REKRUTACJA ROZPOCZĘTA!

 

W związku z realizacją projektu „PROM – Międzynarodowa Wymiana Stypendialna Doktorantów i Kadry Akademickiej(II edycja, 2019/2020), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER (2014-2020) Programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), zapraszamy wszystkich zainteresowanych doktorantów i reprezentantów kadry akademickiej z KUL i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, do składania wniosków na stypendia wyjazdowe/przyjazdowe.

 

Termin składania wniosków to 21 stycznia 2020 r. (godz. 14.00)

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej” (II edycja) (do pobrania).

 

UWAGA: Kompletna dokumentacja rekrutacyjna składa się z następujących dokumentów

 

Nr

DOKTORANCI

KADRA AKADEMICKA

1.

formularz uczestnictwa w projekcie (preferowana jest elektroniczna forma wypełnienia formularza), patrz: załącznik nr 1

2.

zaświadczenie z Dziekanatu potwierdzające posiadanie statusu uczestnika/uczestniczki studiów doktoranckich na KUL lub w instytucji zagranicznej (zależnie od kierunku wyjazdu)

zaświadczenie o zatrudnieniu na KUL lub w instytucji zagranicznej (zależnie od kierunku wyjazdu)

3.

zaświadczenie o znajomości języka niezbędnego do zrealizowania programu wyjazdu w jednej z następujących form: międzynarodowy certyfikat; zaświadczenie z jednostki, w której Kandydat/Kandydatka ukończył kurs na danym poziomie znajomości języka; kserokopia protokołu z egzaminu doktorskiego potwierdzona za zgodność z oryginałem; oświadczenie Kandydata/Kandydatki (brak wzorca dokumentu)

4.

oryginał lub kopię potwierdzenia przyjęcia Kandydata/Kandydatki z Instytucji przyjmującej, np. w formie: oryginalnego pisma, wydruku z poczty e-mail lub faksu

 

 

Ww. dokumenty wypełnia się w języku polskim /angielskim. W przypadku osoby z niepełnosprawnością, która uniemożliwia jej złożenie dokumentów w takiej formie, formę złożenia dokumentów – stosownie do rodzaju niepełnosprawności – określi każdorazowo Kierownik projektu.

 

W przypadku doktorantów i kadry akademickiej KUL, komplet dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Biura rekrutacji: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Dział Współpracy z Zagranicą, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Gmach Główny, pokój GG-203; kontakt:

 • Renata Kras (marczak@kul.pl) (doktoranci KUL wyjeżdżający za granicę)
 • Tomasz Kostecki (kostecki@kul.pl) (pracownicy KUL wyjeżdżający za granicę i pracownicy przyjeżdżający z zagranicy)

 

Dokumenty niekompletne, nieczytelne i niespełniające warunków formalnych, w tym złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Przez datę złożenia dokumentów rozumie się dzień wpływu dokumentu do Biura rekrutacji.

 

Załączniki:

 1. Formularz uczestnictwa w projekcie (wersja edytowalna, do pobrania)
 2. Koszty finansowane w projekcie (do pobrania)
 3. Liczba dostępnych stypendiów (do pobrania)
 4. Lista państwa OECD i miast z raportu MERCER (do pobrania)

Po zakwalifikowaniu kandydata/kandydatki do uczestnictwa w projekcie:

 1. Wzór Umowy Beneficjenta z Uczestnikiem/Uczestniczką projektu wraz z załącznikami (do pobrania)
 2. Oświadczenie uczestnika projektu - PO WER (do pobrania)
 3. Dodatkowa zgoda uczestnika - NAWA (do pobrania)

 


 

ADMISSIONS OPEN NOW!

 

In connection with the implementation of the “PROM - International Scholarship Exchange for PhD Students and Academic Staff” (2nd edition, 2019/2020), co-financed by the European Union OP KED (2014-2020) PROM Programme of the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA), we invite all interested PhD candidates  and representatives of academic staff from KUL and abroad, including those from outside the EU, to submit applications for exchange scholarships.

 

The deadline for submitting all applications is January 21st, 2020 (2:00 p.m.)

 

We invite you to read the Regulations of participation in the “PROM - International scholarship exchange of PhD candidates and academic staff” project (2nd edition) (download).

