkursie.
 3. Jeżeli kilku graczy uzyska tę samą liczbę punktów Komisja Konkursowa dokonuje dogrywki, w której osoby z taką samą maksymalną liczbą punktów będą odpowiadać na pytania w kolejnych zestawach aż do wyłonienia zwycięzcy.
 4. Ostateczny ranking, który jest podstawą do przyznania nagród zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń na 4 piętrze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II dnia 09 maja 2014 r.

 

§ 9

ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe, za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.
 2. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w postaci notebooka.
 3. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma dysk twardy zewnętrzny.
 4. Osoba, która zajmie trzecie miejsce otrzyma kalkulator finansowy

§ 10

KOMISJA KONKURSOWA

 

 1. Organizator Konkursu powołuje Komisje Konkursową w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa zajmuje się w szczególności sprawdzaniem kart konkursowych, co do poprawności udzielonych odpowiedzi, dbaniem o prawidłowy przebieg konkursu, ogłaszaniem rankingu listy nagrodzonych osób, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z Konkursem sporów, dokonaniem dogrywki, w przypadku remisowej liczby punktów.
 3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o wykluczeniu z Konkursu uczestnika, który dokonał tychże naruszeń.

 

 

 

§ 11

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora podczas trwania Konkursu i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 3. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu zostanie o decyzji Komisji Konkursowej powiadomiony telefonicznie.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 2. Organizator zastrzegają sobie prawo do opublikowania listy 10 uczestników, którzy osiągnęli najwyższy wynik punktowy.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Koła Naukowego Studentów Ekonomii KUL (sala C-559 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II ) oraz jest opublikowany na stronie internetowej Koła Naukowe Studentów Ekonomii KUL (www.kul.pl/knse),  a także w miejscu przeprowadzenia konkursu w dniu 07 maja 2014 r.

 

 

 

 

Autor: Renata Osypiuk
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2014, godz. 10:28 - Renata Osypiuk