S. dr Katarzyna Więcek FMA

 

Życiorys naukowy

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1998 r. wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki). W latach 2003-2008 odbyła jednolite magisterskie studia stacjonarne z zakresu Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Tytuł zawodowy magistra uzyskała 09 czerwca 2008 r. z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem na podstawie pracy magistersko-licencjackiej pt. „Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Henryka Misztala. Egzamin licencjacki z Prawa Kanonicznego złożyła dnia 25 czerwca 2008 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 2004 r. rozpoczęła jednolite magisterskie studia stacjonarne na kierunku Prawo WPPKiA KUL, które zakończyła 18 czerwca 2010 r. uzyskując tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej pt. „Status prawny szkół prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego”, napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Stanisza, prof. KUL. W roku akademickim 2010/2011 rozpoczęła studia doktoranckie. W 2015 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. "Status prawny nauczycieli w szkołach prowadzonych przez osoby prawne Kościoła katolickiego", napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. Piotra Stanisza, prof. KUL. Od 2014 r. pracuje w Biurze Prawnym Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

 

 


Wykaz publikacji

 

Monografia:

Wkład polskich kanonistów do nauki prawa kanonizacyjnego, Lublin 2008, ss. 184.

 

Artykuł:

1. Nauczanie religii katolickiej w polskiej szkole publicznej w kontekście prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci – aspekty historyczne i wybrane aktualne problemy, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 185-211.

2. Prawo Kościoła katolickiego do zakładania i prowadzenia szkół, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2014, t. 17, s. 233-253

 

Sprawozdania:

1. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Religia i etyka w edukacji publicznej, Warszawa, 16 listopada 2012 r., "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2012, t. 15, s. 379-385;

2. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, Lublin, 28 listopada 2013 r., „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 16, s. 388-393.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2015, godz. 15:19 - Marta Ordon