rh_04_333

Tom LIV, zeszyt 4, 2006

 KOMITET REDAKCYJNY:


Ryszarda Bulas, Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, Małgorzata Kitowska-Łysiak, ks. Ryszard Knapiński, Jadwiga Kuczyńska, Lechosław Lameński, Urszula Małgorzata Mazurczak (REDAKTOR NACZELNY), Jowita Patyra (SEKRETARZ), Jan Wiktor Sienkiewicz, Elżbieta Wolicka-Wolszleger

Redaktorzy zeszytu: Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch

RECENZENCI: Zbigniew Bania, Urszula Małgorzata Mazurczak


SPIS TREŚCI:60-LECIE KATEDRY HISTORII SZTUKI NOWOŻYTNEJ KUL


5.      Ks. Jan Nieciecki, Katedra Historii Sztuki Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.                    Zarys dziejów.
12.    The Department of the History of Modern Art in the Catholic University of Lublin John Pauł II. An Outline                        of History (Sum.)


15.    Bibliografia prac osób zatrudnionych w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL za lata 1945-2005 (Wybór)                    (oprac. Irena Rolska-Boruch)


41.    Rozprawy doktorskie powstałe w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej KUL w latach 1986-2005                                            (oprac. Irena Rolska-Boruch)


ARTYKUŁY:


67.    Piotr Krasny, Marek Walczak, Konfesja. Kilka uwag o znaczeniu terminu oraz jego używaniu i nadużywaniu                    w polskiej literaturze historycznoartystycznej

89.    Confession. A Few Remarks on the Meaning of the Term and its Use and Abuse in Polish Historieal-Artistic                        Literature (Sum.)


99.    Małgorzata Żak, Ogrody Maryi - kompozycje miejsca i roślinne wypełnienia. Zarys ikonografii motywu Madonny              na tle ogrodu
137.    The Gardens of Mary - Compositions of the Place and Plant Filler. An Outline of the Iconography of the Motif of                 Madonna Against the Backdrop of the Garden (Sum.)


147.    Michał Kurzej, Archaizacja i modernizacja. Przemiany stylowe dekoracji sklepiennych na przykładzie kościoła                  i klasztoru ss. Brygidek w Lublinie
169.    Archaisation and Modernisation. Transformation.s in the Style of Ceiling Decorations as Instanced in the                          Bridgettines' Church and Monastery in Lublin (Sum.)

189.    Andrzej Betlej, „Niech przyjdzie tutaj Witruwiusz ze wszystkimi swoimi następcami". Kilka uwag na temat                     kościoła i kolegium jezuitów w Ostrogu
204.    "Let Vitriuvius Come Here with all His Successors". Several Remarks on the Church and the College of Jesuits                 in Ostróg (Sum.)


225.    Ks. Jan Nieciecki, Koleje życia Antoniego Herliczki, malarza polskiego XVIII Wieku
284.    Antoni Herliczka's Vicissitudes of Life the Polish Painter of the Eighteenth Century (Sum.)

291.    Krzysztof Gombin, Pałac Potockich w Lublinie w świetle osiemnastowiecznych źródeł
304.    The Potocki Pałace in Lublin in the Light of Eighteenth-century Sources (Sum.)


KOMUNIKATY:


307.    Tatiana Krynicka, Rośliny oraz ich zastosowanie w De architectura Marka Witruwiusza


315.    Hubert Mącik, Czy w Lublinie istniała późnośredniowieczna kalwaria?


327.    Krzysztof Gombin, Polowania Eustachego Potockiego


RECENZJE:


337.    Święty Michał, czyli refleksje na kanwie książki prof. Jadwigi Kuczyńskiej Kościół famy św. Michała w Lublinie,               Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004 (Robert Wójcik)


348.    Katharina Fietze, Im Gefolge Dianas. Fraiien und höfische Jagd im Miftelalter (1200-1500), seria "Beihefte zum             Archiv für Kulturgeschichte", Heft 59, hrsg. Helmut Neuhaus, Bohlau Verlag, Köln-Weimar 2005 (Małgorzata Żak)

Autor: Marta Zbańska
Ostatnia aktualizacja: 22.04.2009, godz. 10:53 - Marta Zbańska