rh_04_333

Tom LII, zeszyt 4, 2004


Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Zagrodzkiego
KOMITET REDAKCYJNY:

Ryszarda Bulas, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Małgorzata Kitowska-Łysiak, ks. Ryszard Knapiński,
Jadwiga Kuczyńska, Lechosław Lameński, Urszula Małgorzata Mazurczak (REDAKTOR NACZELNY),
Jowita Patyra (SEKRETARZ), Jan Wiktor Sienkiewicz, Elżbieta Wolicka-Wolszleger

Redaktor zeszytu: Urszula Małgorzata Mazurczak

RECENZENCI: Waldemar Deluga, Irena Rolska-Boruch, Max Stebler


SPIS TREŚCI:5.     Profesor Tadeusz Zagrodzki, twórca Katedry Historii Sztuki Średniowiecznej Powszechnej KUL,
        wybitny badacz architektury i urbanistyki, znakomity dydaktyk i powszechnie szanowany pedagog

        (Urszula Małgorzata Mazurczak)

ROZPRAWY:

9.     Henryk Wąsowicz, Najstarszy rzymski kalendarz świąt     
30.    The oldest Roman calendar of feasts (Sum.)

31.    Zofia Ciećkiewicz, Liczba w koncepcji ideowej romańskich kolumn w Strzelnic. Cztery żywioły, trzydzieści sześć
         dekanów

54.    A number in iconological conception of the Romanesque pillars in Strzelno. Four Elements, Thirty Six Decanal
         Planets
(Sum.)

59.    Małgorzata Dubrowska, Obraz przyrody w średniowiecznej niemieckiej liryce dworskiej oraz w Księdze natury
         Konrada von Megenberga

74.    The image of naturę in the medieval German court lyric poetry and in Konrad von Megenberg's Ruch der Natur
         (Sum.)

77.    Arkadiusz Adamczuk, Iluminacje Kodeksu Dekretu Gracjana ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego
         Uniwersytetu Lubelskiego. Analiza stylistyczno-porównawcza

105.   Illuminations in the Code of Gracian's Decree from the collection of the University Library of the
         Catholic University of Lublin
(Sum.)

111.  Urszula Małgorzata Mazurczak, La nature - la ville dans la peinture a la charniere du moyen agę et de la
         renaissance sur les exemples choisis de Paris representations reclles et symboliques

127.  Natura - widoki miasta w malarstwie późnego średniowiecza na podstawie wybranych przykładów widoków
         Paryża w malarstwie późnośredniowiecznym
(Streszcz.)

129.  Jowita Patyra, Problem narratora w średniowiecznej ikonografii objawień św. Jana na przykładzie Apokalipsy
         z Angers

145.  The problem of the narrator in the medieval iconography of St. John's Apocałypse on the example of
         Apocałypse of Angers
(Sum.)

149.  Justyna Lada, Obraz Maryi z Dzieciątkiem Gentile da Fabriano jako przykład typu Madonny dell'Umilta      
212.  Gentile da Fabriano's painting of Mary with Infant Jesus as an example of the type of Madonna dell'Umilta
         (Sum.)

215.  Ks. Bogdan Blajer, Gotycka Pieta w Łaszewie koło Wielunia
227.  The Gothic Pieta in Łaszew near Wieluń (Sum.)

233.  Iwona Kościółko, Zwiastowanie z Mądrego jako przykład ikonografii Wcielenia
262.  The Annunciation of Mądre as an example of iconography of the Incarnation (Sum.)

263.  Gabriela Głodzik, Historyczne i artystyczne znaczenie krucyfiksu Unii Lubelskiej
287.  Historical and artistic significance of the Crucifix of the Union of Lublin (Sum.)

301.  Beata Purc-Stępniak, Treści ideowe w obrazach wnętrz kościelnych. Kilka uwag o obrazie Cornelisa de Mana
         "Wnętrze starego kościoła w Delft"

325.  Ideological contents of the paintings of church interiors. A few remarks on Cornelis de Man's painting (Sum.)

345.  Magdalena Leszner, Obraz Matki Bożej z kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
         w Łodzi

363.  The painting of Our Lady from the church dedicated to the Assumption of the Hoły Virgin Mary in Łódź (Sum.)

367.  Lechosław Lameński, Rzymskie ślady Władysława Oleszczyńskiego, czyli o kilku źródłach do poznania życia
         artysty

390.  Władysław Oleszczyński's Roman footprints, or on several sources for studying an artisfs life (Sum.)

391.  Jan Wiktor Sienkiewicz, Obraz sztuki czeskiej według Wlastimila Hofmana
412.  The picture of the Czech art according to Wlastimil Hofman (Sum.)

419.  Ołeh Rudenko, W poszukiwaniu sztuki rodzimej. Dyskusja wokół recepcji ruskiego malarstwa sakralnego końca
         XIX i początku XX wieku w Galicji Wschodniej

447.  Looking for native art. A discussion on the reception of the Ruthenian church painting of the end of the 19th
         century and the beginning of the 20th century in Eastern Galicia
(Sum.)

451.  Seweryn Kuter, Zaślubiny Starego i Nowego Testamentu w sztuce XV wieku. Zarys problematyki badawczej
459.  The wedding of the Old and New Testament in the 15th century art. An outline of the research problems (Sum.)

KOMUNIKATY:

461.  Jerzy Miziołek, Stefan Kardynał Wyszyński wobec universum sztuki (na 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia)

469.  Seweryn Kuter, Rola wytycznych konserwatorskich w planach rewitalizacji miast

474.  Zenon Birkholz, Das schloss der familie Zebrzydowski in Więcbork

479.  Krzysztof Gombin, Uroczystości pogrzebowe w Warszawie po śmierci Eustachego i Marianny Potockich    

486.  Marcin Wawerski, Komunikat na temat obrazu Trójcy Świętej z kościoła parafialnego w Jastarni

491.  Rafał Nawrocki, Nagrobek „Trzech Janów" Tarnowskich oraz nagrobek Jana i Janusza Kościeleckich.
         Rozważania na temat renesansowych pomników rycerskich w Polsce

498.  Tomasz Bulewicz, Uwagi na temat ikonografii cyklu "Dzieje św. Tomasza Apostoła" z kolegiaty zamojskiej
         na przykładzie obrazu "Chrystus otrzymujący wiadomość o chorobie Łazarza"


502.  Marcin Nyga, Mecenat artystyczny opata Bernarda Rosy w świetle jego biografii Grussauische volle
         Herbstrose... Wybrane zagadnienia


506.  Cyprian Janusz Moryc OFM, Zespół posągów na fasadzie kościoła św. Bernardyna ze Sieny w Krakowie.
         Analiza i próba identyfikacji ikonograficznej


520.  Bogumiła Rouba, Michał Witkowski, Emblematy maryjne w programie ideowym fresków Walentyna
         Żebrowskiego w kościele Bernardynów w Skępem. Uwagi na temat ikonografii


525.  Roman Zilinko, Stan badań nad twórczością Iwana Rutkowycza

RECENZJE:

535.  Iluminowane rękopisy prawnicze. Recenzja katalogu wystawy Illuminating the Law, Legal Manuscripts
         in Cambridge Collections
(Arkadiusz. Adamczyk)

539.  Księga - dzieło sztuki, księga - dzieło kultury. Dwie wystawy średniowiecznych iluminowanych kodeksów
         rękopiśmiennych w Belgii
(Arkadiusz Adamczuk)

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2009, godz. 10:44 - Marta Zbańska