Seminarzyści w Katedrze w roku akademickim 2018/2019

 

V ROK

 

Konstancja Płetenicka

 

Studentka IV roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości na module organizacji i zarządzania. Seminarzystka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej. Pracę proseminaryjną pisałam pod kierunkiem dr Weroniki Augustynowicz na temat: "Wybrane psychologiczne korelaty wzmacniania ról rodzinnych i zawodowych w grupie osób uzależnionych od pracy." Szczególnie interesuję się tematyką patologii społecznych w środowisku pracy. 

 

Angelika Szczepanik

 

Jestem studentką IV roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości na module Mediacje w biznesie. Pracę proseminaryjną napisałam pod kierunkiem dr Weroniki Augustynowicz na temat: ,,Wybrane czynniki psychologiczne a wzmocnienie ról rodzinnych i zawodowych w grupie osób dotkniętych mobbingiem". Byłam członkiem Empirycznego Zespołu Badawczego ADHD w ramach którego prowadziłam treningi koncentracji uwagi i pamięci dla dzieci. Ponadto odbywałam wolontariat  w Stowarzyszeniu Integracyjnym ,,Winda", którego misją jest pomoc osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz osobom uwikłanym w przemoc domową. Przedmiot moich zainteresowań naukowych stanowi psychoprofilaktyka patologii w miejscu pracy z uwzględnieniem konfliktu i facylitacji ról rodzinnych i zawodowych.

 

Michał Paśnik

 

Student IV roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości , na module Mediacje w Biznesie.  Napisałem pracę proseminaryjną  pod kierunkiem p. dr Weroniki Augustynowicz. Byłem członkiem Empirycznego Zespołu Badawczego ADHD w ramach którego prowadziłam treningi koncentracji uwagi i pamięci dla dzieci. Zajmuje się tworzeniem aplikacji internetowych.  Interesuję się analizami statystycznymi w naukach społecznych (szczególnie BIGDATA), psychoprofilaktyką w organizacjach, marketingiem internetowym oraz teorią gier w psychologii społecznej. 

 

Paula Tofil

 

Studentka IV roku Psychologii Wspierania Jakości Życia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II na module Psychologia Kliniczna. Terapeutka uzależnień w trakcie certyfikacji, wolontariusz programu Eleutheria od roku 2016. Moje zainteresowania wiążą się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych i uzależnieniami behawioralnymi. Interesuję się również tematyką szeroko pojętych zaburzeń psychicznych. W przyszłości chciałabym pracować z osobami z podwójną diagnozą.

 

Michalina Nieckarz

 

Studentka IV roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości na module organizacji i zarządzania. Interesuje się zjawiskami patologicznymi występującymi w miejscu pracy, szczególnie szkodliwym używaniem alkoholu oraz pracoholizmem. Ponadto ciekawią  mnie zagadnienia związane z zarządzaniem oraz rekrutacją pracowników. Swoją przyszłość chciałabym związać z psychologią sądową.

 

Ewelina Lemieszek

22447234_1705084636231261_607484835_n

 

Studentka IV roku psychologii biznesu i przedsiębiorczości. W kręgu moich zainteresowań znajdują się zjawiska patologiczne występujące w miejscu pracy, w szczególności uzależnienie od pracy oraz wypalenie zawodowe. Interesuje mnie funkcjonowanie pracoholików w środowisku rodzinnym i towarzyskim. Ponadto ciekawią mnie zagadnienia związane z zarządzaniem personelem.

 

Ewelina Maksymiuk

22404130_1891462000883461_548997536_o

 

Jestem studentką IV roku Psychologii Wspierania Jakości Życia na module Resocjalizacja i Readaptacja Społeczna. Pracę proseminaryjną dotyczącą dialogowości wewnętrznej pod tytułem ,,Wpływ dialogu na ocenę argumentów rozmówcy" pisałam pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl. Moje zainteresowania dotyczą obszaru patologii społecznych, szczególnie problem uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz psychologia penitencjarna.

 

Patryk Kamiński

patryk_kaminski

 

Jestem studentem IV roku Psychologii Wspierania Jakości Życia na module Psychologia Społeczna i Kulturowa. Pracę proseminaryjną napisałem pod kierunkiem o. dr hab. Waldemara Klinkosza. Jestem terapeutą uzależnień w trakcie certyfikacji oraz od ponad dwóch lat aktywnie pracuję z osobami osadzonymi w zakładach karnych na terenie Lubelszczyzny w ramach programu Eleutheria, działającego z ramienia stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Lublinie. Moje zainteresowania skupiają się wokół szeroko pojętych uzależnień oraz psychologii penitencjarnej. W przyszłości chciałbym pracować jako terapeuta uzależnień oraz z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności.