 

 

NOTE: A complete set of recruitment documentation consists of the following documents:

 

No.

PhD CANDIDATES

ACADEMIC STAFF

1.

the project participation data form (preferred an electronically prepared form)

2.

the certificate from the Dean’s Office confirming the status of doctoral student at KUL or at a foreign institution (depending on the direction of mobility)

a certificate of employment at KUL or at a foreign institution (depending on the direction of scholarship exchange visit)

3.

a certificate of the language proficiency necessary to complete the scholarship exchange programme in one of the following forms: an international certificate; a certificate from the unit where the Applicant completed a course at a given level of proficiency; a copy of the doctoral examination issued for  true copy; the statement of the Applicant (template not provided).

NOTE: The certificate does not apply to Applicants whose language necessary to implement the programme is the same as their mother tongue (native speakers) or undertaken/completed philological studies

4.

the original or a copy of the acceptance letter from a host institution, e.g. in the form of: an original letter, print from e-mail or fax

 

 

The documents must be completed in Polish/English. In the case of a person with the special needs which prevents him or her from submitting documents in such a form, the form of submitting documents - appropriate to the type of needs - will be determined each time by the Project manager.

 

In the case of doctoral students and academic staff from a foreign institution, the set of documents should be submitted personally, by post to the address of the Admissions (The John Paul II Catholic University of Lublin, International Relations Office, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; Main Building of KUL, Room no. GG-203) or in a scanned form by e-mail sent to:

 

Once accepted for participation in the project based on scans of documents, the Applicant from a foreign institution must provide original application documents in person or by post to the address of the Admissions Office no later than within 14 days upon receipt of the information on qualification.

 

The documents which are incomplete, illegible and do not fulfill formal requirements including those submitted after the deadline, will not be considered. The date of submitting the documents is the date of receipt of the document to the Admissions Office.

 

Annexes:

 1. Project participation data form (editable file format, download)
 2. Costs financed in connection with participation in the project – flat rates (download)
 3. Number of scholarships available (download)
 4. List of OECD countires and cities from MERCER report (dowload)

Once the Applicant has been selected to participate in the project:

 1. Model of the agreement between the Beneficiary and the Project Participant with Annexes (dowload)
 2. Declaration - OP KED (download)
 3. Consent for processing of personal data by the NAWA (download)

 

Don't know what you can take part in? Please find the list of organised scientific events for the academic year 2019/2020:

 

Name and type of event

Name of the unit of KUL organizing the event

Date/month year of the event (or approximate date of the event)

Language in which the event will be conducted

Is there a separate session for foreigners? (yes/no)

Contact (e-mail address)

Scientific seminar of the Social Personality Psychology Lab

Department of General Psychology (KUL)

every Thursday (12.20 – 14.00) with except for the exam sessions

Polish/English

NO

Wiktor Razmus, PhD

wrazmus@gmail.com

EEGLab Workshop (international workshop, poster session)

Department of Experimental Psychology (KUL)

15-19.06.2020

English

NO

Dariusz Zapała, PhD d.zapala@gmail.com

IX Lublin Anthropological Meetings

Department of Sociology of Culture and Religion (KUL)

April 2020

Polish

NO

Dr. hab. Adam Szafrański

Prof. KUL

adamsz34@wp.pl

International Conference ‘Identity of the Constitution’

Department of Constitutional Law (KUL)

5-9.05.2020

Polish/Italian/English

TBD

Ilona Grądzka, PhD

ilonag@kul.pl

‘Religious freedom and human rights in the teaching of John Paul II’

Department of Human Rights and Humanitarian Law (KUL) in the framework of the 4th Human Rights and Humanitarian Law Forum

28.05.2020

Polish/English

TBD

Robert Tabaszewski, PhD

robert.tabaszewski@kul.pl

International conference ‘European values in the

EU’s transition period – debate on the future of Europe”

Institute of Political Science and Public Administration (KUL)

April/May 2020

English

YES

Dr. hab. Beata Piskorska

bpiskorska@kul.pl

Discussion Panel on the Eastern Europe Initiatives Congress

Institute of Political Science and Public Administration (KUL)

September 2020

Polish/English/Ukrainian

YES

Dr. hab. Beata Piskorska

bpiskorska@kul.pl

‘Challenges of international security in Central and Eastern Europe in the 21st century - the perspective of Poland and Germany’

