Małopolska Szkoła Wyższa w Brzesku w ramach umowy rozpoczęła współpracę z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie. Wspólne działania obejmować będą m.in. organizowanie konferencji, sympozjów naukowych, studiów podyplomowych i kursów doskonalących oraz wydawanie publikacji. Kadra naukowa obu uczelni bedzie prowadziła wspólne doskonalenie zawodowe, wymianę doświadczeń oraz badania naukowe. Podejmowane działania dotyczyć będą również współpracy samorządów studenckich oraz kół naukowych obu uczelni oraz wzajemną pomoc w organizowaniu praktyk zawodowych studentów.

Celem wszystkich wspólnie organizowanych zadań będzie podnoszenie jakości procesu kształcenia oraz pracy badawczej.

Już od października  2013 roku w ramach współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II, absolwenci Małopolskiej Szkoły Wyższej w Brzesku będą mogli rozpocząć studia magisterskie na KUL-u - Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli realizowane metodą e-learningu na kierunku Pedagogika w następujących specjalnościach:

  • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne,
  • Pedagogika społeczna z elementami opiekuńczo-wychowawczej
  • Resocjalizacja z elemetami mediacji sądowych
  • Edukacja integracyjna i oligofrenopedagogika
Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2013, godz. 15:47 - Rafał Podleśny