Uniwersytet / Władze / Prorektorzy / s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Prorektor ds. nauki i kadr
s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL


Urodzona 8 października 1974 r. w Łukowie, psycholog religii. W 1993 r. uzyskała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łukowie. W latach 1993-2001 studiowała psychologię na Wydziale Nauk Społecznych, gdzie obroniła magisterium na podstawie pracy Ekstra-introwersja a poczucie zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej (promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna). W 2003 roku uzyskała stopień doktora, przedstawiając rozprawę Psychospołeczne uwarunkowania poczucia zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej (promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna). W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, przedstawiając pracę Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje (recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. dr hab. Piotr Oleś i dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW). W latach 2004-2008 była asystentem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL, w latach 2008-2018 była adiunktem, a od 2019 roku jest profesorem KUL. Odbyła stypendia językowe w Divine Word School of English w Irlandii (2012, 2013, 2016, 2017, 2018) oraz miesięczną wizytę naukową w St. Patrick’s College w Maynooth (Irlandia, 2014).

 

Główne kierunki badań naukowych

Prowadzi badania naukowe w obszarze psychologii religii i duchowości oraz psychologii zdrowia. Opublikowała cztery monografie naukowe: Zarzycka, B. (2017). Zmagania religijne: uwarunkowania i funkcje. Wydawnictwo KUL; Śliwak, J., Bartczuk, R., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2017). Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży o Polsce i Polakach. Media i Rynek; Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2015). Wiara i siła. Religijność w procesach koherencji. Wydawnictwo UMCS; Zarzycka, B. (2005). Osobowość i formacja. Towarzystwo Naukowe KUL. Jest autorką licznych publikacji z zakresu psychologii religii publikowanych w obiegu międzynarodowym. Główne kierunki badań naukowych obejmują następujące obszary:

 

Metodologiczna problematyka badania religijności – ten kierunek skupia się na problematyce psychologicznego pomiaru religijności, a także konstrukcji i adaptacji metod do badania religijności. Opracowała m.in.: Skalę Centralności Religijności, Skalę Przekonań Postkrytycznych (z: Bartczuk, R., Wiechetek, M.), Skalę Pocieszenia i Napięcia Religijnego, Skalę Emocji względem Boga (z: Bartczuk, R.), Skalę Zmagań Religijnych i Duchowych (z: Ciszek, P., Rykowska, K.), Skalę Wsparcia Religijnego (z: Tychmanowicz, A., Korulczyk, T., Bjorck, J.); Wielowymiarowy Inwentarz Modlitwy (z: R. Rybarski, N. Rybczyk); Test Gotowości do Wejścia w Dialog Międzyreligijny (z: E. Rydz, R. Bartczuk, A. Wieradzka-Pilarczyk). Przykładowe publikacje: Zarzycka, B., Bartczuk, R. P., Rybarski, R. (2020). Centrality of Religiosity Scale in Polish Research: Curvilinear Mechanism Explaining the Categories of Centrality of Religiosity, Religions, 1(2), 64; Bartczuk, R., Zarzycka, B. (2019). Theory-Driven Measurement of the Content of Prayer: Polish Revision of S. Huber Content of Prayer Scale. Mental Health, Religion & Culture, doi: 10.1080/13674676.2019.1623766; Bartczuk, R. P., Rydz, E., Zarzycka, B., Wieradzka-Pilarczyk, (2019). A. Readiness do Engage in Interreligious Dialogue Test – Internal Structure, Reliability and Validity. Mental Health, Religion & Culture. doi: 10.1080/13674676.2019.1586861; Zarzycka, B. (2014). The Internal Structure of the Polish Adaptation of the Religious Comfort and Strain Scale. Annals of Psychology, 17(4), 695‒708; Śliwak, J., Zarzycka, B. (2013). Is it possible to discriminate the value patterns of Wulff's approches to religion in a Polish sample? Psychologica Belgica, 53(2), 33‒49; Zarzycka, B., Ciszek, P., Rykowska, K. (2018). The Polish adaptation of the Religious and Spiritual Struggles Scale: Internal structure and psychometric values. Annals of Psychology, 21(3), 255-278).

