ARTYKUŁY


 

Bibianna BAŁAJ (2015). Wpływ złożoności obiektu i wielkości kąta rotacji na ruchy oczu podczas wykonywania rotacji umysłowej. Roczniki Psychologiczne, 18 (4), 465-483.

 

Streszczenie: Celem naukowym badania było poszukiwanie czynników modyfikujących ruchy oczu obserwowane podczas wykonywania zadania rotacji wyobrażeniowej. Z jednej strony poszukiwano różnic we wskaźnikach dotyczących ruchów oczu w fazie percepcji obiektu w pozycji wyjściowej i zrotowanej, z drugiej strony testowano wpływ złożoności obiektów na siłę podobieństwa między percepcją i wyobraźnią w czasach fiksacji wzroku w odpowiadających sobie regionach zainteresowania. Rezultaty pokazały dłuższe średnie czasy trwania, mniejszą liczbę i częstotliwość fiksacji wzroku podczas wyobrażania sobie obiektów w porównaniu z ich oglądaniem. Można zatem stwierdzić, że wyobrażenia wymagały dłuższego, głębszego przetwarzania danych, niż miało to miejsce podczas oglądania obiektu. Podobieństwo percepcji i wyobraźni pod względem czasów fiksacji wzroku w odpowiadających sobie regionach zainteresowania było silniejsze dla obiektów prostych w porównaniu ze złożonymi. Ponadto wykazano, że dla większych kątów rotacji liczba fiksacji była większa, a częstotliwość mniejsza w porównaniu z mniejszymi kątami, co wskazuje na wzrost odczuwanego poziomu trudności zadania i wzrost zaangażowania poznawczego wraz z rosnącym kątem rotacji.

Słowa kluczowe: rotacja umysłowa, ruchy oczu, porównywanie ścieżek wzrokowych.


 

Sabina STASZCZYK, Aleksandra TOKARZ (2015). Związki między wskaźnikami pracoholizmu i wypalenia zawodowego u specjalistów oraz menedżerów. Roczniki Psychologiczne, 18 (4), 505-522.

 

Streszczenie: Celem badania było: (1) potwierdzenie przewidywanych, pozytywnych związków pracoholizmu z wypaleniem; (2) eksploracja powiązań pomiędzy wskaźnikami pracoholizmu, wypalenia zawodowego a stażem pracy; (3) zbudowanie i empiryczna weryfikacja modelu strukturalnego jako próby uporządkowania relacji między mierzonymi zmiennymi. Badania przeprowadzono wśród pracowników umysłowych dużej firmy działającej na rynku polskim. Wyniki częściowo potwierdziły hipotezę: tylko zadowolenie i nierównowaga w działaniu wykazywały istotne związki z obydwoma skalami wypalenia. Najsilniejszym negatywnym predyktorem składowych wypalenia było zadowolenie z pracy. Analizy korelacji i regresji były podstawą modelu wyjaśniającego wyczerpanie i brak zaangażowania, zmiennymi wyjaśniającymi były wskaźniki pracoholizmu i staż pracy.

Słowa kluczowe: pracoholizm, wypalenie zawodowe, konflikt praca-życie, wykorzystanie czasu, staż pracy.


 

 RAPORTY


 

Kamila WOJDYŁO (2015). Pracoholizm – istota konstruktu i trafność nomenklatury jako aktualne problemy w badaniach nad zjawiskiem. Komentarz do Staszczyk i Tokarz (2015).
Roczniki Psychologiczne, 18 (4), 541-546. 

 

Streszczenie: Analiza wyników badań dotyczących w zapowiedzi „pracoholizmu”, w tym niektórych badań polskich, wskazuje na co najmniej trzy niepokojące stany rzeczy: (a) stosowania nierzadko błędnej nomenklatury „pracoholizm” do zjawisk niezwiązanych z uzależnieniem od pracy, (b) włączania do konceptualizacji zjawiska pracoholizmu wymiarów definiujących zdrowe zapracowanie (np. zaangażowanie w pracę), które nie różnicują pracoholizmu jako zaburzenia od zjawiska zdrowego zapracowania, (c) stosowania nietrafnej interpretacji uzyskanych rezultatów badawczych, które dotyczą zdrowego zapracowania, jako opisujących uzależnienie od pracy. W komentarzu do artykułu zawarto dyskusję dotyczącą wymienionych kwestii problematycznych.

