Monografie
„Głos prawdy i sumienie”. Kościół w pismach Cypriana Norwida, ss.247, Wrocław 1998.
r._zajaczkowski_glos_prawdy_400

 

 

 

Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera, Lublin 2009.

zajacz_1419

Spis treści.pdf Spis treści.pdf

 

 

 

Artykuły

 1. Cyprian Norwid o odkłamywaniu polityki w: Kłamstwo w literaturze, pod red. P. Urbańskiego i Z. Wójcickiej, Kielce 1996, ss.. 90-100.
 2. „... na krańcach widnokręgu świeckiego i kościelnego” [ Interpretacja wiersza „Fraszka (!) (Petersbursko-Wiedeńskim papistom przypisana”) - w: Norwidowskie fraszki (?) , Warszawa 1996, ss.. 61-66.
 3. Cyprian Norwid - the Poet of Truth. in: „Ultimate Reality and Meaning” Interdisciplinary Studies in the Philosophy of Understanding University of Toronto, 1997, nr 2/3, ss. 147-156.
 4. Kościół w dziejach. Sakralne aspekty myśli Cypriana Norwida o historii. w: Z Bogiem przez wieki. Inspiracje i modlitwy religijne w literaturze polskiej i literaturach zachodnioeuropejskich XIX i XX wieku. Zbiór rozpraw i artykułów., Rzeszów 1998, ss. 151-160.
 5. Ku „zorganizowaniu patriotyzmu”. Kilka uwag po lekturze Norwida., „Ku nowej Polsce” 1997 nr 2, ss. 26-27.
 6. „Całość żywota dojrzałego”. Święci w przekazie poetyckim Norwida, w: „Roczniki Humanistyczne” 1998, z. 1, ss. 197-210.
 7. Kirche - Nation - Menscheit: Sozial - Religiose Motive im Denken von Cyprian Norwid, in: “Zeitschrift fur Slawistik” 1999 nr 4 ,ss. 434-446 .
 8. Cyprian Norwid i sakramenty „Przegląd Powszechny”, 1998, nr. 12, ss. 326-334.
 9. Auf dem Wege der heiligen Revolution. Adam Mickiewicz und Franz Baader, w : Adam Mickiewicz und die Deutschen, Wiesbaden 2000, ss. 127-137.
 10. Pius IX i polscy pisarze, „Przegląd Powszechny” 2000, nr. 12, ss. 326-340.
 11. Franz Baader i Adam Mickiewicz, w: Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, Łowicz 2001, S. 215-224.
 12. Na drogach świętej rewolucji. Franz Baader i Adam Mickiewicz w: Mickiewicz-Słowacki -Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty. Studia pod redakcja Ewy Owczarz i Jerzego Smulskiego, Łowicz 2001,ss.215-224.
 13. Aleksander Wat w Darmstadt i we Frankfurcie (sprawozdanie z sesji „Aleksander Wat i jego wiek”, Darmstadt 15-18 X 2000), „Ethos” nr 53-54, 2001 ss.278-284.
 14. Poeta nieznany. O międzywojennej twórczości Romana Brandstaettera, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, nr 8, Poznań 2001 ss.171-188.
 15. Po „nie - boskiej” stronie życia. Świadectwo Aleksandra Wata, „Ethos” 2001, nr 56, ss.192-205.
 16. Współczesne oblicza midraszu. Wokół twórczości Brandstaettera i Żychiewicza, w: Brandstaetter znany i nieznany, ss.225-233, Poznań 2002.
 17. U źródeł refleksji religijnej Aleksandra Wata, „Aleksander Wat - w 100 rocznicę urodzin”, w: W ‘antykwariacie anielskich ekstrawagancji’. O twórczości Aleksandra Wata, ss.257-274, Lublin 2002.
 18. An der Kreuzung der Gedanken. Űber manche intellektuelle Inspirationen von Aleksander Wat w: Aleksander Wat und „sein” Jahrhundert, Wiesbaden 2002 ss.162-174.
 19. Poeta wartości (O liryce Romana Brandstaettera) w: Zbirnik po poszanu profiesora Marka Golberga, Drohobycz 2002 ss.158-169.
