Uniwersytet / Władze / Prorektorzy / s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

Prorektor ds. nauki i kadr
s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL


Urodzona 8 października 1974 r. w Łukowie, psycholog religii. W 1993 roku uzyskała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łukowie. W 2001 roku, po odbyciu studiów psychologicznych na Wydziale Nauk Społecznych KUL uzyskała magisterium z psychologii. W 2003 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy Psychospołeczne uwarunkowania poczucia zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej (promotor: ks. prof. dr hab. Władysław Prężyna). W 2017 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, przedstawiając pracę Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje (recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Plopa, prof. dr hab. Piotr Oleś i dr hab. Jan Cieciuch, prof. UKSW). W latach 2004-2008 była zatrudniona na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii KUL, w latach 2008-2018 na stanowisku adiunkta, a od 2019 roku jest profesorem uczelni. Odbyła stypendia językowe w Divine Word School of English w Irlandii (2012, 2013, 2016, 2017, 2018) oraz wizytę naukową w St. Patrick’s College w Maynooth (Irlandia, 2014).

Główne kierunki badań naukowych

Prowadzi badania naukowe w obszarze psychologii religii i duchowości oraz psychologii zdrowia i psychoterapii. Opublikowała cztery monografie naukowe: Zarzycka, B. (2017). Zmagania religijne: uwarunkowania i funkcje. Wydawnictwo KUL; Śliwak, J., Bartczuk, R., Wiechetek, M., Zarzycka, B. (2017). Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży o Polsce i Polakach. Media i Rynek; Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2015). Wiara i siła. Religijność w procesach koherencji. Wydawnictwo UMCS; Zarzycka, B. (2005). Osobowość i formacja. Towarzystwo Naukowe KUL. Jest autorką licznych publikacji z zakresu psychologii religii i psychologii zdrowia opublikowanych czasopismach międzynarodowym. Główne kierunki badań naukowych obejmują następujące obszary:

Metodologiczna problematyka badania religijności – ten kierunek skupia się na problematyce psychologicznego pomiaru religijności, a także konstrukcji i adaptacji metod do badania religijności. Opracowała m.in.: Skalę Centralności Religijności, Skalę Przekonań Postkrytycznych (z: Bartczuk, R., Wiechetek, M.), Skalę Pocieszenia i Napięcia Religijnego, Skalę Emocji względem Boga (z: Bartczuk, R.), Skalę Zmagań Religijnych i Duchowych (z: Ciszek, P., Rykowska, K.), Skalę Wsparcia Religijnego (z: Tychmanowicz, A., Korulczyk, T., Bjorck, J.); Wielowymiarowy Inwentarz Modlitwy (z: R. Rybarski, K. Tomaka, D. Krok); Test Gotowości do Wejścia w Dialog Międzyreligijny (z: E. Rydz, R. Bartczuk, A. Wieradzka-Pilarczyk), Skalę Dobrostanu Duchowego. Przykładowe publikacje: Zarzycka, B., Krok, D., Tomaka, K., & Rybarski, R. (2022). Multidimensional Prayer Inventory: Psychometric Properties and Clinical Applications. Religions, 13, 79; Zarzycka, B., Bartczuk, R. P., Rybarski, R. (2020). Centrality of Religiosity Scale in Polish Research: Curvilinear Mechanism Explaining the Categories of Centrality of Religiosity, Religions, 1(2), 64; Bartczuk, R., Zarzycka, B. (2020). Theory-Driven Measurement of the Content of Prayer: Polish Revision of S. Huber Content of Prayer Scale. Mental Health, Religion & Culture, 23(6), 477-493; Rydz, E., Bartczuk, R. P., Zarzycka, B., & Wieradzka-Pilarczyk, A. (2020) Readiness to Engage in Interreligious Dialogue Test – internal structure, reliability and validity, Mental Health, Religion & Culture, 23(6), 458-476.

Regulacyjna funkcja religijności – ten kierunek badań podejmuje problematykę funkcjonalnych aspektów religijności. Przykładowe publikacje: Krok, D., Zarzycka, B., Telka, E. (2021). Religiosity, meaning-making and the fear of COVID‐19 affecting well-being among late adolescents in Poland: A moderated mediation model. Journal of Religion and Health, 60, 3265–3281; Krok, D., Zarzycka, B., Telka, E. (2021). The religious meaning system and resilience in spouse caregivers of cancer patients: A moderated mediation model of hope and affect. Journal of Religion and Health, 60, 2960–2976; Krok, D., Zarzycka, B. (2020). Self-efficacy and psychological well-being in cardiac patients: Moderated mediation by affect and meaning-making. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 154(6), 411-425

Religia jako źródło stresu – ten kierunek badań skupia się na problematyce zmagań o charakterze religijnym i duchowym. Przykładowe publikacje: Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Krok, D. (2020). Religious struggle and psychological well-being: The mediating role of religious support and meaning making. Religions, 11(3), 149; Zarzycka, B., Puchalska-Wasyl, M. (2020). Can religious and spiritual struggle enhance well-being? Exploring the mediating effects of internal dialogues. Journal of Religion and Health. 59, 1897–1912; Zarzycka, B., Ziętek, P. (2019). Spiritual growth or decline and meaning making as mediators of anxiety and satisfaction with life during religious struggle. Journal of Religion and Health, 58, 1072–1086;

Psychologiczne aspekty modlitwy – ten kierunek badań koncentruje się na psychologicznych aspektach modlitwy. Przykładowe publikacje: Zarzycka, B., Krok, D. (2021). Disclosure to God as a mediator between private prayer and psychological well-being in a Christian sample. Journal of Religion and Health, 60, 1083–1095; Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Internal dialogue as a mediator in the relationship between prayer and well-being. Journal of Religion and Health. 59, 2045–2063; Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2019). Puchalska-Wasyl, M., Zarzycka, B. (2020). Prayer and internal dialogical activity: How do they predict well-being? Psychology of Religion and Spirituality, 12(4), 417–427.

