ARTYKUŁ DYSKUSYJNY


 

Maja FILIPIAK, Monika TARNOWSKA, Bartosz ZALEWSKI, Władysław Jacek PALUCHOWSKI (2015).  O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce. Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 159-169.

 

Streszczenie: Artykuł jest zaproszeniem do dyskusji dotyczącej stworzenia w Polsce systemu ustawicznego kształcenia w diagnozie psychologicznej. Postulat takiego kształcenia zawarty jest w szeregu dokumentów regulujących praktykę diagnostyczną, w tym w zasadach otrzymywania Europejskie­go Dyplomu Psychologa (EuroPsy). W Polsce natomiast brakuje odpowiedniego spójnego i po­wszechnego systemu kształcenia i weryfikowania kompetencji diagnostycznych, obecnie samo ukończenie studiów psychologicznych jest wystarczające, by móc korzystać ze wszystkich dostęp­nych narzędzi diagnostycznych. Badania nad kształceniem psychologów sugerują, że edukacja ustawiczna wraz z nabywaniem doświadczenia jest najlepszą drogą rozwoju kompetencji diagno­stycznych psychologa. W tym kontekście w artykule zarysowanych jest szereg kwestii - oraz wyprowadzonych z nich pytań - dotyczących organizacji takiego systemu w Polsce.

Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, diagnoza psychologiczna, kompetencje diagnostyczne.


 

 

DYSKUSJA


 

Peter HALAMA (2015). Kompetencje w zakresie diagnozy psychologicznej nie są niezależne od kompetencji w dziedzinach szczegółowych praktyki psychologicznej. Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 185-187.

 

Streszczenie: Komentarz do artykułu M. Filipiak i współpracowników podkreśla fakt, że diagnoza psycholo­giczna w szerszym sensie jest nieodłączną częścią zawodu psychologa niezależnie od tego, czy posługuje się on testami psychologicznymi, czy też nie. Co więcej, kompetencje w zakresie dia­gnozy psychologicznej nie są rzeczą niezależną od kompetencji w szczegółowych dziedzinach praktyki psychologicznej. Z tego właśnie powodu kształcenie ogólne w zakresie diagnozy psycho­logicznej nie jest wystarczające do nabycia kompetencji diagnostycznych; może jednak stanowić solidną podstawę dla poprawy jakości diagnozowania w dziedzinach szczegółowych psychologii.

Słowa kluczowe: diagnoza psychologiczna, kompetencje, kształcenie.


 

Maciej KARWOWSKI, Joanna SZEN-ZIEMIAŃSKA (2015). Myślmy o diagnozie i diagnostach szerzej. Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 193-197.

 

Streszczenie: Komentując tekst M. Filipiak i współautorów, postulujemy zwłaszcza szersze, niż zostało to uczy­nione, zdefiniowanie grupy diagnostów. Nie kontestując w pełni słusznego postulatu całożyciowe-go kształcenia w obszarze diagnozy, zastanawiamy się, jak organizować takie kształcenie, aby mogli być nim objęci nie tylko absolwenci studiów psychologicznych, lecz także inni specjaliści zajmujący się w swojej codziennej pracy diagnozą - między innymi pedagodzy, socjologowie, psychiatrzy oraz terapeuci.

Słowa kluczowe: diagnostyka psychologiczna, diagnostyka edukacyjna.


 

Piotr OLEŚ (2015). Kompetencja w diagnozowaniu, czyli o konieczności ustawicznego kształcenia. Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 205-210.

 

Streszczenie: Szybki postęp wiedzy dotyczącej procesu postępowania diagnostycznego wymusza konieczność permanentnego kształcenia (się) diagnostów. Powinno ono dotyczyć wszystkich etapów procesu diagnostycznego i zawierać trening umiejętności alternatywnego myślenia zwłaszcza w zakresie stawiania hipotez i teoretycznej interpretacji wyników; ważna jest też dyskusja przypadków i ocena wartości klinicznego doświadczenia. Jest to możliwe w ramach otwartej dyskusji akademi­ków reprezentujących aktualną wiedzę i doświadczonych praktyków posiadających wiedzę proce­duralną i umiejętności dotyczące prowadzenia badań diagnostycznych oraz ich interpretacji.

Słowa kluczowe: badanie i diagnoza kliniczna, permanentne kształcenie.


