Sekcja Zakupów mieści się w pokoju C223A.

 

 

Dział Zakupów jest jednostką organizacyjną administracji zajmującą się w szczególności prowadzeniem postępowań zakupowych wyłączonych ze stosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm.).

W zakres kompetencji Działu Zaopatrzenia wchodzą w szczególności następujące dostawy i usługi:

Dostawy:

 • artykułów gospodarstwa domowego;
 • artykułów religijnych (w szczególności: wino, komunikanty, hostie);
 • artykułów spożywczych – we współpracy z Stołówką Akademicką;
 • biletów i wejściówek w szczególności do muzeów, kin, teatrów;
 • chemii gospodarczej i specjalistycznej;
 • czasopism polskich i specjalistycznych (dostarczanych na potrzeby wszystkich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem Bibliotek);
 • części zamiennych i akcesoriów do środków transportu;
 • druków (w szczególności: indeksy, dyplomy, druki wpłat);
 • druków okolicznościowych;
 • karmy i paszy dla zwierząt;
 • materiałów higienicznych;
 • materiałów i papieru biurowego;
 • mebli;
 • paliw, olejów płynów eksploatacyjnych;
 • sprzętu biurowego (w szczególności: bindownice, gilotyny, niszczarki);
 • sprzętu gospodarstwa domowego;
 • sprzętu sportowego i wyposażenia hali sportowej;
 • strojów sportowych;
 • środków transportu towarów i osób.

Usługi:

 • cateringowe;
 • konserwacji i przeglądów środków transportu;
 • konserwacji i serwisu sprzętu biurowego;
 • konserwacji i serwisu sprzętu gospodarstwa domowego;
 • kserograficzne wraz z oprawą;
 • noclegowe;
 • pralnicze;
 • skanowania;
 • transportu krajowego towarów i osób;
 • turystyczne;
 • ubezpieczeniowe, w tym:
 1. ubezpieczenia mienia – we współpracy z Działem Administracji Obiektami KUL oraz Działem Gospodarki Mieniem;
 2. ubezpieczenia obiektów – we współpracy z Działem Administracji Obiektami KUL;
 3. ubezpieczenia pracowników – we współpracy z Działem Spraw Pracowniczych;
 4. ubezpieczenia studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów dokształcających – we współpracy z Działem Kształcenia i Uniwersyteckim Centrum Rozwijania Kompetencji.

W przypadku usług ubezpieczeniowych Dział Zaopatrzenia pełni funkcję koordynatora, za realizację umowy odpowiadają osoby wskazane jako odpowiedzialne za poszczególne zakresy merytoryczne. Dział Zaopatrzenia w tym przypadku ma obowiązek zapewnieniem ciągłości realizacji umów oraz prawidłowego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na podstawie danych otrzymanych od jednostek merytorycznych oraz prawidłowego szacowania wartości przedmiotu zamówienia.

 

Ponadto wszystkie zakupy dostaw i usług, nie przypisane do poszczególnych jednostek i nie wchodzące w zakres ich kompetencji wynikających z regulaminu organizacyjnego oraz funkcji organizacyjnych danej jednostki, należą do właściwości Działu Zaopatrzenia.

 

 

Autor: Barbara Czarnecka-Łobko
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2019, godz. 22:56 - Agnieszka Hencner-Chmiel