 20. Kościół - naród - ludzkość. Społeczno - religijne wątki myśli społecznej Cypriana Norwida, w: Norwid a Chrześcijaństwo, Lublin 2002, ss.139-160.
 21. Święty Józef w powieści Romana Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”, „Kaliskie Studia Teologiczne”, 2002, ss.289-299.
 22. Aksjologiczne horyzonty liryki Romana Brandstaettera w: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, Lublin 2003, ss.429- 452.
 23. W kręgu epoki. Diagnozy Cypriana Norwida, w: Cesta k realitĕ. Literatura a kultura v druhé polovinĕ 19 století, Brno 2003, ss. 99-109.
 24. Pielgrzymowanie do źródeł chrześcijaństwa. O trylogii asyskiej Romana Brandstaettera, „Ethos” 2003, nr 63-64. ss. 36-52 .
 25. Literackie profile Judasza, w: „Ethos”2004, nr 1-2, ss.314-334
 26. Polnischer Polonistenkongress (Krakau 22.-25.September 2004), “Zeitschrift fűr Slavistik” nr 4, 2005, ss.99-101.
 27. Władysław Panas (28 marca 1947-24 stycznia 2005), „Pamiętnik Literacki”, z.2, 2005, ss.275-278.
 28. Kűnstler und Bekenner: Roman Brandstaetters Dichtung, ”Zeitschrift fűr Slavistik” 2005 nr 4, ss. 462-485.
 29. Aleksander Wat’s “Leap from Poetry into Politics”, “The Polish Review” 2005 nr 4, ss.918 -932.
 30. Profesor Władysław Panas, “Summarium”, nr 34, 2005, s.221- 224.
 31. Świadectwo pamięci. O głównym nurcie pisarstwa Aleksandra Wata, „Przegląd Polski” [New York], 24.06. 2005, ss.4, 11.
 32. Droga do Damaszku. Ślady sacrum w międzywojennej i wojennej twórczości Romana Brandstaettera, w: Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku, Opole 2006, ss.187-200.
 33. Etos pisarza. O twórczości Romana Brandstaettera, „Przegląd Polski”, [New York], 13. 01. 2006.
 34. Ksiądz Jan Twardowski – poeta Ewangelii, „Nasz Dziennik”, 21-22.01.2006.
 35. Sztuki o Polakach , „Przegląd Polski”, New York , 27. 10. 2006.
 36. Autobiografia bólu. Doświadczenie choroby w prozie Aleksandra Wata, w: Między literaturą a medycyną , cz. II , Lublin 2007,ss.65-78.
 37. W archiwum Aleksandra Wata, „Pamiętnik Literacki" z.1, 2007, ss. 145-161.
 38. Christ's Witness: Among Meanings and Contexts of Roman Brandstaetter Writings, „The Polish Review" nr 4, 2007, ss.920-941.
  Recenzje
 39. Recenzja książki Aliny Merdas, Łuk przymierza. Biblia w poezji Norwida, „Przegląd Powszechny” 1985 nr 2,ss.305-308.
 40. Ku romantycznym źródłom religijnej myśli Norwida recenzja książki Aliny Merdas, Ocalony wieniec. Chrześcijaństwo na tle odrodzenia religijnego w porewolucyjnej Francji, ,Studia Norwidiana 1997-1998, nr 15-16, ss.100-108.
 41. Recenzja ksiązki zbiorowej „Nie zapomnimy. Świadkowie życia i czytelnicy o Romanie Brandstaetterze, Poznań 2002.w: „Ruch Literacki” 2003 z.2, ss. 219-222.

  Opracowania edytorskie
 42. Teatr sumienia. O twórczości dramaturgicznej Romana Brandstaettera, w: Nie będziesz zabijał-dramat w dziesięciu odsłonach, Kielce 2005 [opracowanie tekstu i wstęp].

  r._zajaczkowski_nie_bedziesz_400Ponadto kilkadziesiąt tekstów publicystycznych w prasie krajowej i zagranicznej.Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2010, godz. 12:14 - Ireneusz Piekarski