Materiały obowiązujące za zaliczenie:

1. PO Kapitał Ludzki

2. PO Infrastruktura i Środowisko

3. PO Innowacyjna Gospodarka

4. PO Rozwój Polski Wschodniej

5. Europejska Współpraca Terytorialna

6. Program Polska-Białoruś-Ukraina

7. RPO Woj. Lubelskiego

8. Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju regionalnego

9. Zasady finansowania PO KL

10. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków POKL

11. Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych POKL

12. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach POKL

13. Zasady systemu sprawozdawczości POKL

14. Zasady kontroli POKL

15. Norweski Mechanizm Finansowy

16. Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Autor: Marcin Szewczak
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2009, godz. 19:53 - Marcin Szewczak