Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą KUL

 

Zadania

 

Sekcja zajmuje się obsługą wymian międzynarodowych studentów i pracowników KUL w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej. Do zadań Sekcji w szczególności należy: 
1) obsługa programu LLP Erasmus (umowy bilateralne, wyjazdy studentów na część studiów, wyjazdy studentów na praktyki, wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników administracji, przyjazdy zagranicznych studentów i pracowników, działania wspierające organizację wymiany, promocja i informacja);

2) organizacja i obsługa administracyjna wyjazdów/przyjazdów studentów,
doktorantów, pracowników w ramach innych programów edukacyjnych UE;

3) poszukiwanie i współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie wymian;

4) przygotowywanie i realizacja własnych projektów dotyczących wymian studentów i pracowników;

5) opracowanie oraz rozpowszechnianie informacji o ofertach i możliwościach wymian, wyjazdów, praktyk zagranicznych (m.in. własna strona internetowa, kontakty z pracownikami, organizacja spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla pracowników i studentów KUL);

6) opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w języku angielskim m.in. Guide for Erasmus Students, zajęcia w jęz. angielskim oferowane w KUL;

7) opracowywanie danych statystycznych i sprawozdań dot. wymian międzynarodowych studentów i pracowników KUL w ramach programów edukacyjnych UE na potrzeby wewnętrzne, MENiS, BUWiWM, rankingów, itp.;

8) informowanie o zmianach zachodzących w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego (Proces Boloński, ECTS, etc.)