ZARZĄDZENIE REKTORA
NR ROP-0101-167/20
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II
z dnia 27 maja 2020 r.


w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania
sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2

 

 1. W okresie realizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, sesję egzaminacyjną i egzaminy dyplomowe przeprowadza się w formie zdalnej.
 2. Sesję egzaminacyjną przeprowadza się za pomocą narzędzi umożliwiających zdalne przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów oraz ich rejestrację:
  1. platforma e-learningowa Moodle;
  2. Microsoft Office 365;
  3. oraz innych, które umożliwiają zdalne przeprowadzenie egzaminów i zaliczeń i zapewniają należyty stopień wiarygodności i poufności.
 3. Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustalają prowadzący zajęcia w porozumieniu z dziekanami.
 4. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student i komisja uczestniczą w egzaminie w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 Microsoft Teams.
 5. Sesja egzaminacyjna i egzaminy dyplomowe w formie zdalnej mogą odbywać się tylko pod warunkiem, że zarówno przystępujący do nich studenci, jak i członkowie komisji mają techniczną możliwość uczestniczenia w nich w trybie zdalnym w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.
 6. Po wznowieniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zajęć dydaktycznych w formie tradycyjnej, wszystkie egzaminy dyplomowe oraz sesję egzaminacyjną przeprowadza się w formie tradycyjnej.

 

Tekst Zarządzenia [pdf]

 

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2020
DZIEKANA WYDZIAŁU FILOZOFII
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

 

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie organizacji sesji egzaminacyjnej w trybie zdalnym

 

 

Na podstawie zarządzenia Rektora KUL nr ROP-0101-167/20 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 (Monitor KUL poz. 288/2020) zarządza się, co następuje:

 

§1

 

W okresie realizacji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, sesję egzaminacyjną przeprowadza się w formie zdalnej.

 

§2

 

Termin letniej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Filozofii ustala się w dniach od 17 czerwca do 1 lipca 2020 r., a termin letniej sesji poprawkowej w dniach od 17 do 23 września 2020 r.

 

§3

 

Sesję egzaminacyjną przeprowadza się za pomocą narzędzi umożliwiających zdalne przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów oraz ich rejestrację:

 1. egzaminy i zaliczenia pisemne za pomocą platformy e-learningowej Moodle;
 2. egzaminy i zaliczenia ustne za pomocą Microsoft Office 365 oraz innych, które zapewniają należyty stopień wiarygodności i poufności.

 

§4

 

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustalają prowadzący zajęcia w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

 

 

Tekst Zarządzenie Dziekana Wydziału Filozofii [pdf]

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2020, godz. 21:16 - Andrzej Zykubek