DRAMAT I TEATR RELIGIJNY.

WYRÓŻNIKI I PARADYGMATY.

W STULECIE URODZIN

PROFESOR IRENY SŁAWIŃSKIEJ

 

redakcja Wojciech Kaczmarek i Joanna Michalczuk

ISBN 978-83-7702-923-7

Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 594

 

Prezentowana książka ukazała się w ramach serii Opracowania i teksty dramatyczne Katedry Dramatu i Teatru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jako tom pokonferencyjny dokumentujący ogólnopolskie sympozjum naukowe Dramat i teatr religijny. Wyróżniki i paradygmaty, zorganizowane z inicjatywy KUL-owskiej teatrologii w Nałęczowie w 2012 roku.

Tytuł publikacji, tożsamy z tytułem wspomnianego spotkania naukowego, nawiązuje do jednego z ostatnich artykułów prof. Ireny Sławińskiej (30 VIII 1913 – 18 I 2004), poświęconych problematyce dramatu i teatru religijnego, w którym uczona, zawężając niejednoznaczne pojęcie religijności w twórczości scenicznej do współczesnej kultury chrześcijańskiej europejskiej i amerykańskiej, analizując różne dyskusje i propozycje badawcze, definiuje je metodą opisową i analityczną, poprzez wyróżniki i paradygmaty. Ten niezwykle istotny tekst stał się inspiracją do dyskusji wokół kwestii ogólnoteoretycznych i interpretacyjnych oraz kierunków współczesnej myśli naukowej. Nie mogło go też zabraknąć w posesyjnej księdze, która w zmienionych realiach, w drugim dziesięcioleciu XXI wieku, potwierdza znaczenie i aktualność badań Ireny Sławińskiej.

Wyjąwszy wstępną partię tomu, przypominającą sylwetkę promotorki badań nad dramatem i teatrem religijnym, publikacja składa się z czterech części: W kręgu teorii, Interpretacje dramatu (między tradycją a współczesnością), „Trudne” sacrum na nowy wiek oraz Interpretacje teatru. Przynoszą one interdyscyplinarność ujęć, twórczą konfrontację różnych stanowisk badawczych, wielość perspektyw (literaturoznawcza, teatrologiczna, filozoficzna, antropologiczna, teologiczna), metod opisu wywołanego sesją tematu i szerokie spektrum zjawisk. Współtworzą obraz współczesnej refleksji nad fenomenem religijności w dramacie i teatrze.

Książka jest ważnym głosem w dyskusji nad kierunkiem rozwoju twórczości scenicznej dzisiaj, a zarazem zaproszeniem do rozważań nad różnymi formami odbioru i sposobami funkcjonowania tekstu biblijnego w dramacie i teatrze czy też zmieniającym się pojęciem sacrum (przez autorów najczęściej dookreślanym przez Objawienie i transcendencję sacrum chrześcijańskim), ulegającym transformacjom i deformacjom, przechodzącym do obszaru prywatności i subiektywnych wyborów. Zaproszeniem adresowanym do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problemami współczesnej kultury duchowej.

Joanna Michalczuk

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 05.02.2015, godz. 14:40 - Mariusz Lach