SPECJALNOŚCI

 

Katedra Pedagogiki Rodziny prowadzi następujące specjalizacje: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny na I stopniu oraz pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny na II stopniu.

 

I stopień - Pedagogika rodziny, profilaktyka,

poradnictwo i terapia rodziny

 

Celem specjalności jest: wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą funkcjonowania rodziny i jej uwarunkowań. Dzięki teorii i praktyce student przygotowany jest do pracy w charakterze opiekuna i wychowawcy w instytucjach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych, w ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, w pogotowiach rodzinnych, w centrach pomocy rodzinie, w świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych czy w pogotowiach rodzinnych.

 

II stopień pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej

i asystentura rodziny

 

Specjalność pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny adresowana jest do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze asystenta rodziny

 

Celem tej specjalności jest przygotowanie asystentów rodziny, którzy zajmowaliby się w sposób profesjonalny wspieraniem rodzin oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku obliguje gminy do udzielania pomocy rodzinom borykającym się ze wszelkiego rodzaju dysfunkcjami. Stosowna pomoc będzie realizowana poprzez działania asystenta rodzinnego, który wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności będzie zajmował istotną rolę w systemie pracy socjalnej. Zajęcia proponowane na w/w specjalności umożliwiają: poszerzenie wiedzy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, socjalnej, terapii rodzin, metodyki pracy; wypracowanie umiejętności diagnozowania problemów rodzin dysfunkcyjnych oraz tworzenia planu wyjścia z trudności; wypracowanie umiejętności opracowania i realizacji pomocy rodzinie na poziomie: prawnym, psychologicznym, pedagogicznym, medycznym, socjalnym, wychowawczym czy zawodowym; wypracowaniem umiejętności z zakresu metodyki asystenta rodzinnego; zdobycie wiedzy o potrzebach i kierunkach działań profilaktycznych służących kondycji rodziny; poznanie sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej; rozwinięcie własnych kompetencji związanych z umiejętnościami komunikacyjnymi, negocjacjami i mediacjami; zdobycie wiedzy dotyczącej praktycznych działań zapobiegających dysfunkcjom i organizowania pomocy w zakresie: poradnictwa, terapii oraz aktywizowaniem członków rodziny w kwestiach zawodowych, społecznych, opiekuńczych, wychowawczych i innych.

Autor: Justyna Marcinkowska
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2018, godz. 17:10 - Justyna Marcinkowska