Skład zespołów roboczych do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Lp.

Zespoły robocze do zadań Komisji

Skład osobowy, zadania, terminy realizacji

1.      

Zespół ds. oceny ankiet ewaluacyjnych

 

Do zadań zespołu należy analiza ankiet ewaluacyjnych zajęć dydaktycznych na Wydziale. W terminie do 30 dni od daty udostępnienia pracownikom wyników ankiet na platformie e-kul po semestrze zimowym i letnim, zespół przygotowuje raporty z przeprowadzonej ewaluacji oraz przedstawia propozycje działań naprawczych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski z ewaluacji przedstawiane są WKJK a następnie Uniwersyteckiej Komisji ds. Kształcenia oraz podawane do wiadomości poprzez umieszczane na stronie internetowej Wydziału

Skład zespołu:

 • dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
 • dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL
 • lic. Kamila Cieczka
 • Katarzyna Kagan

2.     

Zespół ds. oceny hospitacji zajęć

 

Do zadań zespołu należy gromadzenie ankiet z przeprowadzonych hospitacji w br. akademickim oraz, po zakończeniu zajęć dydaktycznych, sporządzenie zbiorczego raportu z hospitacji wraz z propozycją działań naprawczych w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski z hospitacji przedstawiane są WKJK

Skład zespołu:

 • dr hab. Anna Rymuszka, prof. KUL
 • dr hab. Maciej Masłyk

3.     

Zespół ds. opracowania programów studiów

 

Do zadań zespołu należy opracowywanie dokumentacji programowej kierunków studiów na kolejny cykl kształcenia i planów studiów na kolejny rok akademicki. Dokumentacja programowa przygotowywana jest w porozumieniu z Konwentem Pracodawców, a następnie przekazywana do Uniwersyteckiej Komisję ds. Kształcenia i zatwierdzana przez Senat KUL
Skład zespołu:

 • wszyscy członkowie WKJK

4.     

Zespół ds. kart przedmiotów

Do zadań zespołu należy analiza poprawności sporządzonych opisów przedmiotów. Opisy przedmiotów powinny zostać opracowane i podane do wiadomości przed rozpoczęciem cyklu kształcenia

Skład zespołu:

 • dr hab. inż. Andrea Baier
 • dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
 • dr Ludomir Kwietniewski
 • dr Tomasz Lenard
 • dr Paweł Patrzylas

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020, godz. 10:29 - Iwona Wysk