Absolwent specjalizacji glottodydaktycznej


wiedza


 • Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę szczegółową obejmującą gramatykę funkcjonalną języka polskiego, wiedzę o socjokulturze polskiej, wiedzę o kulturze dla cudzoziemców, dydaktykę języka polskiego jako obcego, zorientowaną na działalność praktyczną w edukacji kulturowo-językowej, szczególnie w nauczaniu cudzoziemców języka i kultury polskiej.
 • Zna na poziomie rozszerzonym terminologię gramatyczną (w języku polskim i w językach obcych) oraz metodyczną w zakresie związanym z uprawianiem działalności edukacyjnej w charakterze lektora języka polskiego jako obcego.
 • Ma wiedzę o sposobie funkcjonowania państwowego systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego.
 • Ma rozwiniętą wiedzę o metodyce wykonywania zadań dydaktycznych w pracy lektora języka polskiego jako obcego: przygotowywania i prowadzenia lekcji języka polskiego jako obcego, tworzenia materiałów dydaktycznych i sprawdzających, oceny efektów kształcenia cudzoziemców w tym zakresie.
 • Ma pogłębioną wiedzę o odbiorcach kursów języka polskiego jako obcego, o cudzoziemcach podejmujących naukę języka polskiego jako obcego, zwłaszcza o ich motywacjach oraz zależności potencjału edukacyjnego słuchaczy od ich języka rodzimego (pierwszego).

 

umiejętności

 

 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł dotyczące: struktury języka polskiego i sposobów jego używania, kompetencji socjokulturowych mówiących po polsku, elementów kultury polskiej z perspektywy kultury obcej.
 • Samodzielnie planuje, przygotowuje i przeprowadza lekcje i kursy języka polskiego jako obcego, w postaci zajęć indywidualnych i w grupie słuchaczy.
 • Posiada rozwinięte umiejętności w zakresie oceny zawartości i przydatności podręczników oraz innych materiałów dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego, a także ofert i programów kursów.
 • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w dziedzinie glottodydaktyki polonistycznej oraz ze słuchaczami kursów języka polskiego jako obcego, używając do tego języka polskiego i języka obcego (angielskiego).
 • Posiada umiejętność przygotowania różnych typów opracowań pisemnych związanych z glottodydaktyką języka polskiego: konspektów lekcji indywidualnych i grupowych, materiałów dydaktycznych i zadań sprawdzających, tekstów autentycznych i preparowanych wraz z obudową metodyczną, w języku polskim, a w zakresie poleceń i działań metodycznych – także w języku obcym (angielskim).
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym (angielskim) związanych z pracą lektora języka polskiego jako obcego: wstępnych części lekcji, wyjaśnień leksykalnych i gramatycznych, animacji i prowadzenia konwersacji, omawiania wyników kształcenia.


kompetencje społeczne

 

 • Potrafi pracować jako lektor języka polskiego, prowadząc zajęcia w grupie słuchaczy. Potrafi pracować w grupie lektorów języka polskiego jako obcego, razem planującej, przygotowującej i prowadzącej specyficznie ukierunkowane kursy.
 • Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania, rozwoju i promocji dziedzictwa kulturowego Polski w kontekście społeczeństw inno- i wielokulturowych w Europie i na świecie – poprzez możliwość nauczania języka i kultury polskiej.
Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2012, godz. 20:58 - Małgorzata Nowak-Barcińska