Słowa kluczowe: pracoholizm, uzależnienie od pracy, patologiczne zapracowanie.


 

Aleksandra JASIELSKA, Lech KACZMAREK, Aleksandra BROŃSKA, Maria DOMINIAK, Karolina NIEMIER, Daria PATALAS, Andrzej SOKOŁOWSKI, Martyna TOMCZAK (2015). Związek pamięci roboczej ze strategiami regulacji emocji. Roczniki Psychologiczne, 18 (4), 553-565.

 

Streszczenie: Artykuł przedstawia badania dotyczące zależności pamięci roboczej z regulacją emocji, która powinna ujawnić się szczególnie w sytuacjach stosowania strategii angażujących zasoby poznawcze, takich jak przeformułowanie poznawcze i pozytywne przewartościowanie. Założono, że osoby o większej pojemności pamięci roboczej będą deklarowały częstsze stosowanie wskazanych strategii. W badaniu (N = 65) wykorzystano: Kwestionariusz regulacji emocji, Kwestionariusz poznawczej regulacji emocji oraz Komputerową procedurę OSPAN (Operation Span Task). Hipotezy badawcze zostały potwierdzone. Uzyskane wyniki zinterpretowano w odniesieniu do takich konstruktów, jak temporalna organizacja strategii regulowania emocji, giętkość afektywna, formy przeformułowania poznawczego.

Słowa kluczowe: pamięć robocza, strategie regulacji emocji, przeformułowanie poznawcze, pozytywne przewartościowanie.


 

Agata CIEŚLAR (2015). Dialog z wyobrażonym rozmówcą jako forma wsparcia w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach. Roczniki Psychologiczne, 18 (4), 579-587.

 

Streszczenie: Badanie opisane w artykule opiera się na założeniu, że wsparcie należy do funkcji dialogów wewnętrznych, ale nieznana jest ich rola w sytuacji stresowej. Przedmiotem badania są dialogi z wyobrażonymi rozmówcami i ich rola w radzeniu sobie w stresujących sytuacjach. Uczestnicy badania (N = 73) zostali poproszeni o wyobrażenie sobie trudnej sytuacji. Następnie grupa eksperymentalna (N = 36) przeprowadzała wyobrażony dialog z osobą z wcześniej stworzonej mapy wsparcia. Grupa kontrolna (N = 37) tworzyła listę możliwych rozwiązań trudnej sytuacji. Badana była jakość uzyskanego w wyniku dialogu bądź tworzenia listy rozwiązań spostrzeganego wsparcia. Wyniki badań pokazują, że dialog z wyobrażonym rozmówcą jest skuteczniejszą formą radzenia sobie ze stresującą sytuacją niż generowanie listy możliwych rozwiązań problemu.

Słowa kluczowe: dialog wyobrażony, wsparcie, radzenie sobie.


 

Anna Katarzyna ZALESZCZYK, Paweł KOT (2015). Nadzieja na sukces a trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych. Roczniki Psychologiczne, 18 (4), 599-609.

 

Streszczenie: Celem artykułu jest sprawdzenie zależności pomiędzy trudnością podejmowania decyzji zawodowych a nadzieją na sukces, która może być czynnikiem modyfikującym jakość decyzji podejmowanych przez ludzi, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Nadzieja na sukces, będąca źródłem motywacji do działania i przezwyciężania napotykanych przeszkód, wpływa na sposób percepcji i działania człowieka przy podejmowaniu decyzji i aktywności. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 149 uczniów klas maturalnych szkół średnich z województwa mazowieckiego. Wiek osób badanych mieścił się w przedziale 17-21 lat (M = 18,64; SD = 0,69). Do pomiaru zmiennych wykorzystano Kwestionariusz Trudności w Podejmowaniu Decyzji Zawodowych oraz Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Analiza wyników wskazuje istotne statystycznie różnice w nasileniu trudności w podejmowaniu decyzji zawodowych u osób o różnym poziomie nadziei na sukces.

Słowa kluczowe: trudność podejmowania decyzji zawodowej, brak gotowości, brak informacji, niezgodność informacji, nadzieja na sukces.

Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2016, godz. 08:25 - Ana Ivanova