Institute of Political Science and Public Administration (KUL)

November 2020

Polish/English/Ukrainian

YES

Dr. hab. Beata Piskorska

bpiskorska@kul.pl

‘The Word of God in the proclamation of Benedict XIV’

The Department of Dogmatic History and Historical Theology, The Section of Dogmatic Theology (KUL)

16.04.2020

Polish/German

NO

Rev. Prof. dr. hab.
Krzysztof Góźdź
kgozdz@kul.pl

Principal Theses of the Eucharistic Congress, Budapest 2020

The Department of Dogmatic History and Historical Theology, The Section of Dogmatic Theology (KUL)

May 2020

Polish/German

NO

Rev. Prof. dr. hab.
Krzysztof Góźdź
kgozdz@kul.pl

29th Annual Conference of the Polish Association for the Study

of English (PASE) – Intersections: Linguistic, Literary and Cultural Encounters in English Studies

Institute of Literary Studies/Institute of Linguistic Studies (KUL)

25-27.06.2020

 

English

 

N/A

Ewelina Bańka, PhD

ebanka@kul.lublin.pl

TEXTS 11: Literary and Cultural Studies conference (national conference)

English Studies

Institute of Literary

Studies (KUL)

April/May 2020

English

NO

Dr. hab. Urszula Niewiadomska-Flis

urszula.niewiadomska.flis@gmail.com

Guest lecture on American culture by a visiting professor

English Studies

Institute of Literary

Studies (KUL)

April/May 2020

English

N/A

Dr. hab. Urszula Niewiadomska-Flis

urszula.niewiadomska.flis@gmail.com

Invited guest lecture about American literature

English Studies

Institute of Literary

Studies (KUL)

May/June 2020

English

 N/A

Dr. hab. Urszula Niewiadomska-Flis

urszula.niewiadomska.flis@gmail.com

Vth International Conference in the series ‘Russian, Ukrainian and Belarusian emigration of the 20th and 21st centuries’

Department of Russian, Ukrainian and Belarusian Literature (KUL)

September

2020

Polish/Russian/

Ukrainian/Belarusian

NO

Dr. hab. Beata Siwek, Prof. KUL

beata.siwek@kul.pl

Scientific seminar from the series ‘Identity Discourses in the East Slavic Literatures’

Department of Russian, Ukrainian and Belarusian Literature (KUL)

May 2020

Polish/Russian/

Ukrainian/Belarusian

NO

Dr. hab. Beata Siwek, Prof. KUL

beata.siwek@kul.pl

Open lecture from the series ‘Other Russia’

Department of Russian, Ukrainian and Belarusian Literature (KUL)

April 2020

Polish

NO

Dr. hab. Beata Siwek, Prof. KUL

beata.siwek@kul.pl

 

 

You can also contact directly the representatives of the academic staff of KUL (scholarship holders of PROM 2018/2019), who will help you to develop a plan of activities:

 

Name/surname/academic title(s)

Grzegorz Skrobotowicz, PhD in Law, MBA

Faculty

Faculty of Law, Canon Law and Administration (KUL)

Academic discipline

law

Areas of expertise (key words)

criminal law, penitentiary law, criminal executive law, mediation, ADR

PhD candidates

NO

Representatives of academic staff

YES

E-mail address grzegorz.skrobotowicz@kul.pl

 

Name/surname/academic title(s)

Elżbieta Błotnicka Mazur, PhD

Faculty

Faculty of Humanities (KUL)

Academic discipline

art studies, art history

Areas of expertise (key words)

modern art history, modern architecture, interwar art, neo-avant-garde art

PhD candidates

YES

Representatives of academic staff

YES

E-mail address elamazur@kul.pl

 

Name/surname/academic title(s)

Dr. hab. Magdalena Staniszewska, Prof. KUL / Ilona Sadok, PhD

Faculty

Faculty of Sciences and Health (KUL)

Academic discipline

biology, chemistry

Areas of expertise (key words)

tryptophan metabolism, cancer, immunology, protein modification, chromatography, mass spectrometry

PhD candidates

NO

Representatives of academic staff

YES

E-mail address staniszkul@kul.pl

 

 

 

 

prom_logotyp_1.[1]

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2020, godz. 12:32 - Urszula Czyżewska