 

Ype H. POORTINGA (2015). Organizacja ustawicznego rozwoju zawodowego / The organization of Continued Professional Development. Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 217-220.

 

Streszczenie: Niniejszy komentarz wyraża pogląd w pełni zgodny z zawartą w artykule dyskusyjnym tezą o potrzebie ustawicznego rozwoju zawodowego (CPD). Autor odnotowuje potencjalną rozbieżność pomiędzy komentowanym artykułem a regulacjami dotyczącymi Europejskiego Certyfikatu Psy­chologa (EuroPsy) oraz porusza kilka innych kwestii.

Słowa kluczowe: diagnoza, ustawiczny rozwój zawodowy, Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych (EFPA), Europejski Certyfikat Psychologa (EuroPsy).


 

Adam TARNOWSKI (2015). Kształcenie ustawiczne jako dzielenie się odpowiedzialnością. Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 225-227.

 

Streszczenie: Komentując z punktu widzenia psychologii transportu artykuł poświęcony kształceniu ustawicz­nemu psychologów diagnostów zaproponowano, aby różne formy kształcenia podyplomowego były oceniane pod kątem zakładanych i weryfikowanych efektów kształcenia, zaś opieranie ich założeń na EBA powinno wyrabiać nawyk wiązania praktyki z wiedzą naukową. Poważny pro­blem stanowi brak elementarnych kompetencji psychologicznych u wielu osób, i najlepszym wyj­ściem w ich przypadku wydaje się staż i praca pod superwizją. System kształcenia powinien uwzględniać fakt, że przekazywanie zasad, umiejętności i procedur jest przejęciem części odpo­wiedzialności za działania uczestników w późniejszej praktyce diagnostycznej.

Słowa kluczowe: diagnoza psychologiczna, EBA, efekty kształcenia, odpowiedzialność.

 


 

Małgorzata TOEPLITZ-WINIEWSKA (2015). Czy możliwe jest doskonalenie w diagnostyce psychologicznej bez określonego kontekstu praktyki? Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 233-236.

 

Streszczenie: Polemika z autorami tekstu o potrzebie systemowego rozwiązania kwestii ustawicznego kształce­nia w obszarze diagnozy koncentruje się na problemach związanych z doskonaleniem w określo­nym obszarze praktyki psychologicznej. Autorzy sformułowali szereg pytań, na które nie sposób odpowiedzieć w krótkim tekście polemicznym. Skoncentrowano się więc na elementach niezbęd­nych w każdym szkoleniu oraz na kilku uwagach dotyczących procesu certyfikacji kompetencji diagnostycznych.

Słowa kluczowe: praktyka psychologiczna, kompetencje diagnostyczne, certyfikowanie.


 

 

ODPOWIEDŹ AUTORÓW


 

Maja FILIPIAK, Monika TARNOWSKA, Bartosz ZALEWSKI, Władysław Jacek PALUCHOWSKI  (2015). O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce - podsumowanie dyskusji. Roczniki Psychologiczne, 18 (2), 241-250.

 

Streszczenie: Artykuł stanowi podsumowanie dyskusji dotyczącej ustawicznego kształcenia w obszarze diagno­zy psychologicznej, do której zaproszeniem był tekst Filipiak i współautorów, opublikowany na łamach Roczników Psychologicznych (18(2015), nr 2, s. 157-169). W artykule omawiane są kwe­stie dotyczące definiowania diagnozy jako usługi vs kompetencji, umiejscowienia formalnych regulacji w zakresie kształcenia na poziomie polskim vs europejskim, treści nauczania oraz orga­nizacji kształcenia w szerszym kontekście roli zawodowej psychologa, a także problem kształcenia w diagnostyce nie tylko psychologów. Autorzy, opisując własne stanowisko wobec omawianych wątków, formułują postulaty dotyczące: (1) systemowych rozwiązań w zakresie kształcenia usta­wicznego w obszarze diagnozy psychologicznej, (2) potrzeby rozwijania badań weryfikujących użyteczność określonych form nauczania kompetencji diagnostycznych oraz (3) konieczności promowania kultury współpracy między psychologami praktykami a akademikami.

Słowa kluczowe: kształcenie ustawiczne, diagnoza psychologiczna, rozwój kompetencji psycho­logicznych.

Autor: Karol Juros
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015, godz. 22:51 - Karol Juros