„Literatura, język, kultura jako przedmiot refleksji dydaktycznej”

Seminarium magisterskie 2012/2013

 Wymagania:

  1. frekwencja (możliwe dwie nieobecności);
  2. aktywność na zajęciach (minimum jedna przygotowana wypowiedź prezentująca stan badań w ciągu semestru);
  3. protokołowanie zajęć (minimum raz w ciągu semestru);
  4. uczestnictwo w przynajmniej jednym konwersatorium dydaktycznym;
  5. co najmniej dwukrotne uczestnictwo w konsultacjach (czwartek 13.30-15.00);
  6. oddane pod koniec semestru sprawozdanie z opisem podjętych działań wraz ze sformułowanym tematem – na pierwszych zajęciach w styczniu (studenci pierwszego roku).
  7. oddany na pierwszych zajęciach w maju plan pracy oraz fragment minimum sześć stron (studenci pierwszego roku).
  8. pierwszy rozdział prezentowany w pierwszym semestrze; drugi rozdział – na zaliczenie pierwszego semestru (bez prezentacji do wglądu promotora); trzeci rozdział – prezentowany w drugim semestrze. Całość pracy oddana do czytania promotorowi w połowie kwietnia (studenci drugiego roku).
  9. Lektury: 

semestr zimowy

04.10. Eugenia Prokop-Janiec, Udział Żydów w literaturze polskiej, "Kontury" 10, 1999, s. 128-155.

11.10. Eugenia Prokop-Janiec, Aspekt żydowski, [w:] tejże, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków 1992, s. 17-63.

18.10. Eugenia Prokop-Janiec, Aspekt polski, [w:] tejże, Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, s. 78-141.

25.10. Teresa Kostkiewiczowa, Historia literatury w przebudowie, [w:] Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska i zespół, t. 2, Kraków 2005, s. 409-429.

08.11. Teresa Walas, Historia literatury w przebudowie, [w:] Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja, red. M. Czermińska i zespół, t. 2, Kraków 2005, s. 409-429.

15.11. Władysław Panas, Pismo i rana. O literaturze polsko-żydowskiej, [w:] tegoż, Pismo i rana. Szkice o literaturze polsko-żydowskiej, Lublin 1996, s. 57-74.

22.11. Władysław Panas, "Ja polski poeta, hebrajski niemowa". Literatura polsko-żydowska i żydowsko-polska 1918-1939, [w:] tegoż, Pismo i rana, s. 41-55.

29.11. Sławomir Jacek Żurek, Dlaczego święta żydowskie, [w:] tegoż, Zastygłe w polszczyźnie. Szkice o świętach w poezji polsko-żydowskiej dwudziestolecia międzywojennego, Lublin 2011, s. 11-20.

06.12. Przemysław Czapliński, Zagłada jako wyzwanie dla refleksji o literaturze, „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 6-22.

13.12. Henryk Grynberg, Holocaust w literaturze polskiej, [w:] Prawda nieartystyczna, Warszawa 1994.

20.12. Ryszard Low, Polskojęzyczne życie literackie w Izraelu. Wstępne rozpoznanie, [w:] Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej (I), red. J. Kryszak, R. Moczkodan, Toruń 2001.

03.01. Maria Janion, Spór o antysemityzm. Sprzeczności, wątpliwości, pytania, [w:] taż, Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 127-166.

10.01. Jarosław Zieliński, Jak pisać prace magisterskie?; Jan Boć, Wymogi stawiane pracy, [w:] tegoż, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 1994.

17.01. Zajęcia odwołane – dzień Judaizmu w Kościele Rzymskokatolickim

24.01. Ewa Kasperek, Desakralizacja jako kategoria porządkująca świat przedstawiony w prozie Józefa Baua

 

 

 Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2012, godz. 15:07 - Agnieszka Karczewska