 

Martyna Goławska

 martyna

 

Studentka IV roku Psychologii Wspierania Jakości Życia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, na module Psychologia Readaptacji Społecznej i Resocjalizacji. Seminarzystka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej. Napisałam pracę proseminaryjną pod kierunkiem dr Pawła Stróżaka na temat „Czujność uwagi, a podatność na zjawisko ślepoty pozauwagowej wśród graczy i nie-graczy, w zależności od trudności wykonywanego zadania”. Od 2016 roku wolontariuszka w programie Eleutheria, działającym na rzecz osadzonych i osób opuszczających zakłady karne. Moje zainteresowania dotyczą patologii społecznych, w szczególności uzależnień, psychologii penitencjarnej i sądowej, medycyny sądowej, zaburzeń psychicznych, zwłaszcza zaburzeń osobowości: osobowość dyssocjalna. W przyszłości chciałabym pracować z osobami uzależnionymi, odbywającymi karę pozbawienia wolności bądź żołnierzami.

 

Kamila Melnyk

snapchat-531177856

 

Jestem studentką IV roku Psychologii Wspierania Jakości Życia na module Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej. Pracę proseminaryjną pisałam na temat "Wpływu dialogu wewnętrznego na ocenę argumentów rozmówcy" pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Puchalskiej-Wasyl. W trakcie studiów uczęszczałam na wolontariat do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie oraz byłam wolontariuszką w Zakładzie Karnym w Przemyślu. Moje zainteresowania dotyczą przejawów patologii społecznej we wszystkich aspektach życia człowieka. Po ukończeniu studiów swoją przyszłość wiążę z pracą z osadzonymi w Zakładzie Karnym. 

 

Agnieszka Byszewska

img20170711_160547

 

Studentka IV roku psychologii wspierania jakości życia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na module readaptacji społecznej i resocjalizacji. Seminarzystka w katedrze psychoprofilaktyki społecznej. Pracę proseminaryjną pisała pod kierunkiem S. dr Beaty Zarzyckiej  w katedrze psychologii społecznej. Swoje główne zainteresowania skupia wokół psychologii penitencjarnej. Właśnie w tym kierunku zamierza się dalej kształcić i rozwijać pasje. Udziela się w wolontariacie na rzecz pomocy więźniom, a także i byłym osadzonym. Dodatkowe jej zainteresowania skupiają się właśnie wokół psychologii społecznej. Ponadto, interesuje się także różnorodnymi patologiami społecznymi, w tym także różnego rodzaju uzależnieniami od substancji psychoaktywnych oraz uzależnieniami behawioralnymi.

 

Emilia Dobrzańska

img_3957

 

Jestem studentką IV roku Psychologii wspierania jakości życia, moduł Psychologia readaptacji społecznej i resocjalizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przez rok aktywnie współdziałałam z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” jako wolontariuszka w szpitalu psychiatrycznym. Moje zainteresowania i chęć pomagania poprowadziły mnie jednak w kierunku resocjalizacji i działań psychoprofilaktycznych w obrębie patologii społecznej. Od roku jestem więc wolontariuszką w Centrum Wolontariatu w programie „Eleutheria”, który działa na rzecz osób osadzonych w zakładach karnych oraz osób je opuszczających wspierając je w procesie resocjalizacji.

 

 

Paulina Zasztowt

21463096_823426187820905_3111120460581727496_n

 

Jestem studentką IV roku Psychologii Biznesu i Przedsiębiorczości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na module Organizacja i Zarządzanie. Seminarzystka w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej. Pracę proseminaryjną napisałam pod kierunkiem dr Weroniki Augustynowicz na temat Wybrane psychologiczne korelaty ról rodzinnych i zawodowych w grupie osób doświadczających wypalenia zawodowego. W trakcie studiów byłam wolontariuszem w Szpitalu Neuropsychiatrycznym z Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Misericordia na oddziale koedukacyjnym oraz jako animator czasu wolnego dla dzieci. Przez rok aktywnie współdziałałam z Organizacją Studentów ANTYRAMA. Miałam okazję być również praktykantką w dziale HR w agencji pracy Randstad.

Autor: Weronika Augustynowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018, godz. 12:16 - Marta Szaro