1. Rekrutacja będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości szans – równy dostęp do wsparcia bez względu na płeć, niepełnosprawność, itp.
  2. Dokumenty rekrutacyjne (Formularz zgłoszeniowy i - w przypadku osób małoletnich - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna oraz oświadczenie uczestnika projektu, a także kwestionariusz do pomiaru umiejętności rozwiązywania problemów) będą dostępne w Biurze projektu, na stronie www projektu i danej szkoły oraz podczas spotkań informacyjnych z uczniami/uczennicami.
  3. Dokumenty rekrutacyjne należy czytelnie i kompletnie wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do Biura projektu.
  4. Selekcja będzie prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie diagnozy przeprowadzonej pod kątem stanu wiedzy/kompetencji uczniów/uczennic za pomocą kwestionariusza do pomiaru umiejętności rozwiązywania problemów, wypełnianego przez uczniów/uczennice. Na zajęcia zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają max. 5 pozytywnych odpowiedzi z kwestionariusza (skala ocen: 1-6). Na podstawie uzyskanych wyników zostaną określone następujące przedziały: wysoki, średni i niski. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, których wyniki będą mieścić się w przedziale wyników wysokich.
  5. Komisja Rekrutacyjna stworzy listy rankingowe oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
  6. Osoby z wynikami z przedziału wyników średnich i niskich zostaną umieszczone na listach rezerwowych, sporządzonych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
  7. W przypadku gdy osób, które osiągną wysokie wyniki będzie mniej niż miejsc w projekcie, uczniowie/uczennice z wynikami średnimi zostaną zaproszeni do rozmów kwalifikacyjnych, opartych na scenariuszu (3 pytania, punktacja w skali 1-6).              
  8. W przypadku rezygnacji Uczestnika/czki projektu z udziału w zajęciach, jeśli nie zostało zrealizowanych do tej pory więcej niż 20% godzin zajęć, wybierana jest następna osoby z listy rezerwowej.
  9. Uczestnik/czka projektu, zakwalifikowana do udziału w zajęciach w trakcie ich trwania jest zobowiązany/a uzupełnić zaległy materiał zgodnie ze wskazówkami wykładowcy.
  10. W wypadku niższego niż oczekiwane, zainteresowania zajęciami oferowanymi w ramach projektu, zostanie ponowiona akcja informacyjno-promocyjna z wykorzystaniem lekcji pokazowych, poparta kampanią w mediach społecznościowych. 
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2017, godz. 11:17 - Beata Cybulak