1

nazwa jednostki

Instytut Historii, Wydział Nauk Humanistycznych

2

nazwa kierunku (specjalności)

Historia – studia licencjackie, specjalność: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

3

nazwa przedmiotu

Rozwój form kancelaryjnych – wykład

4

przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne

brak

5

liczba godzin zajęć dydaktycznych w kolenych semestrach

15+15

6

liczba punktów ECTS

              3

7

założenia i cele przedmiotu:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z organizacją kancelarii różnych instytucji w Polsce i na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności, wytworami tych instytucji oraz ich rolą w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym.

Student poznaje okoliczności powstawania i kierunki ewolucji kancelarii w różnych instytucjach i środowiskach (państwo i jego zmienne w czasie organy, Kościół, miasta, instytucje sądownicze, zakłady pracy, instytucje i organizacje społeczne). Zapoznaje się ze strukturami organizacyjnymi, zakresem kompetencji, obsadą personalną, obowiązującymi procedurami i procesami podejmowania decyzji wybranych instytucji oraz ich wpływem na działalność tych instytucji. Poznaje zróżnicowane formy utrwalania na piśmie działań kancelarii.

Po zakończeniu wykładu student umie zakwalifikować przedstawioną dokumentację do określonego okresu (dokument, księga wpisów, akta czynności, akta spraw) i rodzaju wytwórcy oraz wskazać jej najważniejsze cechy. Rozumie proces rozwoju administracji i biurokracji w zarządzie nowoczesnych państw i innych instytucji.

 

8

metody i pomoce dydaktyczne

Wykład z wykorzystaniem pomocy wizualnych.

9

forma i warunki zaliczenia

Egzamin w sesji letniej z zakresu wykładów i wskazanej literatury.

10

treści programowe

Treść wykładów obejmuje wybrane zagadnienia dotyczące m.in. kancelarii centralnych instytucji państwa polskiego i państw zaborczych, miast, samorządów, kościołów, instytucji gospodarczych i kulturalnych oraz kierunków przemian w administracji na ziemiach polskich. W Pierwszym semestrze zostanie omówiony okres do rozbiorów, w drugim stulecia XIX i XX.

11

literatura podstawowa:

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do kończ XX wieku, Poznań 1998 (i wydania kolejne).

H. Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, Kalwaria Zebrzydowska 1989 (fragmenty).

 

Lektura uzupełniająca:

M. Bielińska, A. Gąsiorowski, K. Maleczyński, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1971.

K. Skupiński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997.

H. Robótka, Kancelaria urzędów administracji państwowej w II Rzeczypospolitej. Procesy aktotwórcze, Toruń 1993.

 

 

12

osoba prowadząca zajęcia

  ks. dr hab. Grzegorz Bujak

Autor: Grzegorz Bujak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2011, godz. 20:30 - Grzegorz Bujak