 

Regulacyjna funkcja religijności – ten kierunek badań obejmuje problematykę funkcjonalnych aspektów religijności w kontekście zdrowia i choroby. Przykładowe publikacje: Zarzycka, B., Śliwak, J., Krok, D., Ciszek, P. (2019). Religious Comfort and Anxiety in Women with Cancer: The Mediating Role of Hope and Moderating Role of Religious Struggle. Psycho-Oncology, doi: 10.1002/pon.5155; Zarzycka, B., Rybarski, R., Śliwak, J. (2017). The relationship of religious comfort and struggle with anxiety and satisfaction with life in Roman Catholic Polish men: the moderating effect of sexual orientation. Journal of Religion and Health, 56(6), 2162-2179; Zarzycka, B., Rydz, E. (2014). Explaining the relationship between Post-Critical Beliefs and sense of coherence in Polish young, middle and late adults. Journal of Religion and Health, 53(3), 834‒848; Śliwak, J., Zarzycka, B. (2012). The interplay between Post-Critical Beliefs and anxiety: An exploratory study in a Polish sample. Journal of Religion and Health, 51(2), 419‒430.

 

Psychologiczne aspekty zmagań religijnych – ten kierunek badań skupia się wokół zjawiska religii jako źródła stresu. Przykładowe publikacje: Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Krok, D. (2020). Religious Struggle and Psychological Well-Being: The Mediating Role of Religious Support and Meaning Making. Religions11(3), 149; Zarzycka, B., Puchalska-Wasyl, M. (2020). Can religious and spiritual struggle enhance well-being? Exploring the mediating effects of internal dialogues. Journal of Religion and Health. 59, 1897–1912; Zarzycka, B., Ziętek, P. (2019). Spiritual Growth or Decline and Meaning Making as Mediators of Anxiety and Satisfaction with Life During Religious Struggle. Journal of Religion and Health, 58, 1072–1086; Zarzycka, B. (2016). Prevalence and social-cognitive predictors of anger toward God in a Polish sample. The International Journal for the Psychology of Religion, 26(3), 225‒239; Zarzycka, B. (2018). Parental attachment styles and religious and spiritual struggle: a mediating effect of God image. Journal of Family Issues, 40(5), 575-593).

 

Psychologia modlitwy – ten kierunek badań koncentruje się wokół psychologicznych aspektów modlitwy. Przykładowe publikacje: Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Internal Dialogue as a Mediator in the Relationship Between Prayer and Well-Being. Journal of Religion and Health. 59, 2045–2063; Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Prayer and internal dialogical activity: How do they predict well-being? Psychology of Religion and Spirituality. 10.1037/rel0000255.

 

Jakość życia w chorobie – ten kierunek obejmuje problematykę jakości życia pacjentów onkologicznych i kardiologicznych. Przykładowe publikacje: Krok, D., Zarzycka, B. (2020). Self-efficacy and Psychological Well-being in Cardiac Patients: Moderated Mediation by Affect and Meaning-Making (2020). The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 154(6), 411-425; Krok, D., Telka, E., Zarzycka, B. (2019). Illness perception and affective symptoms in gastrointestinal cancer patients: A moderated mediation analysis of meaning in life and coping. Psycho-Oncology, doi: 10.1002/pon.5157; Rybarski, R., Zarzycka, B., Bernat, A. (2018). Measuring the quality of life of people with life-threatening illnesses: The internal structure of the Polish adaptation of the McGill Quality of Life Questionnaire–Revised. Contemporary Oncology, 22(4), 252-259; Kochańska, A., Zarzycka, B., Świątecka, G., Majkowicz, M., Kozłowski, D., Raczak, G. (2008). Quality of life in patients with an implantable cardioverter defibrillator – the significance of clinical factors. Archives of Medical Science, 4(4), 409‒416).

Aktualnie realizowane projekty badawcze obejmują następujące zagadnienia: zjawisko dekonwersji u młodzieży; moralne dystansowanie się w miejscu pracy; współczesne przemiany religijności i ich znaczenie dla relacji małżeńskiej; zjawisko głębi relacyjnej w procesie terapeutycznym w psychoterapii doświadczeniowej.

Pełny wykaz publikacji:

 

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Zarzycka

https://pracownik.kul.pl/beata.zarzycka/dorobek

https://scholar.google.pl/citations?user=XjSAu1UAAAAJ&hl=pl

 

Krajowe i międzynarodowe projekty badawcze

Realizowała następujące projekty badawcze: Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a poczucie spójności wewnętrznej, 2009‒2011, grant MNiSW; Religion Monitor 2008, 2008-2009, Bertelsmann Stiftung; Wizerunek Polski i jej osiągnięć w świetle badań uczestników Światowych Dni Młodzieży, 2016, projekt MSZ RP.

 

Aktywność konferencyjna

Wygłosiła ponad 60 referatów na konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, a także ponad 20 referatów na konferencjach interdyscyplinarnych i szkoleniowych.

 

Aktywność w komitetach, towarzystwach i redakcjach naukowych

Jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji psychologicznych i interdyscyplinarnych, m.in. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Dialog w różnych przestrzeniach społecznych (2019); Międzynarodowe Konferencje Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (2012, 2014, 2016, 2018, 2021), Osobowość 2020 (2021). Organizowała konferencje i panele eksperckie poświęcone wizerunkowi Polski u uczestników Światowych Dni Młodzieży (2016).

Jest członkiem Polskiego Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości (od 2016 roku przewodniczącym Komisji Rewizyjnej); Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie (od 2017) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Religii (International Association for the Psychology of Religion, IAPR, od 2017).

Jest recenzentem artykułów w czasopismach z zakresu psychologii religii i psychologii zdrowia, m.in. Psychology of Religion and Spirituality, Review of Religious Research, The International Journal for the Psychology of Religion, Journal of Religion and Health, Religions, Death Studies, International Journal of Sexual Health.

 

Aktywność dydaktyczna, zawodowa i społeczna

Na KUL prowadzi zajęcia dydaktyczne, m.in. z psychologii religii, funkcji religijności w profilaktyce i psychoterapii, seminaria magisterskie z psychologii religii i duchowości,  psychologii społecznej, metodologii badań w psychologii społecznej, analizy interpretacji danych empirycznych w psychologii społecznej i psychologii komunikacji. W latach 2006-2013 była tutorem w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHuS), a w latach 2008-2010 kuratorem Koła Naukowego Studentów MISHuS.

Realizowała projekty o charakterze społeczno-dydaktycznym prowadzone przez Centrum Oświatowo-Dydaktyczne Diecezji Elckiej i Urząd Miasta Ełk, m.in. Nie dla mierniaków. Zajęcia z profilaktyki uzależnień (2010); Edukacja pozaformalna. Zdana matura (2017).

Prowadzi badania, konsultacje, pomoc psychologiczną i wykłady eksperckie dla instytucji kościelnych, m.in. Konferencji i Komisji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, rektorów WSD, Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów i dla zgromadzeń zakonnych.

 

Funkcje uczelniane

W latach 2019-2020 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii KUL, a w latach 2009-2012 była kierownikiem Podyplomowych studiów w zakresie poradnictwa psychologicznego.

 

Nagrody

Otrzymała m.in. nagrodę Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL (2013); Nagrody im. prof. Josepha B. Sidowskiego za publikacje w obiegu międzynarodowym za lata 2014, 2015, 2017, 2018, 2019; indywidualną nagrodę Rektora KUL II stopnia za osiągnięcia naukowe (2018); Nagrodę Rektora za najlepiej punktowaną publikację naukową (2019); Medal KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2018); Medal Prezydenta RP Brązowy za Długoletnią Służbę (2019).

Siostra Prorektor przyjmuje interesantów

(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie)
we wtorki w godz. 10.00-12.00

Sekretariat

Gmach Główny, I piętro, pokój 133
mgr Halina Szymańska
tel. +48 81/445 4133
e-mail: prorektor.nauka@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona