ARTYKUŁY


 

Jak cytować: Ogińska-Bulik, N. (2016). Ruminacje a skutki traumy u kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 627-642. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.4-1pl

 

Streszczenie: Celem badań było ustalenie związku między ruminacjami a występowaniem negatywnych (objawy stresu pourazowego) i pozytywnych (potraumatyczny wzrost) następstw traumy wynikającej z doświadczania przemocy w rodzinie. Analizie poddano wyniki 89 kobiet, które doświadczyły przemocy domowej. Wiek badanych mieścił się w zakresie 18-60 lat (M = 34,36; SD = 12,81). W badaniach wykorzystano Skalę Wpływu Zdarzeń, będącą polską adaptacją the Impact of Event Scale, Inwentarz Potraumatycznego Rozwoju, który jest polską adaptacją the Posttraumatic Growth Inventory oraz Inwentarz Ruminacji o Negatywnym Zdarzeniu, będący polską adaptacją the Event Related Rumination Inventory, który mierzy dwa rodzaje ruminacji: natrętne i refleksyjne. Obydwa rodzaje ruminacji okazały się powiązane przede wszystkim z objawami stresu pourazowego. Słabsze związki zanotowano między nasileniem ruminacji refleksyjnych a potraumatycznym wzrostem. Ruminacje natrętne pełniły rolę predykcyjną dla zespołu stresu pourazowego, szczególnie intruzji i pobudzenia. Z kolei ruminacje refleksyjne okazały się predyktorami potraumatycznego wzrostu, a przede wszystkim pozytywnych zmian w percepcji siebie i relacjach z innymi. Ruminacje pełnią istotną rolę w występowaniu zarówno negatywnych, jak i pozytywnych następstw doświadczonej traumy.

 

Słowa kluczowe: zaburzenie po stresie traumatycznym; potraumatyczny wzrost; ruminacje; kobiety; przemoc domowa.


 

Jak cytować: Szubielska, M., Niestorowicz, E., Marek, B. (2016). Jak rysują osoby, które nigdy nie widziały? Badania niewidomych uczniów. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 659-680. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.4-2pl

 

Streszczenie: Przedmiotem badania była analiza cech formalnych występujących w rysunkach dzieci i młodzieży niewidomej od urodzenia, a także zdolność identyfikacji i ocena stopnia rozpoznawalności tych rysunków przez widzących odbiorców. Zbadano uczniów w wieku 7-15 lat. Stwierdzono, że w ich pracach przeważają elementy formalne typowe dla rysunków tworzonych w stadium realizmu nieudolnego. Dodatkowym celem badania była ocena przydatności narzędzia, zwanego transfografem, w edukacji rysunkowej osób niewidomych. Rysunki wykonane przez niewidomych przed treningiem i po treningu z transfografem okazały się porównywalnie trudne do identyfikacji, jednak w sytuacji udzielenia sędziom wskazówki co do treści szkiców wyżej oceniano rozpoznawalność rysunków wykonanych po treningu. Ponadto w rysunkach wykonanych po treningu zmniejszyła się obecność cech typowych dla stadium realizmu nieudolnego.

 

Słowa kluczowe: osoby niewidome od urodzenia; rozwój rysunkowy; wyobraźnia; grafika dotykowa; transfograf.


 

Jak cytować: Zawadzka, A. M., Iwanowska, M. (2016). Materializm jawny i utajony a samoocena i gotowość do samonaprawy u młodzieży. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 701-721. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.4-3pl

 

Streszczenie: Celem artykułu była analiza związku materializmu jawnego i utajonego z samooceną i gotowością do samonaprawy u nastolatków. W artykule zaprezentowano wyniki dwóch badań. W pierwszym badaniu sprawdzono, jakie są kategorie obiektów i aktywności, które wiążą się ze szczęściem nastolatka, oraz w jaki sposób kategoria szczęścia związana z posiadaniem rzeczy wiąże się z postawami materialistycznymi nastolatka. W drugim badaniu testowano za pomocą kwestionariuszy związki materializmu utajonego z materializmem jawnym oraz z samooceną i gotowością do samonaprawy. Uzyskane wyniki wykazały, że: (1) można wyróżnić pięć kategorii szczęścia nastolatków – ludzie i zwierzęta, zainteresowania, sport, osiągnięcia, rzeczy materialne i pieniądze; (2) materializm utajony zgodnie z założeniami wiąże się pozytywnie z materializmem jawnym oraz negatywnie z samooceną (Badanie 2) i gotowością do samonaprawy (Badanie 1 i 2) nastolatków. Nie zanotowano natomiast istotnych związków materializmu jawnego z samooceną i gotowością do samonaprawy.

 

Słowa kluczowe: adolescent; utajony i jawny materializm; samoocena; gotowość do samonaprawy.


 

Jak cytować: Steuden, S., Brudek, R., Izdebski, P. (2016). Polska adaptacja trzywymiarowej skali mądrości (3D-WS) M. Ardelt. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 745-768. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.4-4pl

 

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki prac nad polską adaptacją Trzywymiarowej Skali Mądrości (Three-Dimensional Wisdom Scale) Moniki Ardelt. Przedstawiono właściwości psychometryczne polskiej wersji 3D-WS. Otrzymane rezultaty są porównywalne z danymi dla wersji oryginalnej narzędzia i potwierdzają, że polska wersja skali 3D-WS może mieć zastosowanie w badaniach naukowych. Skala składa się z 39 itemów, tworzących 4 wymiary: Poznawczy, Afektywny, Samoświadomościowy, Empatyczny. Skala przetestowana została w badaniach 475 osób. Wskaźnik rzetelności (α Cronbacha) dla całej skali wynosi 0,83, a w odniesieniu do poszczególnych podskal waha się od 0,64 do 0,77. Ponadto stwierdzono, że wyniki uzyskiwane w niektórych podskalach 3D-WS pozostają w związku ze zmiennymi socjodemograficznymi, takimi jak płeć, wiek i wykształcenie.

 

Słowa kluczowe: mądrość; polska adaptacja; Trzywymiarowa Skala Mądrości.


 

 

KRÓTKIE RAPORTY


 

Jak cytować: Riess, M., Janoszczyk, K., Niedźwieńska, A., Rendell, P. G. (2016). Różnice płciowe w pamięci prospektywnej u młodych dorosłych i seniorów. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 793-802. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.4-5pl

 

Streszczenie: Głównym celem badania była analiza związku płci z funkcjonowaniem pamięci prospektywnej, uwzględniająca wiek osób oraz specyficzne wymagania zadań prospektywnych. Ogólne wykonanie zadań prospektywnych było istotnie lepsze u starszych kobiet niż u starszych mężczyzn, a w całej próbie wyniki kobiet były lepsze dla zadań prospektywnych z zewnętrzną wskazówką. W dyskusji analizowany jest możliwy wpływ czynników związanych z rolą płciową, osobowości i percepcji na wykonanie zadań prospektywnych.

 

Słowa kluczowe:. pamięć prospektywna; różnice płciowe; Wirtualny Tydzień.


 

Jak cytować: Gorbaniuk, O., Kapinos, A., Chodara, M., Chochoł, P., Kazanowski, K., Kliszcz, T., Mroczek, K., Kot, P., Kolańska, M. (2016). Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych. Roczniki Psychologiczne, 19(4), 813-826. DOI: 10.18290/rpsych.2016.19.4-6pl

 

Streszczenie: Celem badań eksploracyjnych była odpowiedź na pytanie, które kategorie potrzeb dominują w reklamach telewizyjnych produktów materialnych w Polsce, jakie wiązki tworzą aktywizowane potrzeby w świetle praktyki marketingowej, oferta jakich korzyści najczęściej towarzyszy wzbudzaniu różnych kategorii potrzeb, jakie cechy typowych użytkowników marek są jednocześnie przywoływane oraz jakie są najważniejsze korelaty aktywizowanych potrzeb z punktu widzenia cech konstrukcyjnych i scenariuszy reklam. Analiza jakościowa treści próby 418 reklam została wykonana przez 10 sędziów, których zgodność opinii została psychometrycznie zweryfikowana przed i po wykonaniu analiz. Jako podstawę taksonomii przyjęto uszczegółowioną koncepcję potrzeb Maslowa oraz wyniki wcześniejszych badań taksonomicznych korzyści i cech typowych użytkowników marek. Uśrednione oceny sędziów stały się podstawą analiz ilościowych, które wykazały dominującą rolę potrzeb niższego rzędu w reklamach telewizyjnych, współwystępowanie potrzeb wyższego rzędu, ich ścisły związek z korzyściami symbolicznymi (społecznymi, emocjonalnymi i ekspresyjnymi) kojarzonymi z markami reklamowanych produktów oraz z cechami wizerunku typowych użytkowników marek.

 

Słowa kluczowe: potrzeby; korzyści; typowy użytkownik marek; reklamy telewizyjne; marki; produkty materialne.

 

Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 17:27 - Ana Ivanova