Procesy dekonwersji u młodzieży – ten kierunek badań koncentruje się na psychologicznych procesach odchodzenia od wiary religijnej u młodzieży. Przykładowe publikacje: Puchalska-Wasyl, M. M., Łysiak, M., Zarzycka, B. (2022). Deconversion and identity formation in adolescents: The role of internal dialogs and religiousness of parents. The International Journal for the Psychology of Religion, 0(0), 1–16; Zarzycka, B., Puchalska-Wasyl, M., Łysiak, M. (2021). Deconversion processes and quality of life among adolescent: The mediating role of social support. The International Journal for the Psychology of Religion. https://doi.org/10.1080/10508619.2021.1946266; Łysiak, M., Zarzycka, B., Puchalska-Wasyl, M. (2020). Deconversion processes in adolescence – the role of parental and peer factors, Religions, 11(12), 664

Głębia relacyjna jako czynnik leczący w psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej. Przykładowe publikacje: Zarzycka, B., Jankowski, T., Krasiczyńska, B. (2022). Therapeutic relationship and professional burnout in psychotherapists: A structural equation model approach. Clinical Psychology & Psychotherapy, 29(1), 250-259; Zarzycka, B., Jankowski, T., Szostek, D., DiMalta, G., Cooper, M. (2022). Relational depth from the perspective of the therapeutic dyad: Psychometric properties of the Relational Depth Frequency Scale. Psychotherapy Research, 10.1080/10503307.2022.2038803

Pełny wykaz publikacji:

https://www.researchgate.net/profile/Beata_Zarzycka https://pracownik.kul.pl/beata.zarzycka/dorobek https://scholar.google.pl/citations?user=XjSAu1UAAAAJ&hl=pl

Krajowe i międzynarodowe projekty badawcze

Centralność i treść systemu konstruktów religijnych a poczucie spójności wewnętrznej, 2009‒2011, grant MNiSW; Religion Monitor 2008, 2008-2009, Bertelsmann Stiftung; Wizerunek Polski i jej osiągnięć w świetle badań uczestników Światowych Dni Młodzieży, 2016, projekt MSZ RP; Grant MNiE „Doskonała nauka – Wsparcie monografii naukowych” na upowszechnienie w języku polskim i angielskim książki „Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje” (DNM/SP/512931/2021) (2021-aktualnie)

Aktywność konferencyjna

Wygłosiła ponad 60 referatów na konferencjach naukowych, krajowych i międzynarodowych, a także ponad 20 referatów na konferencjach interdyscyplinarnych i szkoleniowych.

Aktywność w komitetach, towarzystwach i redakcjach naukowych

Jest członkiem rady redakcyjnej Mental Health, Religion, & Culture; recenzentem w czasopismach psychologicznych, m.in. Psychology of Religion and Spirituality, Review of Religious Research, The International Journal for the Psychology of Religion, Journal of Religion and Health, Religions, Death Studies; członkiem Polskiego Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości; Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie oraz the International Association for the Psychology of Religion (IAPR); jest członkiem komitetów naukowych konferencji psychologicznych, m.in. organizowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologii Religii i Duchowości (2012, 2014, 2016, 2018, 2021).

Aktywność dydaktyczna, zawodowa i społeczna

Na KUL prowadzi zajęcia dydaktyczne, m.in. z psychologii religii, seminaria magisterskie z psychologii religii i duchowości, metodologii badań w psychologii społecznej, analizy interpretacji danych empirycznych w psychologii społecznej i psychologii komunikacji; jest promotorem doktorantów w Szkole Doktorskiej KUL i w Szkole Doktorskiej UAM. W latach 2006-2013 była tutorem w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (MISHuS), a w latach 2008-2010 kuratorem Koła Naukowego Studentów MISHuS. Prowadzi wykłady dla instytucji formacyjnych, m.in. Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów oraz badania i konsultacje psychologiczne dla instytucji kościelnych.

Funkcje uczelniane

W latach 2019-2020 pełniła funkcję Dyrektora Instytutu Psychologii KUL, a w latach 2009-2012 była kierownikiem Podyplomowych studiów w zakresie poradnictwa psychologicznego.

Nagrody

Otrzymała m.in. nagrodę Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL (2013); Nagrody im. prof. Josepha B. Sidowskiego za publikacje międzynarodowe za lata 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021; indywidualną nagrodę Rektora KUL II stopnia za osiągnięcia naukowe (2018); indywidualną nagrodę Rektora KUL I stopnia za osiągnięcia naukowe (2019); Nagrodę Prorektora KUL za najlepiej punktowaną publikację naukową (2019); Medal KEN za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2018); Medal Prezydenta RP Brązowy za Długoletnią Służbę (2019).

Siostra Prorektor przyjmuje interesantów

(po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie)
we wtorki w godz. 10.00-12.00

Sekretariat

Gmach Główny, I piętro, pokój 133
mgr Halina Szymańska
tel. +48 81/445 4133
e-mail: prorektor.nauka@kul.pl


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona