Zajęcia na Uniwersytecie Otwartym KUL w I sem. roku ak. 2012/2013 będą odbywały się wg następującego schematu organizacyjnego: